FAQ

TOK STUDIÓW

 

CO OZNACZAJA SKRÓTY STS, SOK, DOTS UŻYWANE TAK CZĘSTO W KOMUNIKACJI ZE STUDENTEM?

STS – Sekcja Toku Studiów

SOK – Sekcja Organizacji Kształcenia

DOTS – Dział Organizacji Toku Studiów

 

KTO TO JEST KIEROWNIK PODSTAWOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ?

Dziekan – w przypadku Wydziału Architektury i Wzornictwa, Wydziału Grafiki, Wydziału Malarstwa, Wydziału Rzeźby i Intermediów.

Dyrektor – w przypadku Międzywydziałowego Instytutu Nauk o Sztuce

 

JAK USPRAWNIĆ KONTAKTY MIĘDZY STUDENTAMI A SOK, STS, NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI, WŁADZAMI UCZELNI?

W tym celu wskazane jest powołanie starosty roku na wydziale. Jakie są role starostów? Kontakt, kontakt i jeszcze raz kontakt. Powinni oni pośredniczyć w kontaktach studentów z Dziekanatem, Prowadzącymi i Władzami Wydziału oraz Uczelni. Po wyborze, starosta powinien się zgłosić do STS w celu zostawienia swoich danych kontaktowych.

 

WPISY DO INDEKSÓW

Wpisy z zaliczeń są dokonywane przez prowadzących po zakończeniu ostatnich zajęć lub w uzgodnionym ze studentami terminie. Wpisy z egzaminów odbywają się w czasie sesji egzaminacyjnej w miejscu i terminie wyznaczonym przez prowadzącego.

Dział Organizacji Toku studiów nie pośredniczy w wymianie indeksów pomiędzy studentami a prowadzącymi. Każdy pracownik ASP w Gdańsku posiada adres mailowy: imię.nazwisko@asp.gda.pl

 

JAK DŁUGO TRWA SESJA EGZAMINACYJNA?

Termin rozpoczęcia i zakończenia sesji egzaminacyjnej na studiach stacjonarnych określa J.M. Rektor w „Kalendarzu roku akademickiego”. Terminy te są podane na stronie internetowej Uczelni oraz dostępne na tablicy ogłoszeń przy Sekcji Toku Studiów pok. 101,  w gmachu Głównym Wielkiej Zbrojowni.

Po zakończeniu sesji poprawkowej studenci mają obowiązek złożyć w STS indeks i kartę okresowych osiągnięć do zaliczenia semestru i wpisu na kolejny semestr.

 

DO KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ INDEKS PO SEMESTRZE ZIMOWYM?

Termin złożenia indeksu wraz z kartą okresowych osiągnięć wyznacza. J.M. Rektor w „Kalendarzu roku akademickiego”

 

DO KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ INDEKS PO SEMESTRZE LETNIM?

Data złożenia uzupełnionego we wszystkie wpisy indeksu corocznie określa J.M. Rektor w „Kalendarzu roku akademickiego”. W przypadku studentów realizujących ostatni semestr studiów - termin ten jest osobno podawany w ww. Kalendarzu.

 

MINĄŁ JUŻ TERMIN ZAKOŃCZENIA SESJI POPRAWKOWEJ, A NIE MAM JESZCZE W INDEKSIE WSZYSTKICH ZALICZEŃ. CO MAM ZROBIĆ?

Po zakończeniu sesji poprawkowej student musi złożyć w STS indeks i kartę okresowych osiągnięć. Jeśli w indeksie nie ma kompletu zaliczeń, student może starać się o warunkowe zaliczenie semestru i odpłatny warunkowy wpis na kolejny semestr. W tym celu powinien wraz z indeksem i kartą okresowych osiągnięć złożyć w STS stosowne podanie.

 

CHCIAŁABYM/CHCIAŁBYM ZŁOŻYĆ PODANIE

Podania można pobrać ze strony internetowej www.asp.gda.pl, zakładka studenci -> Wzory podań.

Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej rozpatruje podania studentów dotyczące przebiegu kształcenia (podania o  wpis warunkowy, urlop dziekański, przedłużenie sesji, egzamin komisyjny, itp.). Podania te należy składać w STS wraz z indeksem i kartą okresowych osiągnięć.

Decyzje dotyczące płatności (odroczenie terminu płatności, rozłożenie zaległych płatności na raty, itp.) podejmuje Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej i do niego należy adresować podania w takich sprawach, składając podanie w STS.

 

KIEDY MOGĘ SIĘ STARAĆ O WPIS WARUNKOWY NA KOLEJNY SEMESTR?

Student może starać się o wpis warunkowy na kolejny semestr, jeśli nie zaliczył maksymalnie dwóch przedmiotów w poprzednim semestrze oraz spełnia warunek zawarty w §2 Regulaminu studiów w. Aby uzyskać wpis warunkowy należy złożyć w STS  kierowane do Kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej Wydziału/Kierownika podanie wraz z indeksem i kartą egzaminacyjną.

 

CZYM RÓŻNI SIĘ ZWYKŁY WPIS WARUNKOWY OD POWTARZANIA PRZEDMIOTU?

Wpis warunkowy oznacza, że student może realizować niezaliczony przedmiot w trybie indywidualnym. Jeśli student zostanie skierowany na powtarzanie przedmiotu, to powinien w kolejnym semestrze uczęszczać na zajęcia z tego przedmiotu i ponownie go zrealizować. Za powtarzanie przedmiotu jest naliczana dodatkowa opłata.

 

ILE WYNOSI OPŁATA ZA POWTARZANIE PRZEDMIOTU?

Opłata za powtarzanie przedmiotu wynosi 500zł za każdy przedmiot, z tym, że wysokość tej opłaty może się zmienić. Reguluje to coroczne zarządzenie

 

MAM ZALICZONY PRZEDMIOT, ALE NIE MAM WPISANYCH OCEN DO KARTY OKRESOWYCH OSIĄGNIĘĆ I DO INDEKSU. CO MAM ZROBIĆ?

Potwierdzeniem zaliczenia przedmiotu są wpisy w karcie okresowych osiągnięć i w indeksie, więc brak tych wpisów oznacza brak zaliczenia z danego przedmiotu. Fakt uczestniczenia w egzaminie/zaliczeniu i otrzymania oceny pozytywnej nie oznacza jeszcze zaliczenia przedmiotu – student musi zadbać o to, aby oceny zostały wpisane do karty okresowych osiągnięć i do indeksu.

 

KIEDY MOGĘ SIĘ STARAĆ O EGZAMIN KOMISYJNY?

O egzamin komisyjny student może się starać po uzyskaniu oceny niedostatecznej z egzaminu z nie więcej niż z jednego przedmiotu (za wyjątkiem, gdy ocena niedostateczna wynika z nieobecności nieusprawiedliwionej) w terminie podstawowym i w terminie poprawkowym. Nie jest to jednak drugi egzamin poprawkowy – o egzamin komisyjny mogą się starać studenci, którzy uważają, iż niesprawiedliwie otrzymali ocenę niedostateczną, co należy dokładnie uzasadnić w podaniu o organizację egzaminu komisyjnego.

Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może odmówić organizacji takiego egzaminu, jeśli uzna, że nie ma ku temu. Podanie musi zostać złożone w STS  wraz z indeksem w ciągu 3 dni roboczych od uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu poprawkowego.

 

CO TO JEST INDYWIDUALNY TOK STUDIÓW?

W uzasadnionych przypadkach student może uzyskać zgodę na indywidualny tok studiów na okres jednego lub dwóch semestrów. Warunkiem koniecznym uzyskania zgody jest złożenie podania skierowanego do Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej z prośbą o indywidualny tok studiów. Po pozytywnej opinii Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej student musi uzyskać pisemną zgodę wszystkich prowadzących, którzy będą w danym semestrze prowadzili zajęcia z grupą, do której należy student. Indywidualny tok studiów oznacza, iż student nie musi uczęszczać na zajęcia – kontaktuje się bezpośrednio z osobami prowadzącymi przedmioty i realizuje program na zasadach ustalonych z nimi na początku semestru. Nadal jednak obowiązują studenta wszystkie terminy, czyli termin rozpoczęcia i zakończenia sesji egzaminacyjnej i, w szczególności, termin złożenia indeksu do zaliczenia.

Jeżeli student chce kontynuować studia w trybie indywidualnym, musi dopełnić tych samych formalności na początku każdego roku.

 

ZOSTAŁAM/-EM SKREŚLONA/-Y Z LISTY STUDENTÓW. CO MAM ZROBIĆ?

W ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji o skreśleniu z listy studentów istnieje możliwość odwołania się od tej decyzji do J.M. Rektora poprzez Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej swojego Wydziału/ Kierownika Instytutu. Po upływie 14 dni student może zwrócić się do J.M. Rektora z prośbą o ponowny wpis na listę studentów (reaktywację) – w takim przypadku jest naliczana opłata jak przy powtarzaniu przedmiotów.

Skreślony student, który chce kontynuować naukę, powinien złożyć w STS zaadresowane do J.M. Rektora podanie z prośbą reaktywację/wznowienie studiów wraz z indeksem.

 

CHCIAŁABYM/CHCIAŁBYM ZREZYGNOWAĆ ZE STUDIÓW. CO MAM ZROBIĆ?

Student, który chce zrezygnować ze studiów powinien złożyć w STS  oświadczenie o rezygnacji ze studiów. Na podstawie takiego oświadczenia student zostanie skreślony z listy studentów.

Płatności za studia będą wymagane do dnia złożenia w STS  oświadczenia o rezygnacji.

 

ZOSTAŁEM SKREŚLONA/-Y Z LISTY STUDENTÓW I CHCIAŁABYM/CHCIAŁBYM ODEBRAĆ SWOJE DOKUMENTY. CO MAM ZROBIĆ?

Dokumenty można odebrać w STS. Przy odbiorze dokumentów wymagany jest zwrot legitymacji studenckiej oraz podbita karta obiegowa. Karta obiegowa jest dostępna w STS  i na stronie internetowej Uczelni: www.asp.gda.pl, zakładka Studenci -> Wzory podań.

 

 

URLOP DZIEKAŃSKI

 

KIEDY MOGĘ SIĘ STARAĆ O URLOP DZIEKAŃSKI?

Student może się starać o urlop dziekański, jeżeli skończył pierwszy semestr studiów. Podanie o urlop należy kierować do Kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej i należy odpowiednio uzasadnić konieczność przerwy w nauce. Student powinien wystąpić z wnioskiem o urlop niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności, nie później niż przed rozpoczęciem semestru lub roku akademickiego, za wyjątkiem długotrwałej choroby, urodzenia dziecka lub opieki nad nim. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może zostać udzielony po zaliczeniu semestru lub roku akademickiego, jednakże nie może udzielić go wstecz, na trwającym już semestrze.

W czasie urlopu student zachowuje prawa studenta. Urlop dziekański jest przyznawany od dnia złożenia przez studenta podania w STS, co oznacza, że płatności wymagane do tego dnia student musi uiścić.

Student starający się o urlop dziekański musi się liczyć z tym, że po zakończeniu urlopu i po powrocie na studia może okazać się konieczne uzupełnienie różnic programowych. Studenta wracającego z urlopu obowiązuje plan studiów realizowany przez rocznik, na który wraca. Jeśli plan ten różni się od planu realizowanego wcześniej przez studenta – pojawiają się różnice programowe. Termin uzupełnienia różnic wyznacza Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej.

 

KOŃCZY MI SIĘ URLOP DZIEKAŃSKI. CO MAM ZROBIĆ?

Student, któremu kończy się urlop dziekański i chce kontynuować studia, musi złożyć podanie skierowane do Kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej z prośbą o ponowny wpis na listę studentów po urlopie dziekańskim. Jeżeli w okresie, w którym student przebywał na urlopie, zaszły zmiany w planach studiów, studentowi zostają wyznaczone różnice programowe, które należy uzupełnić, oraz termin ich uzupełnienia.

 

 

ZAPISY DO PRACOWNI

 

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ DO WYBRANEJ PRACOWNI?

Koordynacją zapisów do pracowni zajmuje się SOK. Pracownicy tej Sekcji kontaktują się ze studentami przed rozpoczęciem kolejnego semestru podają do wiadomości termin miejsce i godzinę prowadzenia zapisów.

 

CZY MOGĘ ZMIENIĆ PRACOWNIĘ W TRAKCIE SEMESTRU?

W tej sytuacji należy w STS złożyć podanie do Kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej o wyrażenie zgody. Wzór podania znajduje się na stronie internetowej Uczelni: www.asp.gda.pl, zakładka Studenci -> Wzory podań. Na podaniu swoją akceptację zaznacza (poprzez podpis) dotychczasowy prowadzący pracownię oraz prowadzący przyjmujący do pracowni.

 

CZY MOGĘ ZAPISAĆ DO DODATKOWEJ PRACOWNI NA INNYM WYDZIALE?

W zależności od specyfiki kierunku, program studiów umożliwia zapisanie się do pracowni na innych wydziałach, które przygotowały przedmioty udostępnione w ramach oferty ogólnouczelnianej. Sprawdź swój program studiów, o szczegóły pytaj w SOK.

 

 

SEMINARIA I EGZAMINY DYPLOMOWE

 

Z KIM KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWIE ZASAD DOTYCZĄCYCH DYPLOMÓW? 

Za informacje oraz koordynację dyplomów odpowiada SOK. Wiele przydatnych informacji znajduje się na stronach poszczególnych Wydziałów na stronie uczelni www.asp.gda.pl

 

ZMIANA PROMOTORA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO/MAGISTERSKIEGO

W przypadku konieczności zmiany promotora należy złożyć podanie do Kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej w STS. Na podaniu należy uzyskać zgodę na taką zamianę od dotychczasowego promotora oraz (jeśli student w podaniu sam proponuje następcę) przyszłego promotora.

 

TERMIN OBRONY PRACY MAGISTERSKIEJ/LICENCJACKIEJ

Student, który uzyskał wszystkie zaliczenia określone w planie studiów, może być dopuszczony do obrony. O terminie obrony decyduje Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej w porozumieniu z promotorem.

 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA

Procedura rejestracji pracy dyplomowej jest dostępna na stronach internetowych Wydziałów i Instytutu.

 

 

DOKUMENTY, ZAŚWIADCZENIA

 

ZGUBIŁAM/-EM INDEKS LUB LEGITYMACJĘ. CO MAM ZROBIĆ?

Zgubienie legitymacji lub indeksu należy zgłosić w STS  oraz złożyć podanie o wydanie duplikatu, dostępne na stronie internetowej Uczelni: www.asp.gda.pl, zakładka Studenci -> Wzory podań. Wraz z podaniem należy dostarczyć potwierdzenia wniesienia opłaty.

 

ZMIENIŁAM/-EM NAZWISKO. CO MAM ZROBIĆ?

W przypadku zmiany nazwiska należy złożyć w STS  kserokopię (oryginał do wglądu) odpisu skróconego aktu małżeństwa, decyzji administracyjnej o zmianie nazwiska lub wyroku sądu wraz z indeksem – w celu naniesienia w nim zmian. Aby otrzymać nową, aktualną legitymację należy dodatkowo złożyć podanie z prośbą o wydanie duplikatu legitymacji ze względu na zmianę nazwiska wraz z dowodem uiszczenia opłaty. Starą legitymację należy zwrócić w momencie odbioru nowej.

 

ZMIENIŁAM/-EM ADRES ZAMELDOWANIA. CO MAM ZROBIĆ?

W przypadku zmiany adresu zameldowania należy złożyć w STS kopię dowodu osobistego zawierającego aktualne dane adresowe (oryginał należy przedstawić do wglądu) oraz podanie o wydanie nowej legitymacji wraz dowód zapłaty za nią. Starą legitymację należy zwrócić w momencie odbioru nowej.

 

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ ZAŚWIADCZENIE O STATUSIE STUDENTA/ KONTYNUACJI STUDIÓW, DO KREDYTU STUDENCKIEGO?

Zaświadczenie takie można uzyskać w STS. Po zaświadczenie należy zgłosić się osobiście. Prośbę o zaświadczenie można wysłać mailem na adres pracownika STS.

 

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OTRZYMYWANEGO STYPENDIUM?

Zaświadczenie takie jest wystawiane przez pracownika STS zajmującego się danym wydziałem.

Prośbę o wystawienie zaświadczenia należy zgłosić bezpośrednio pracownikowi lub wysłać e-mailem na adres mailowy wraz z informacją, kiedy student będzie chciał odebrać zaświadczenie.

 

 

STYPENDIA I POMOC MATERIALNA

 

GDZIE MOGĘ ZNALEŹĆ INFORMACJE NA TEMAT STYPENDIÓW?

Wszystkie najważniejsze informacje znajdują się stronie ASP www.asp.gda.pl w zakładce Studenci -> Stypendia 

Za obsługę stypendiów socjalnych i pomoc materialną odpowiada SOK, natomiast pracownicy STS zajmują się stypendiami Rektora dla najlepszych studentów.

 

 

RÓŻNE

 

JAK MOGĘ SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z WYKŁADOWCĄ/PROWADZĄCYM?

W korespondencji z nauczycielami akademickimi (także tej elektronicznej) używaj oficjalnego, akademickiego (imie.nazwisko@asp.gda.pl) adresu email. Nie zaczynaj swego listu inaczej, jak od słów: Szanowna Pani/Panie z podaniem tytułu naukowego lub sprawowanej funkcji, np. Szanowna Pani Profesor, Szanowny Panie Doktorze, Szanowny Panie Dziekanie itp.

 

ILE MOŻNA MIEĆ NIEOBECNOŚCI W JEDNYM SEMESTRZE?

To prowadzący przedmiot decyduje, ile można mieć nieobecności w semestrze. Jeśli obecność na zajęciach jest jednym z kryteriów oceny, informacja taka powinna zostać przekazana studentom na pierwszych zajęciach.

 

CZY MOGĘ PRZENIEŚĆ SIĘ DO ASP W GDAŃSKU Z INNEJ UCZELNI?

Istnieje możliwość przeniesienia się do ASP w Gdańsku z innej uczelni. Osoba zainteresowana przeniesieniem powinna zwrócić się do Kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej z podaniem o przyjęcie na studia z informacją, na który kierunek, specjalność oraz semestr chciałaby zostać przyjęta. Do podania należy dołączyć indeks z zaliczeniami. Po porównaniu przedmiotów zrealizowanych przez kandydata na innej uczelni z planem studiów obowiązującym w ASP na wskazanym kierunku i specjalności i po wyznaczeniu różnic programowych, Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub wyznaczona przez Niego komisja podejmuje decyzję, czy i na który semestr kandydat może zostać przyjęty. Do przeniesienia  wymagane jest również wypełnienie wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w uczelni, którą student opuszcza.

W przypadku decyzji pozytywnej kandydat musi złożyć pozostałe dokumenty wymagane przy przyjęciu na studia (kwestionariusz danych osobowych, świadectwo dojrzałości, zaświadczenie lekarskie, kserokopię dowodu osobistego, zdjęcia, itp.).

Przedmioty zaliczone na innej uczelni, które Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uzna za zamienniki przedmiotów realizowanych na ASP, zostają zaliczone wpisem dziekańskim w nowym indeksie studenta wystawionym na ASP.