Awanse Naukowe

 

 

 

  1. Ustawa  z dnia 14.03.2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytułach w zakresie sztuki. Dz. U. z 2003r. Nr 65, poz. 595; ze zmian. Dz. U. z 2005r. Nr 164, poz. 1365; Dz. U. z 2010r. Nr 96. poz. 620; Nr 182, poz. 1228; DZ.U. 2014, poz. 1852 ze zm.
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1.09.2011r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Dz. U. z 2011r. Nr 196, poz. 1165.
  3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8.08.2011r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (DZ.U. z 2011, nr 179, poz. 1065)
  4. Ustawa z dnia 11.07.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 05.09.2014 r. poz. 1198), Dz. U. z 2014, poz. 1198
  5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3.10.2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 14.10.2014 r. poz. 1383).
  6. Dodatkowe informacje dotyczące postępowań awansowych znajdują się na stronie Centralnej Komisji: http://www.ck.gov.pl/index.php/wnioski
  7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.10.2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 10.11.2015 r. poz. 1842)
  8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2016 poz. 1586).