Opłaty

Opłaty za wydanie oryginału dyplomy wraz z odpisem w języku polskim oraz odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 130/2012 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 22.10.2012r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za wydanie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych osobie której nadano stopień doktora i osobie której nadano stopień doktora habilitowanego Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku wydaje się oryginał i jeden odpis dyplomu w języku polskim, a na jej pisemny wniosek także jeden odpis dyplomu w tłumaczeniu na język łaciński albo angielski.

 

 

Opłaty pobierane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich wysokość ustalono zgodnie z poniesionymi kosztami ich wykonania.

 

1. Wysokość opłat za wydanie dokumentów wynosi:

a. za dyplom wraz z opisem w języku polskim – 120,00 zł,

b. za odpis dyplomu w tłumaczeniu na język  angielski – 80,00 zł

2. Za wydanie duplikatu dokumentów o których mowa w punktach a, b, uczelnia pobiera opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału.

 

 

 


Opłaty za wydanie dyplomu należy wpłacać na konto bankowe Uczelni:

 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, 

ul. Targ Węglowy 6 

Bank Zachodni WBK S.A. ul. 3 maja 3

1 Oddział w Gdańsku

25 1090 1098 0000 0000 0901 5469

 

 

Ze wskazaniem w tytule wpłaty: „Wydanie dyplomu dr/dr hab. na wydziale:…………………………” (Nazwa Wydziału)