Doktorat - tryb postępowania

Tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim

 

 

Koszty postępowania o nadanie stopnia doktora sztuki dla osób spoza Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pokrywa jednostka zatrudniająca osobę ubiegającą się o nadanie stopnia lub bezpośrednio kandydat, na zasadach określonych w umowie zawartej z jednostką przeprowadzającą przewód.

 

 1. DOKUMENTACJA SKŁADANA PRZEZ KANDYDATA

WYMAGANE DOKUMENTY:

Kandydat składa w Sekcji Nauczania Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 3 komplety dokumentów w wersji papierowej

 

Cała dokumentacja powinna:

1. zostać złożona w trzech jednakowych egzemplarzach:

 • jeden egzemplarz spięty w segregatorze,
 • dwa pozostałe egzemplarze złożone w oddzielnych skoroszytach,

2. zawierać spis składanych dokumentów.

1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego (załącznik nr 1) ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki, i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych - pobierz

Propozycja tematu, koncepcja pracy oraz osoby promotora mogą być odrzucone lub ulec korekcie.
 
 
2. Propozycję tematu i koncepcja rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki albo sztuki i dyscypliny naukowej albo artystycznej, w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski, oraz dyscypliny dodatkowej;
3. Propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora, a w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 2 RMNiSW, także propozycję osób do pełnienia funkcji drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego
4. Wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz informację o działalności popularyzującej naukę lub sztukę; Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30.04.2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014r. poz.1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.
Zapis dzieł: np. zdjęcia, katalogi, pliki cyfrowe na CD.
 
5. Informacja o przebiegu przewodu  doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora (załącznik nr 2)  
6. Kopia dok. potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy lub dyplomu, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z poźn. zm.2);  
Dokumenty dodatkowe:
1. Kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego;

Lista certyfikatów stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra z 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich,

 

Certyfikat zwalnia z egzaminu językowego.

Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku innymi niż język polski.

 
Dokumenty pomocnicze:
1. Kwestionariusz osobowy z trwale przyklejonym zdjęciem. (załącznik nr 3)  
2. Życiorys/CV  
3. Uwierzytelniona kserokopia pierwszej i drugiej strony dowodu osobistego.  
4. Wykaz nadanych odznaczeń, medali itd. z datami nadania i numerami legitymacji; posiadanych nagród i wyróżnień państwowych, rektorskich oraz nagród za działalność twórczą i artystyczną.  
5. Ewentualne opinie o swoich osiągnięciach kandydata na promotora i osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego  
6. Oświadczenie pracodawcy (załącznik nr 5) / kandydata (załącznik nr 4) o przejęciu płatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, następnie umowa o przejęciu kosztów (oświadczenia nie składają pracownicy ASP oraz uczestnicy Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich prowadzonych w ASP w Gdańsku)

I Rada Wydziału


1.    wszczęcie przewodu
2.    wyznaczenie promotora, a także promotora pomocniczego, kopromotora w przypadku jego udziału w przewodzie.

1. Odczytanie wniosku kandydata i krótka jego prezentacja (odczytanie życiorysu).  
2. Zapoznanie Rady Wydziału z działalnością artystyczną Kandydata oraz z proponowanym tematem i koncepcją rozprawy doktorskiej oraz propozycją osoby promotora. Wykaz wystaw indywidualnych, zbiorowych, krajowych i zagranicznych oraz ewentualnie innego dorobku kandydata (zdjęcia, katalogi, artykuły prasowe, recenzje o kandydacie, inne publikacje).
3. Dyskusja z udziałem kandydata.  
4. Powołanie komisji skrutacyjnej.  
5. Tajne głosowanie w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego.  
6. Tajne głosowanie w sprawie wyznaczenia promotora. uchwała Rady Wydziału

Wspólna uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu promotora, a także promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie.


Promotorem w przewodzie doktorskim oraz recenzentem rozprawy doktorskiej może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej lub osoba, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a, prowadząca działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej.
 
7. Zatwierdzenie tematu i koncepcji rozprawy doktorskiej.

Rozprawa doktorska powstaje pod kierunkiem promotora. W dyscyplinie artystycznej praca doktorska jest dziełem artystycznym stanowiącym oryginalne dokonanie artyst. Dla sztuk plastycznych formą pracy jest wystawa lub realizacja. Dzieło artystyczne, jako część podstawowa rozprawy doktorskiej, powinno być uzupełnione opisem wskazującym zagadnienie artystyczne, które zostało w niej przedstawione. Ponadto rozprawa doktorska powinna wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie artystycznej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy artystycznej. Rozprawa i opis (część artystyczna i pisemna) powinny być opatrzone wspólnym tytułem.

Tytuł zatwierdzony przez Radę Wydziału może być zmieniony wyłącznie na wniosek kandydata poprzez przyjęcie nowej uchwały.

8. Powołanie przez Radę komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich.  
II.    EGZAMINY DOKTORSKIE
 • Egzaminy doktorskie są składane przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez radę jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski.
 • Termin wyznacza przewodniczący rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski w porozumieniu z Sekcją Nauczania, kandydatem i komisjami.
 • W przypadku niezdania jednego z egzaminów doktorskich rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne zdawanie tego egzaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz.
 • Jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie nie przystąpi do egzaminów doktorskich, Rada może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego.
 • W posiedzeniach komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie może uczestniczyć, bez prawa głosu, promotor pomocniczy zaproszony przez przewodniczącego rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski.


Obowiązujące egzaminy:

 • Dyscyplina podstawowa –odpowiadająca tematowi rozprawy doktorskiej – w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki albo sztuki, do której należy ta dyscyplina naukowa albo artystyczna, lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej albo osób, które nabyły uprawnienia równoważne, w tym promotora, drugiego promotora lub kopromotora, (przepis nie uwzględnia recenzentów)
 • Dyscyplina dodatkowa – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki albo sztuki, do której należy ta dyscyplina naukowa albo artystyczna, albo stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej, albo nabyła uprawnienia równoważne,
 • Nowożytnego języka obcego - w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora


Skala ocen:

Egzaminy doktorskie są oceniane według skali ocen określonej w regulaminie studiów doktoranckich.
Skala ocen wg regulaminu Międzywydziałowych środowiskowych Studiów Doktoranckich:
bardzo dobry (5) A,
dobry plus (4,5) B,
dobry (4) C,
dostateczny plus (3,5) D,
dostateczny (3) E,
niedostateczny (2) F

III.    ZŁOŻENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
1.    Złożenie rozprawy doktorskiej Kandydat przedkłada promotorom, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem w języku angielskim albo – w przypadku prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych lub artystycznych – opisem októrych mowa w art. 13 ust 6 ustawy w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych. (pięć egzemplarzy). Opis powinien być sporządzony w języku polskim i angielskim.
Promotor przekazuje przewodniczącemu rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej
przewód doktorski rozprawę doktorską wraz z pisemną opinią, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 (rozprawa zbiorowa) – także
z oświadczeniami współautorów pracy zbiorowej, a promotorzy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1 i 2 (drugi promotor, koopromotor), przekazują przewodniczącemu rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski pisemne opinie na temat rozprawy doktorskiej.
Jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie nie przedstawi rozprawy doktorskiej, Rada może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego.
 

II Rada Wydziału  


1.    Wyznaczenia recenzentów

1.    Wyznaczenie recenzentów Recenzentem może być tylko osoba posiadająca uprawnienia z zakresu sztuki; nie może być np. osoba reprezentująca nauki o sztuce. Recenzentem nie może być osoba w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości     co do jej bezstronności.

Recenzentem powinna być osoba spoza jednostki  przeprowadzającej przewód!

W przewodach doktorskich powołuje się co najmniej dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód (art. 20 ust. 5).

Recenzję przedstawia się radzie jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski w postaci papierowej wraz z jej kopią zapisaną na informatycznym nośniku danych w terminie dwóch miesięcy od zlecenia jej sporządzenia.
W uzasadnionych przypadkach rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o miesiąc.
Recenzja zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę spełniania przez rozprawę doktorską warunków określonych w art. 13 ust. 1 ustawy.
 
2. Powołanie komisji skrutacyjnej  
3. Tajne głosowania w sprawie wyznaczenia dwóch recenzentów obaj recenzenci spoza jednostki Wspólna uchwała Rady Wydziału
Podjęcie uchwały o wyznaczeniu recenzentów.
Dwa oddzielne głosowania
 

W dniu otrzymania recenzji należy umieścić ją na stronie internetowej szkoły wyższej lub jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski.(art. 13 ust. 7 ustawy)

Niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji przewodniczący rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski we współpracy z Sekcją Nauczania przekazuje Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zwanej dalej „Centralną Komisją”, kopie wszystkich recenzji oraz kopię streszczenia rozprawy doktorskiej, zapisane na informatycznym nośniku danych.  Wyznaczony pracownik Sekcji Nauczania wprowadza recenzje do rejestru recenzji.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie internetowej szkoły wyższej lub jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski. Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się w dniu podjęcia przez radę jednostki uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów.
 

III Rada Wydziału


1.    Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony

1. Przedstawienie kandydata i przypomnienie tematu rozprawy doktorskiej  
2. Zapoznanie się z rozprawą doktorską  
3. Pytania dotyczące rozprawy doktorskiej.
 

4. Zapoznanie się z opinią promotora oraz recenzjami.
 
Obecność recenzentów na tym etapie nie jest konieczna.

Rada Wydziału zapoznaje się z rozprawą doktorską, opinią promotora (ewentualnie kopromotora) oraz recenzjami.

Uzupełnienie lub poprawa rozprawy doktorskiej:
Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawy rozprawy doktorskiej, które rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski przekazuje kandydatowi i promotorom, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2. Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę doktorską kandydat przedkłada radzie jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski, która kieruje ją do ponownej oceny przez tych samych recenzentów. Recenzenci przedstawiają radzie jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy doktorskiej w terminie miesiąca od dnia zlecenia sporządzenia tej recenzji.

5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 
6. Tajne głosowanie w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony. uchwała Rady Wydziału
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony.

Nieprzyjęta rozprawa doktorska nie może być podstawą do ubiegania się  o nadanie stopnia doktora w innych jednostkach organizacyjnych.
(art. 14 ust. 3 ustawy).
7. Wyznaczenie terminu publicznej obrony rozprawy doktorskiej.  

Zawiadomienia po Radzie Wydziału:

Rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski zawiadamia inne jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej o terminie i miejscu obrony na co najmniej dziesięć dni przed wyznaczonym terminem jej przeprowadzenia oraz zamieszcza ogłoszenie w tej sprawie w siedzibie jednostki organizacyjnej w której jest przeprowadzany przewód doktorski.  doktorski.

W zawiadomieniach oraz w ogłoszeniu podaje się również informację:

 • miejscu złożenia rozprawy doktorskiej, w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią,
 • zamieszczeniu streszczenia rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami na stronie internetowej szkoły wyższej albo jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski.

Zawiadomienie otrzymuje również kandydat, promotor i recenzenci.

 

IV Rada Wydziału  


1. Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej.            

2. Nadanie stopnia doktora.

1. Przedstawienie kandydata (przypomnienie sylwetki).

Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski albo komisji doktorskiej.

Obrona może być przeprowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

W posiedzeniu bierze udział co najmniej jeden recenzent i promotor.
W posiedzeniu mogą brać udział również promotorzy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 3 (drugi promotor, promotor pomocniczy).

2. Przedstawienie głównych założeń i wyników rozprawy doktorskiej – prezentacja wystawy i komentarz (wnikliwa analiza dzieła).  
3. Odczytanie recenzji.

Recenzenci przedstawiają swoje recenzje. W przypadku nieobecności recenzenta przewodniczący rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski zarządza odczytanie jego recenzji.

 

Recenzja zawiera szczegółowo uzasadnioną

ocenę spełniania przez rozprawę doktorską warunków

określonych w art. 13 ust. 1 ustawy.

4. Otwarcie dyskusji z udziałem kandydata. W dyskusji mogą zabierać głos wszyscy obecni na posiedzeniu.
Dyskusję otwiera i zamyka przewodniczący rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski.
 
5. Powołanie komisji skrutacyjnej Część niejawna.
6. Tajne głosowanie w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej uchwała Rady Wydziału
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej.
 
7. Tajne głosowanie w sprawie nadania stopnia doktora sztuki w zakresie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne/sztuki projektowe uchwała Rady Wydziału
Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora.
 

 

Stopień doktora nadaje się osobie, która:

 1. posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
 2. zdała egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez radę jednostki organizacyjnej;
 3. przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską;
 4. zdała egzamin z nowożytnego języka obcego lub posiada certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 31 pkt 5.
 

Załączniki:

 • Załącznik nr 1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego – pobierz plik
 • Załącznik nr 2. Oświadczenia kandydata – pobierz plik
 • Załącznik nr 3. Kwestionariusz osobowy – pobierz plik
 • Załącznik nr 4. Oświadczenia kandydata o przejęciu płatności – pobierz plik
 • Załącznik nr 5. Oświadczenia pracodawcy o przejęciu płatności – pobierz plik

 

Dodatkowe informacje:

 1. Kandydat na zakończenie postępowania uzupełnia kartę SYNABA -internetowa baza danych, zawierająca dane o pracach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, rozprawach doktorskich i habilitacyjnych oraz o ekspertyzach naukowych, wykonanych w polskich jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych. Baza danych SYNABA jest dostępna na portalu Nauka polska.
 2. Po wypełnieniu karty przesyła plik do SOK-u właściwego wydziału
 3. Kandydat uiszcza opłatę za wydanie dyplomu
 4. Dodatkowe informacje dotyczące postępowań awansowych znajdują się na stronie:
a. Centralnej Komisji: www.ck.gov.pl
b. Akademii Sztuk Pięknych: www.asp.gda.pl  w zakładce:  AKADEMIA > Działalność naukowo-artystyczna > Awanse naukowe