Profesura - tryb postępowania

Tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 

 

Koszty postępowania o nadanie tytułu profesora sztuki dla osób spoza Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pokrywa jednostka zatrudniająca osobę ubiegającą się o nadanie tytułu lub bezpośrednio kandydat, na zasadach określonych w umowie zawartej z jednostką przeprowadzającą postępowanie.

Tytuł profesora może być nadany osobie, która uzyskała stopień dr habilitowanego (kwalifikacje II stopnia), ma osiągnięcia artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w postępowaniu habilitacyjnym (za dorobek artystyczny uważa się również wybitne dzieło artystyczne) oraz posiada osiągnięcia w kształceniu młodej kadry. Twórczość artystyczna powinna być ceniona i znana zarówno w krajowych kręgach artystycznych jak i w skali międzynarodowej posiadać istotne znaczenie dla rozwoju kultury.
 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Kandydat składa w Sekcji Nauczania 7 kompl. dokumentów, w wersji papierowej i elektronicznej (na nośniku danych np. płycie CD)

 

Cała dokumentacja powinna:

1. zostać złożona w siedmiu jednakowych egzemplarzach:

 • jeden egzemplarz spięty w segregatorze,
 • sześć pozostałych egzemplarzy złożonych w oddzielnych skoroszytach,

2. zawierać spis składanych dokumentów.

1. Wniosek do Dziekana o wszczęcie postępowania
o nadanie tytułu profesora
Wniosek o nadanie tytułu profesora wraz załącznikami składa się w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych.
2. Kopie dokumentów stwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego w zakresie sztuki i dyscypliny artystycznej albo decyzji o nabyciu uprawnień równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego,  
3. Autoreferat w języku polskim i angielskim przedstawiający:
 • osiągnięcia naukowe albo artystyczne,
 • informacje o osiągnięciach w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym o ukończonych przewodach doktorskich, w których osoba ta pełniła funkcję promotora lub promotora pomocniczego, a także o sporządzonych recenzjach
 • działalność popularyzującą naukę lub sztukę.
 
4. Ankieta oceny osiągnięć naukowych albo artystycznych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego (w przypadku określonym w art. 21a albo art. 26 ust. 3 i Ustawy— po uzyskaniu stopnia doktora), ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze, sporządzoną według załączonego wzoru. Ankieta osiągnięć naukowych lub artystycznych powinna zostać złożona:
 • wg wzoru, który stanowi załącznik do RMNiSW oraz niniejszej procedury
5. Dokumentacja kandydata (portfolio)
w wersji papierowej i elektronicznej
(na nośniku danych np. płycie CD)
 
Dokumenty pomocnicze:
1. Życiorys/CV
2. Kwestionariusz osobowy
3. Uwierzytelniona kserokopia pierwszej i drugiej strony dowodu osobistego.
 

I Rada Wydziału


1.    wszczęcie postępowania
2.    wyznaczenie kandydatów na recenzentów

1. Odczytanie wniosku przez przewodniczącego Rady Wydziału  
2. Autoprezentacja kandydata:
 • odczytanie autoreferatu
 • prezentacja dorobku artystycznego
 
3. Dyskusja  
4. Powołanie komisji skrutacyjnej  
5. Tajne głosowanie w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora Uchwała Rady Wydziału
6. Propozycje co najmniej dziesięciu recenzentów

Recenzentem może być osoba zatrudniona w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie tytułu i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie.

Recenzentem może być osoba posiadajaca tytuł profesora w zakresie danej lub pokrewnej dziedziny nauki lub sztuki lub osoba posiadająca stopien doktora zatrudniona przez co najmniej 5 lat w zagranicznej szkole wyższej lub instytucji naukowej na stanowisku prof. Która przez okres co najmniej 5 lat kierowała samodzielnie zespolem badawczym, była promotorem co najmniej 2 osób, które uzyskały stopień doktora oraz posiada znaczny dorobek naukowy.
 
Recenzentem nie może być osoba w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwści co do jej bezstronności.
7. Tajne głosowanie w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów
 
Uchwała Rady Wydziału
Wniosek w sprawie powoływania recenzentów  w postępowaniu o nadanie tytułu profesora kieruje, do CKdsSiT, Dziekan Wydziału za pośrednictwem Sekcji Nauczania.
Do wniosku w sprawie powołania recenzentów należy dołączyć: 
1. zapisane na informatycznym nośniku danych kopie:
 • uchwał, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt. 1 i 2 Ustawy,
 • autoreferatu osoby ubiegającej się o nadanie tytułu profesora,
 • ankiety oceny osiągnięć naukowych lub artystycznych osoby ubiegającej się o nadanie tytułu profesora;
 • listę kandydatów na recenzentów obejmującą ich imiona i nazwiska oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby
2. w formie papierowej: 
 • wykaz dokumentów zawartych we wniosku,
 • listę kandydatów na recenzentów obejmującą ich imiona i nazwiska oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te osoby
 • dokumenty wymienione w § 18 oraz 19 ust. 1 RMNiSW
 • ankietę oceny osiągnięć naukowych albo artystycznych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy po uzyskaniu stopnia doktora,
 • kwestionariusz osobowy.
 
Dziekan, po otrzymaniu z CKdsSiT zawiadomienia o powołaniu 5 recenzentów, niezwłocznie zleca im sporządzenie, (w terminie 2 mc), recenzji zawierających:
 • szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora spełnia wymagania określone w art. 26 ustawy,
 • stanowisko recenzenta w sprawie nadania tytułu profesora.
 

II Rada Wydziału  

1. Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora

1. Przedstawienie kandydata  
2. Odczytanie recenzji W posiedzeniu Rady Wydziału, na którym ma być rozpatrywana sprawa poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora, mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, recenzenci, których zaprasza przewodniczący Rady Wydziału.
3. Dyskusja  
4. Powołanie komisji skrutacyjnej  
5. Tajne głosowanie w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora Uchwała Rady Wydziału
Sekcja Nauczania  zamieszcza uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora na stronie internetowej szkoły wyższej lub jednostki oraz wysyła do CKdsSiT  uchwałę o poparciu wniosku wraz z aktami w ciągu jednego miesiąca od podjęcia uchwały. Wniosek dodo CKdsSiT jest współtworzony przez Wydział oraz kandydata.
Tytuł profesora nadaje Prezydent RP na podstawie złożonego wniosku przez CKdsSiT.  

 

Załączniki:

 • Załącznik nr 1, Wniosek do Dziekana o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora – pobierz plik
 • Załącznik nr 2, Ankieta oceny osiągnięć – pobierz plik 
 • Załącznik nr 3, Kwestionariusz osobowy – pobierz plik

Dodatkowe informacje dotyczące postępowań awansowych znajdują się na stronie Centralnej Komisji: http://www.ck.gov.pl/articles/id/16.html

 


 

Wersja do druku – pobierz plik