Akty prawne obowiązujące

 

Zarządzenie Rektora w sprawie określenia wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz

 

Uchwała Senatu w sprawie określenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia oraz za usługi edukacyjne na studiach w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz

 

Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym – pobierz

 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów – pobierz

 

Statut ASP w Gdańsku uchwalony przez Senat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz

 

Regulamin studiów ASP w Gdańsku, obowiązujący – pobierz