Na dobry początek

Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki nabywa się z chwilą zarejestrowania u pracownika Biblioteki po okazaniu legitymacji studenckiej lub dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz po zapoznaniu się z Regulaminem i podpisaniu oświadczenia – deklaracji Czytelnika stanowiącego załącznik do Regulaminu Biblioteki.
 

Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne z zastrzeżeniem poniżej:

Biblioteka pobiera opłaty za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Wysokość opłaty ustala Rektor ASP w formie zarządzenia.

 

Pierwszeństwo w dostępie do księgozbioru przysługuje pracownikom ASP, studentom i doktorantom ASP, słuchaczom studiów podyplomowych, studentom uczestniczącym w międzynarodowych programach wymiany i współpracy programu LLP/ERASMUS, pracownikom naukowym związanym umową cywilnoprawną z ASP.