Rada Biblioteczna

Rada Biblioteczna jest organem opiniodawczym Rektora i doradczym Kierownika Biblioteki uczelnianej w wykonywaniu zadań związanych z działalnością systemu biblioteczno-informacyjnego.
 

Szczegółowo zadania i kompetencje Rady Bibliotecznej definiuje Regulamin działania Rady Bibliotecznej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
 

Rada Biblioteczna wybierana jest na okres kadencji władz Uczelni. Treścią Zarządzenia nr 29/2016 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku powołuje się Radę Biblioteczną na kadencję 2016-2020 w następującym składzie:

  • dr Mariusz Wrona – Kierownik Biblioteki,
  • dr hab. Jan Szczypka – przedstawiciel Wydziału Rzeźby i Intermediów,
  • dr hab. Jacek Dominiczak – przedstawiciel Wydziału Architektury i Wzornictwa,
  • dr hab. Adam Kamiński – przedstawiciel Wydziału Grafiki,
  • dr Roman Nieczyporowski – przedstawiciel Międzywydziałowego Instytutu Nauk o Sztuce - Przewodniczący Rady Bibliotecznej
  • dr Przemysław Łopaciński – przedstawiciel Wydziału Malarstwa,
  • mgr Magdalena Czajka – przedstawiciel doktorantów delegowany przez uczelniany organ samorządu doktoranckiego,
  • Julia Podsiadło – przedstawiciel studentów delegowany przez uczelniany organ samorządu studenckiego.