Odpowiedzialność Czytelnika

Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za ewentualne uszkodzenie powierzonych im materiałów bibliotecznych.

Po otrzymaniu zamówionych materiałów bibliotecznych Czytelnik powinien niezwłocznie sprawdzić, czy nie zawierają one uszkodzeń (podkreśleń, plam, brakujących, względnie luźnych kart itp.), a w przypadku ich stwierdzenia, zgłosić ten fakt pracownikowi Biblioteki.

Wykorzystanie materiałów bibliotecznych w zakresie przekraczającym granice dozwolonego użytku w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych możliwe jest wyłącznie po zawarciu stosownej umowy z podmiotem uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych.

Biblioteka nie pobiera opłat z tytułu udzielania licencji za korzystanie z udostępnionych kopii cyfrowych wykonanych ze zbiorów własnych.

Biblioteka nie udziela zezwoleń na publikację udostępnionych kopii cyfrowych oraz nie odpowiada za sposoby dalszego wykorzystania reprodukowanych materiałów.

Udostępnienie kopii cyfrowych wiąże się z zobowiązaniem Czytelników udostępnionych materiałów względem Biblioteki w zakresie zamieszczania stosownej informacji o miejscu pozyskania kopii cyfrowych.