Aktualności

Konkurs KOMU SZTUKĘ?

2017-12-11
Konkurs ASP

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska oraz Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku serdecznie zapraszają studentów i absolwentów ASP w Gdańsku do udziału we wspólnie organizowanym konkursie KOMU SZTUKĘ?

Zadaniem uczestników jest opracowanie scenariusza warsztatów (zajęć plastycznych lub innej aktywności artystycznej), której adresatem będą dzieci lub całe rodziny. Istotnym jest, by zaprezentowana aktywność odwoływała się do codziennego doświadczenia Gdańszczan, wynikającego ze spuścizny kulturowej, artystycznej i historycznej.

Nagrodą główną w konkursie jest możliwość realizacji projektu z funduszy Organizatora. Oprócz tego przewidziano nagrody dodatkowe.

Regulamin konkursu na projekt edukacyjny

 

Organizator Konkursu

 1. Organizatorem konkursu KOMU SZTUKĘ? jest Dział Edukacji Muzeum Historycznego Miasta Gdańska i Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, zwani dalej „Organizatorem”.

Ogólne zasady konkursu i sposób zgłaszania projektów

 1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie studenci Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,
  a także absolwenci tej uczelni, którzy ukończyli studia w okresie nie dłuższym od dwóch lat wstecz, licząc od roku ogłoszenia bieżącej edycji konkursu (2017), czyli 2015 i 2016.
 2. Celem konkursu jest stworzenie warunków pozwalających na zaangażowanie osób występujących z inicjatywami oddolnymi, które chcą realizować projekty skierowane
  do gdańszczan, w szczególności do dzieci.
 3. Projekt konkursowy:
 1. stanowi scenariusz zajęć plastycznych skierowanych do dzieci bądź młodzieży, dla którego punktem wyjścia jest historia, sztuka bądź zabytki, także architektoniczne, Gdańska lub konkretnie zbiory Muzeum Historycznego Miasta Gdańska,
 2. może być realizowany przez jedną osobę lub zespół projektowy, przy czym
  za kontakt z Organizatorem i rozliczenie projektu odpowiedzialny jest koordynator zespołu,
 3. kosztorys projektu nie może przekroczyć kwoty 500 złotych brutto;
  w kosztorysie projektu nie może znaleźć się wynagrodzenie koordynatora projektu,
 4. nie może być wcześniej organizowany i musi być oryginalnym dziełem autora lub autorów,
 5. powinien zostać zrealizowany najpóźniej do końca czerwca 2018 roku.
 1. Nagrodą w konkursie są:
  1. realizacja projektu wraz z Organizatorem,
  2. pokrycie przez Organizatora kosztów wskazanych w kosztorysie zwycięskiego projektu,
  3. przyznanie dodatkowych punktów w konkursie o stypendium Rektora ASP.
 2. Uczestnikom konkursu przysługują:
  1. konsultacje merytoryczne z pracownikami Działu Edukacji Muzeum Historycznego Miasta Gdańska,
  2. dostęp do pracowni i laboratoriów po uprzednim uzgodnieniu terminów.
 1. Dany uczestnik może zgłosić w bieżącej edycji tylko jeden projekt.
 2. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:
  1. wypełnioną kartę projektu,
  2. kosztorys projektu,
  3. oświadczenie, że projekt nie był wcześniej realizowany i jest oryginalnym pomysłem autora/autorów.
 3. Termin zgłaszania projektów – do 28 lutego 2018 r.
 4. Termin prezentacji projektów konkursowych – od 5 marca 2018 r. do 23 marca 2018 r.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu – 6 kwietnia 2018 r.
 6. Zgłoszenie należy przesłać w jednym e-mailu na adres Organizatora a.czarnota@mhmg.pl

Komisja konkursowa

 1. Zgłoszone projekty zostaną ocenione przez komisję konkursową, w skład której wchodzą wybrani przez Organizatora: artyści-pedagodzy oraz muzealnicy. Jej skład zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora.
 2. Jury oceni projekty konkursowe na podstawie następujących kryteriów:
  1. przesłanie zgłoszenia w wyznaczonym terminie;
  2. przesłanie prawidłowo wypełnionych dokumentów, o których mowa w pkt. 8. Regulaminu;
  3. kwota budżetu projektu mieszcząca się w limicie 500 złotych brutto;
  4. wartość artystyczna i edukacyjna projektu.

Postanowienia ogólne

 1. Publiczne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu jednego tygodnia od dnia 6 kwietnia  na stronie Organizatora.
 2. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna. Uczestnikom nie przysługuje prawo
  do odwołania się.
 3. Zwycięzca konkursu jest zobowiązany złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia projektu raport z realizacji projektu wraz ze sprawozdaniem finansowym  i ewentualnym rozliczeniem niewykorzystanych środków.
 4. Akceptacja regulaminu i przystąpienie do konkursu traktowane będzie jako wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych w dokumentacji konkursowej przez Organizatora dla celów związanych z procedurą konkursową.
 5. Przystąpienie do konkursu oznacza pełną akceptację warunków konkursu, zasad oceniania i nagradzania.
 6. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
 7. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.

 

Karta projektu – pobierz