Awanse Naukowe

 

 

Ustawy i rozporządzenia:

  1. Ustawa  z dnia 14.03.2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytułach w zakresie sztuki ( Dz.U z 2017 r. poz.1789 z poźn.zm).
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1.09.2011r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. z 2011r. nr 196, poz. 1165).
  3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8.08.2011r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. z 2011, nr 179, poz. 1065)
  4. Ustawa z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183).
  5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r.  w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261), wersje wcześniejsze: (Dz.U. 2016 poz. 1586), (Dz. U. z 10.11.2015 r. poz. 1842), (Dz. U. z 14.10.2014 r. poz. 1383).
  6. Dodatkowe informacje dotyczące postępowań awansowych znajdują się na stronie Centralnej Komisji: http://www.ck.gov.pl/index.php/wnioski