Zakres działania działu

Dział Organizacji Toku Studiów

 

Zakres działania


Jednostka organizacyjna podległa w zakresie merytorycznym – Prorektorowi ds. kształcenia i spraw studenckich, w zakresie organizacyjnym – Kanclerzowi. Podzielona jest na dwie sekcje: Sekcję Organizacji Kształcenia i Sekcję Toku Studiów.

 

Sekcja Organizacji Kształcenia:


1. obsługa administracyjna Wydziału/Instytutu

2. koordynacja sesji dyplomowej

3. obsługa administracyjna i organizacyjna Rad Wydziału/Instytutu

4. opracowywanie dokumentacji związanej z organizacją roku akademickiego: 

a. programu studiów na poszczególne lata akademickie 

b. semestralnych planów zajęć Wydziału/Instytutu na poszczególny rok akademicki 

c. obciążenia dydaktycznego pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych 

d. obciążenia dydaktycznego osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, obciążenia sal dydaktycznych 

5. bieżąca weryfikacja wszelkich zmian dotyczących organizacji roku akademickiego

6. koordynacja prac związanych z obsługą procesu rekrutacyjnego na Wydziale/Instytucie

7. przyjmowanie wniosków i koordynacja prac związanych z obsługą trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów

8. obsługa administracyjna i prowadzenie dokumentacji związanej z awansami naukowymi

 

Sekcja Toku Studiów:


1. obsługa procesu kształcenia studentów przez cały okres studiów 

2. obsługa administracyjna studentów i absolwentów I, II stopnia i jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do uzyskania dyplomu 

a. wydawanie: indeksów i legitymacji studenckiej studentom nowoprzyjętym

b. przedłużenie ważności legitymacji studenckiej 

c. wydawanie studentom indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta

d. rozliczanie semestrów na podstawie indeksów i kart okresowych osiągnięć z kompletem wpisów: zaliczenia, oceny, punkty ECTS i godziny

e. przyjmowanie podań do Dziekana w sprawach studenckich

f. Informowanie studenta o decyzji Dziekana

g. Prowadzenie korespondencji ze studentem dot. procesu kształcenia

h. przyjmowanie dokumentacji dyplomowej: prac dyplomowych i wszystkich wymaganych dokumentów do obrony

i. wydawanie zaświadczeń po ich uprzednim zamówieniu

j. aktualizowanie danych osobowych

3. prowadzenie dokumentacji studenckiej związanej z tokiem studiów

4. przyjmowanie wniosków i koordynacja prac związanych z obsługą trybu przyznawania stypendium Rektora

5. rejestracja studentów do ubezpieczenia zdrowotnego 

6. bieżąca weryfikacja wszelkich zmian dotyczących toku studiów studenta.