Habilitacja - tryb postępowania

Tryb przeprowadzenia czynności w postępowaniu habilitacyjnym

 

 

Koszty postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego sztuki dla osób spoza Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pokrywa jednostka zatrudniająca osobę ubiegającą się o nadanie stopnia lub bezpośrednio kandydat, na zasadach określonych w umowie zawartej z jednostką przeprowadzającą postępowanie.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY SKŁADANE DO CENTRALNEJ KOMISJI

  DOKUMENTY UWAGI
1. Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia doktora habilitowanego przesyła wniosek o wszczęcie postępowania wraz z pełną dokumentacją do Centralnej komisji do spraw Stopni i Tytułów (dalej CKdsSiT).
Wniosek składany w formie papierowej i kopia na informatycznym nośniku danych (np. CD - 2szt.).
 
We wniosku należy  wskazać oprócz danych wnioskodawcy, jednostkę organizacyjną do przeprowadzenia przewodu. Kandydat może zawrzeć  wniosek o tajne głosowanie komisji w sprawie uchwały zawierającą opinię dot. nadania lub odmowy nadania stopnia.

2. Dyplom - kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie stopni doktora sztuki (kwalifikacji I stopnia)  

 
3. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych lub artystycznych, w formie papierowej i elektronicznej (PDF), w języku polskim i angielskim - podpisany Autoreferat nie może stanowić poszerzonego życiorysu! Istotą autoreferatu – powinien być opis dorobku habilitanta po otrzymaniu stopnia doktora, w szczególności zrealizowanego osiągnięcia artystycznego określonego w art. 16 pkt. 1 i 2 ustawy. Treść autoreferatu można uzupełnić:
 • inf. o kierunkach działania,  zainteresowaniach i metodach stosowanych w pracy artystycznej, twórczej i dydaktycznej,
 • krótką notą biograficzną zawierającą daty: ukończenia studiów, dziedzinę kierunek i specjalność studiów, studiów podyplomowych, studiów doktoranckich, studiów uzupełniających, kursów mistrzowskich itp.
 • Można też przywołać najważniejsze, zdaniem habilitanta, pozycje z dorobku poprzedzającego uzyskanie stopnia doktora.
4. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych albo dokumentację dorobku artystycznego wraz z odpowiednim zapisem dzieł artystycznych i dokumentacją ich publicznej prezentacji, w formie papierowej i elektronicznej w języku polskim - podpisany Proszę zapoznać się z kryteriami oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (umieszczone poniżej).
5. Informacje o:
 • osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami, doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego wraz z wykazem przewodów doktorskich;
 • współpracy z instytucjami lub organizacjami, będącymi zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki w kraju lub za granicą;
 • odbytych stażach w krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich;
 • działalności popularyzującej naukę lub sztukę;
 • informację o przebiegu postępowania habilitacyjnego, jeżeli habilitant ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
Gdy osiągnięciem naukowym jest część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada oświadczenia wszystkich jej współautorów, określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstawanie.
Zwolnienie z obowiązku przedłożenia oświadczenia ma miejsce w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.
6.    Dokumenty pomocnicze:
 • życiorys (CV) z informacją o odbytych studiach wyższych oraz przebiegiem zatrudnienia na uczelni
 • kwestionariusz osobowy
 

 

Załączniki:

I. Wzory dokumentacji według CKdsSiT: http://www.ck.gov.pl/articles/id/47.html

Centralna Komisja na swojej stronie publikuje wzór wniosku, autoreferatu, wykazu dorobku oraz wymagania dotyczące dokumentacji wniosku habilitacyjnego.

 

II.  Propozycje pozostałych dokumentów według Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku:

 • Informacje o przebiegu postępowania habilitacyjnego /o ile dotyczy/ , załącznik 1 – pobierz
 • Kwestionariusz osobowy, załącznik 2 – pobierz
 • Szczegółowy układ kompletu dokumentacji habilitacyjnej, załącznik 3 – pobierz
 
Niezwłocznie po powołaniu Komisji Habilitacyjnej przez CKdsSiT habilitant składa w Sekcji Nauczania właściwego wydziału pełną dokumentację w ilości 4 egzemplarzy (wersja papierowa i elektroniczna dla - SOK i recenzentów) oraz 4 egzemplarzy w wersji elektronicznej (dla pozostałych członków komisji). 
 
 
 
Kryteria oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego
 
 
Kryteria oceny w zakresie osiągnięć naukowo – badawczych w obszarze sztuka obejmują:
 1. Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w bazie Web of Science (WoS) lub na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH),
 2. Autorstwo zrealizowanego dzieła sztuki lub utworu artystycznego o międzynarodowym lub krajowym zasięgu,
 3. Udział w wystawie plastycznej o międzynarodowym lub krajowym zasięgu,
 4. Udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych, plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych, polegający na prezentacji własnych prac i umiejętności. 
 
 
Kryteria oceny w zakresie osiągnięć naukowo – badawczych we wszystkich obszarach wiedzy:
 1. Autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście, o których mowa w punkcie 1);
 2. Autorstwo lub współautorstwo dzieł plastycznych;
 3. Sumaryczny impact factor publikacji naukowych według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania;
 4. Liczbę cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS);
 5. Indeks Hirscha opublikowanych publikacji według bazy Web of Science (WoS);
 6. Kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział w takich projektach;
 7. Międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność odpowiednio naukową albo artystyczną;
 8. Wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach tematycznych.
 
 
Kryteria oceny w zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej: 
 1. Uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych lub krajowych;
 2. Udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział w komitetach organizacyjnych tych konferencji;
 3. Otrzymane nagrody i wyróżnienia;
 4. Udział w konsorcjach i sieciach badawczych;
 5. Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków polskich i zagranicznych, a w przypadku badań stosowanych we współpracy z przedsiębiorcami;
 6. Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism;
 7. Członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych;
 8. Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki;
 9. Opiekę naukową nad studentami;
 10. Opiekę naukową nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego, z podaniem tytułów rozpraw doktorskich;
 11. Staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich;
 12. Wykonanie ekspertyz lub innych opracowań na zamówienie organów władzy publicznej, samorządu terytorialnego, podmiotów realizujących zadania publiczne lub przedsiębiorców;
 13. udział w zespołach eksperckich i konkursowych;
 14. recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych.
 
 
 
II. TRYB POSTĘPOWANIA
 
PROCEDURA UWAGI
1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego składa do CKdsSiT wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego w formie papierowej i elektronicznej. Data wszczęcia postępowania to dzień doręczenia wniosku do CKdsSiT przez kandydata.
Na stronie CKdsSiT umieszczony zostaje wniosek i autoreferat.
 
2. CKdsSiT, po formalnym przejrzeniu dokumentacji przesyła pisemne zawiadomienie do jednostki organizacyjnej (wskazanej we wniosku) i wnosi o wyznaczenie 3 członków komisji (wniosek kandydata przekazuje RW w formie elektronicznej)

Wniosek jest oceniany formalnie przez CKdsSiT w ciągu 14 dni – w razie braków CKdsSiT wzywa do ich uzupełnienia

Kandydat składa pozostałe egzemplarze swojej dokumentacji do Sekcji Organizacji Nauczania właściwego wydziału.

I Rada Wydziału
1. Odczytanie wniosku kandydata i pisma z CKdsSiT  
2. Przedstawienie kandydata i jego dorobku
3. Dyskusja
4. Powołanie komisji skrutacyjnej
5. Tajne głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Uchwała Rady Wydziału

Rada jednostki może odmówić przeprowadzenia postępowania bez podania uzasadnienia (również Uchwała). Wówczas CKdsSiT wskazuje inną jednostkę która przeprowadzi postępowanie.
 
6. Tajne głosowanie w sprawie powołania:
 • sekretarza,
 • recenzenta,
 • członka komisji habilitacyjnej.

Trzy oddzielne głosowania, jedna uchwała Rady Wydziału

Recenzentem nie powinna być osoba, która wcześniej była promotorem w przewodzie doktorskim habilitanta (interpretacja CKdsSiT).

Sekcja Nauczania przesyła do CKdsSiT uchwały RW wraz z wyciągiem z protokołu.

CKdsSiT w ciągu 6 tygodni powołuje 7 osobową komisję habilitacyjną. 4 członków wskazuje CKdsSiT, w tym: przewodniczącego i 2 recenzentów; natomiast 3 członków wskazuje jednostka prowadząca,  w tym: sekretarza i recenzenta.   

CKdsSiT pisemnie zawiadamia wskazaną we wniosku jednostkę organizacyjną o składzie powołanej komisji habilitacyjnej.

II Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej
1. Sekretarz komisji habilitacyjnej wraz z Sekcją Nauczania odpowiada za niezwłoczne dostarczenie pozostałym członkom komisji habilitacyjnej pełnej dokumentacji  w wersji papierowej i elektronicznej wraz w umowami dot. czynności które pełnią w komisji.  
2. Sekretarz w porozumieniu z przewodniczącym sporządza harmonogram przebiegu postępowania, który jest przekazywany pozostałym członkom komisji.  
3. Sekretarz zawiadamia recenzentów o zbliżającym się terminie sporządzenia recenzji w sposób umożliwiający udokumentowanie (listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub mailowo - maila załączyć do dokumentacji postępowania) Recenzenci w piśmie przewodnim powinni być poinformowani, iż sporządzona przez nich recenzja powinna obejmować, w odrębnych, wyraźnie zaznaczonych częściach (zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy), ocenę:
 • „osiągnięcia naukowego lub artystycznego”, które jest opisane w art. 16 ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy;
 • „istotnej aktywności naukowej lub artystycznej”;  
Oceny osiągnięć o których mowa powyżej, dokonuje się, stosując kryteria oceny ujęte w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. Nr 196, poz. 1165).
 
4. W ciągu 6 tygodni od dnia powołania komisji habilitacyjnej recenzenci oceniają czy osiągnięcia naukowe spełniają kryteria i sporządzają recenzje.  
5. Sekretarz w porozumieniu z przewodniczącym komisji, członkami i recenzentami komisji zwołuje posiedzenie komisji,  które jest protokołowane przez sekretarza.

Komisja habilitacyjna nie może podejmować uchwał w składzie mniejszym niż sześć osób oraz pod nieobecność przewodniczącego i sekretarza.

Obrady komisji habilitacyjnej mogą odbywać się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających prowadzenie obrad na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, chyba że habilitant złoży wniosek o przeprowadzenie głosowania nad uchwałą. 

6. Na podstawie recenzji, autoreferatu członkowie komisji habilitacyjnej w głosowaniu jawnym  podejmują uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego; głosowanie może być tajne na wniosek habilitanta.

Habilitant nie uczestniczy w posiedzeniu komisji. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych wątpliwościami komisji habilitacyjnej dotyczącymi dokumentacji osiągnięć naukowych, komisja może przeprowadzić z wnioskodawcą rozmowę o jego osiągnięciach i planach naukowych. Informuje go o tym na min. 7 dni przed terminem posiedzenia.

Rozmowa z habilitantem może być przeprowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. 

W ciągu 21 dni komisja przedkłada radzie jednostki opinie wraz z recenzjami i uzasadnieniem i dokumentacją postępowania.  
III  Rada Wydziału
1. Posiedzenie Rady Wydziału odbywa się przed upływem 1 miesiąca od otrzymania dokumentów od komisji.
Na posiedzenie rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne, na którym ma być podjęta uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego, zaprasza się członków komisji habilitacyjnej,
bez prawa głosu. 
2. Przypomnienie przebiegu procedury  
3. Dyskusja  
4. Powołanie komisji skrutacyjnej  
5. Tajne głosowanie w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego Uchwała Rady Wydziału
Rada jednostki przekazuje do CKdsSiT w terminie do 14 dni na zapisane na informatycznym nośniku danych:
 • kopię uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia,
 • kopię uchwały komisji habilitacyjnej zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego; 
 • kopie recenzji w postępowaniu habilitacyjnym.
Sekcja Nauczania zamieszcza na stronie internetowej wniosek wraz autoreferatem, informację o składzie komisji, harmonogram przebiegu postępowania oraz uchwałę w sprawie nadania stopnia lud odmowie wraz z uzasadnieniem.

 

 

Dodatkowe informacje:

 1. Kandydat na zakończenie postępowania uzupełnia kartę SYNABA  -internetowa baza danych, zawierająca dane o pracach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, rozprawach doktorskich i habilitacyjnych oraz o ekspertyzach naukowych, wykonanych w polskich jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych. Baza danych SYNABA jest dostępna na portalu Nauka polska.
 2. Po wypełnieniu karty przesyła plik do Sekcji Nauczania właściwego wydziału
 3. Kandydat uiszcza opłatę za wydanie dyplomu
 4. Dodatkowe informacje dotyczące postępowań awansowych znajdują się na stronie Centralnej Komisji: www.ck.gov.pl
 

  III. ZASKARŻANIE UCHWAŁ

1. Odwołanie od uchwały kandydat składa do CKdsSiT za pośrednictwem właściwej Rady Wydziału w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem

Negatywną uchwałę można zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Wszczęcie kolejnego przewodu może nastąpić po 3 latach – termin może być skrócony do roku w razie znacznego zwiększenia dorobku, (ale ustawa nie podaje przez kogo.)

2. Rada przekazuje odwołanie CKdsSiT wraz ze swoja opinią i aktami sprawy w terminie 3 miesięcy
3. Po rozpatrzeniu odwołania, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy, CKdsSiT albo utrzymuje w mocy zaskarżoną uchwałę, albo uchylając ją, przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia radzie tej samej lub innej jednostki organizacyjnej. 

 

IV. HABILITACJA „na skróty” (nabycie uprawnień równoważnych)

Warunki:
 1. Doktor, który 5 lat za granicą kierował samodzielnie zespołami badawczymi,
 2. Posiada znaczący dorobek i osiągnięcia naukowe
 3. Jest zatrudniony w szkole wyższej na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego

Osoba spełniająca łącznie te wszystkie warunki nabywa uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie decyzji Rektora. O swojej decyzji Rektor zawiadamia CKdsSiT przesyłając wraz z zawiadomieniem decyzję, oraz opis kariery zawodowej i wykaz publikacji w/w osoby.

Jeśli CKdsSiT nie wyrazi sprzeciwu w ciągu 3 miesięcy decyzja rektora „wchodzi w życie”.

Przedmiotem oceny CKdsSiT nie jest sam akt mianowania osoby, której nadał rektor uprawnienie równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, a jedynie ocena czy osoba taka podczas pracy w innym kraju przez co najmniej 5 lat kierowała samodzielnie zespołem badawczym, oraz czy posiada znaczący dorobek i osiągnięcia naukowe.

Negatywna decyzję CKdsSiT Rektor może zaskarżyć do sądu administracyjnego. Kontrola sądu administracyjnego ogranicza się zatem jedynie do stwierdzenia, czy w postępowaniu przed CKdsSiT jej organy nie naruszyły norm postępowania wynikających  przepisów ustawy i statutu CKdsSiT, a także przepisów k.p.a. – wyrok WSA w Warszawie z dn. 28.08.2012r. – II SA/Wa 867/12.

 

Wersja do druku – pobierz