Profesura - tryb postępowania

Tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Kandydat składa w Sekcji Organizacji Kształcenia (SOK) właściwego wydziału przeprowadzającego postępowanie 7 kompl. dokumentów, w wersji papierowej i elektronicznej (na nośniku danych np. płycie CD)

 

Cała dokumentacja powinna:

1. zostać złożona w siedmiu jednakowych egzemplarzach:

 • jeden egzemplarz spięty w segregatorze,
 • sześć pozostałych egzemplarzy złożonych w oddzielnych skoroszytach,

2. zawierać spis składanych dokumentów.

1. Wniosek do Dziekana o wszczęcie postępowania
o nadanie tytułu profesora
 
2. Poświadczone przez jednostkę wybraną do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytuły profesora kopię dokumentów stwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego w zakresie sztuki i dyscypliny artystycznej albo decyzji o nabyciu uprawnień równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego,  
3. Autoreferat w języku polskim i angielskim przedstawiający:
 • osiągnięcia naukowe albo artystyczne,
 • informacje o osiągnięciach w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym o ukończonych przewodach doktorskich, w których osoba ta pełniła funkcję promotora lub promotora pomocniczego, a także o sporządzonych recenzjach
 • działalność popularyzującą naukę lub sztukę.
 
4. Ankieta oceny osiągnięć naukowych albo artystycznych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego (w przypadku określonym w art. 21a albo art. 26 ust. 3 i ustawy— po uzyskaniu stopnia doktora), ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze, sporządzoną według załączonego wzoru. Ankieta osiągnięć naukowych lub artystycznych powinna zostać złożona:
 • wg wzoru, który stanowi załącznik do RMNiSW dnia 30 października 2015 oraz niniejszej procedury
5. Dokumentacja kandydata (portfolio)
w wersji papierowej i elektronicznej
(na nośniku danych np. płycie CD)
 
Dokumenty pomocnicze:
1. Życiorys/CV
2. Kwestionariusz osobowy
3. Ksero dowodu osobistego
 

I Rada Wydziału


1.    wszczęcie postępowania
2.    wyznaczenie kandydatów na recenzentów

1. Odczytanie wniosku przez przewodniczącego Rady Wydziału  
2. Autoprezentacja kandydata:
 • odczytanie autoreferatu
 • prezentacja dorobku artystycznego
 
3. Dyskusja  
4. Powołanie komisji skrutacyjnej  
5. Tajne głosowanie w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora Uchwała Rady Wydziału
6. Propozycje co najmniej dziesięciu recenzentów Recenzentem może być osoba zatrudniona w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie tytułu i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie
7. Tajne głosowanie w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów
 
Uchwała Rady Wydziału
Wydział przekazuje dokumenty wraz z listą kandydatów na recenzentów do Centralnej Komisji w terminie 1 miesiąca od wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora:
 • Elektronicznie (na nośniku danych): skany uchwał, autoreferat kandydata, ankietę osiągnięć kandydata,
 • W wersji papierowej: dokumenty Rady Wydziału wraz z pismem przewodnim Dziekana, materiały kandydata, płyta z ww. danymi.
 
Dziekan, po otrzymaniu z Centralnej Komisji zawiadomienia o powołaniu 5 recenzentów, niezwłocznie zleca im sporządzenie, (w terminie 2 mc), recenzji zawierających:
 • szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora spełnia wymagania określone w art. 26 ustawy,
 • stanowisko recenzenta w sprawie nadania tytułu profesora.
 

II Rada Wydziału  

1. Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora

1. Przedstawienie kandydata  
2. Odczytanie recenzji W posiedzeniu Rady Wydziału, na którym ma być rozpatrywana sprawa poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora, mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, recenzenci, których zaprasza przewodniczący Rady Wydziału
3. Dyskusja  
4. Powołanie komisji skrutacyjnej  
5. Tajne głosowanie w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora Uchwała Rady Wydziału
Wydział zamieszcza uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora na stronie internetowej szkoły wyższej lub jednostki oraz wysyła do Centralnej Komisji uchwałę o poparciu wniosku wraz z aktami w ciągu jednego miesiąca od podjęcia uchwały. Wniosek do CK jest współtworzony przez Wydział oraz kandydata.
Tytuł profesora nadaje Prezydent RP na podstawie złożonego wniosku przez Centralną Komisję  

 

Załączniki:

 

Dodatkowe informacje dotyczące postępowań awansowych znajdują się na stronie Centralnej Komisji: http://www.ck.gov.pl/articles/id/16.html

 


 

Wersja do druku – pobierz plik (.pdf)