FAQ

Czy mogę złożyć wniosek z pominięciem rejestracji w systemie on-line?

NIE, wniosek należy wypełnić on-line.


Jakie zaświadczenie o dochodach mam przedstawić jeśli w roku 2015 nigdzie nie pracowałem?

Należy przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zerowych dochodach.


Czy w trakcie roku akademickiego, gdy sytuacja materialna rodziny się zmieni można przedstawić dokumenty, dzięki którym wysokość stypendium socjalnego może wzrosnąć?

TAK. Warto pamiętać, że student ma obowiązek zgłaszać wszelkie zmiany mające wpływ na pomoc materialną. Przepisy są tu bardzo restrykcyjne i niezgłoszenie zmian w przypadku poprawienia się sytuacji materialnej rodziny może skutkować wymogiem zwrotu stypendium.


Czy jeżeli moi rodzice posiadają gospodarstwo rolne, ale nie osiągają z niego dochodu, to czy muszę załączyć do wniosku zaświadczenie z Urzędu Miasta lub Gminy o wielkości gospodarstwa? 

TAK. Nie ma znaczenia, czy rodzice czerpią dochody z gospodarstwa czy nie. Student ma obowiązek przedstawić zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego i na tej podstawie obliczany jest dochód.


Czy umowa zlecenie i umowa o dzieło stanowią dochód uzyskany lub utracony? 

Umowa zlecenie TAK, umowa o dzieło NIE.


Pracowałam w trakcie wakacji na umowę zlecenie w okresie 1 lipca – 30 września 2016, czy jest to dochód uzyskany? 

To zależy jaki był rodzaj umowy. Jeżeli zatrudniona była Pani na umowę zlecenie lub umowę o pracę, wówczas jest to Pani dochód uzyskany i utracony jednocześnie. Jeżeli zaś była to umowa o dzieło, to nie stanowi ona ani dochodu uzyskanego ani utraconego.


Mój ojciec prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem i nie posiada dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, a matka jest osobą niepracującą. Czy wobec tego muszę przedstawiać dla nich zaświadczenia z Urzędu Skarbowego?

TAK, należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie uzyskanym z prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu. Jeżeli na tym zaświadczeniu istnieje dopisek, że podatnik nie składał za rok 2015 PITu-37, nie potrzeba dostarczać zaświadczenia o braku dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych. Jeżeli na zaświadczeniu o dochodzie uzyskanym z prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu nie ma wspomnianego dopisku, trzeba złożyć zaświadczenie o nieuzyskiwaniu dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych.


Moi rodzice wzięli kilka lat temu rozwód, a matka wyszła drugi raz za mąż. Czy dochody ojczyma wliczają się do dochodu rodziny i czy moje siostry przyrodnie mogę wpisać jako członków gospodarstwa domowego? 

Dochodów ojczyma nie wlicza się do dochodu rodziny, chyba że ma on przyznane prawa rodzicielskie nad studentem. W takiej sytuacji nie bierze się jednak pod uwagę ojca biologicznego.

Jeżeli chodzi o rodzeństwo przyrodnie, należy postępować jak w przypadku rodzeństwa biologicznego.


Czy świadczenia z OPSu są wliczane do dochodu rodziny? 

NIE, poza świadczeniami z funduszu alimentacyjnego.


Czy stypendia są wliczane do dochodu?

To zależy jakie. Do dochodu nie wlicza stypendiów dla studentów i doktorantów wynikających z ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (socjalne, specjalne, rektora, zapomogi) oraz stypendiów szkolnych wypłacanych na podstawie ustawy o systemie oświaty; stypendiów ufundowanych przez organy samorządu terytorialnego, osoby prywatne, fundacje dla studentów i doktorantów, zgodnie z art. 173a, 173b ustawy prawo o szkolnictwie wyższym; stypendiów doktoranckich, na podstawie art. 200 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Pozostałe stypendia wlicza się do dochodu.


Czy stypendium, które otrzymywałem w czasie wyjazdu zagranicznego na Erasmusie, wlicza się do dochodu? 

NIE.


Czy jeżeli ukończyłem już studia magisterskie, to czy mogę otrzymywać stypendia socjalne? 

NIE. Na podstawie art. 184 ust. 5 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, „studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.” Oznacza to, że osobie, która ukończyła studia II stopnia, a która chce podjąć inny kierunek na studiach I lub II stopnia, stypendia nie przysługują. 


Czy jeżeli ukończyłem już studia inżynierskie, to czy mogę otrzymywać stypendia socjalne? 

Tylko na studiach II stopnia i jednolitych magisterskich. Na podstawie art. 184 ust. 5 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, „studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.” Oznacza to, że osoba, która ukończyła studia I stopnia, może otrzymywać stypendia, tylko jeżeli podejmuje studia II stopnia lub jednolite magisterskie. Gdyby jednak ta sama osoba chciała podjąć inny kierunek na studiach I stopnia wówczas stypendia jej nie przysługują.


Moi rodzice są po rozwodzie, a od ojca mam zasądzone alimenty, których on nie płaci. Jakie mam przynieść dokumenty? 

Zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów oraz zaświadczenie z OPSu o kwocie wypłaconych alimentów z Funduszu Alimentacyjnego.


Czy na oświadczeniach podatnika o dochodach podpisuje się student składający wniosek, czy każdy członek rodziny? 

Oświadczenie podpisuje osoba, której ono dotyczy.


Czy jest możliwość pobierania stypendium socjalnego na dwóch kierunkach na różnych uczelniach? 

NIE, zgodnie z art. 184 ust. 4 ustawy o szkolnictwie wyższym, stypendia można pobierać na nie więcej niż jednym kierunku studiów. 


Czy mogę ubiegać się o stypendium socjalne na dwóch uczelniach, na których studiuję? 

TAK, jednak w przypadku przyznania tego świadczenia na obu uczelniach student musi zdecydować, na której chce je otrzymywać.


Mój brat ma orzeczenie o niepełnosprawności, ale ukończył 26 lat, czy mogę wpisać go jako członka gospodarstwa domowego? 

TAK, zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym rodzeństwo niepełnosprawne można wpisać jako członka gospodarstwa domowego niezależnie od wieku faktu pobierania nauki.


Po co Komisji opinia OPSu? Czy nie może być inny dokument? 

Jeżeli student wykazuje bardzo niski dochód lub z przedstawionych dokumentów nie wynika jasno, że znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, Komisja Stypendialna może żądać na podstawie art. 179 ust. 8 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, opinii o sytuacji materialno-bytowej studenta i jego rodziny. Jeżeli jednak student lub jego rodzina korzystali ze wsparcia OPSu, wówczas w pierwszej kolejności Komisja żąda przedłożenia odpowiedniego zaświadczenia lub decyzji o przyznaniu świadczeń z OPS.


Czy istnieje jakiś limit wiekowy, do którego mogę ubiegać się o stypendium?

NIE, każda osoba posiadająca status studenta ASP może ubiegać się o stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę i stypendium Rektora dla najlepszych studentów.


Jeden z moich rodziców wyjechał i nie utrzymuje kontaktu z naszą rodziną, rodzice nie są rozwiedzeni. Czy powinienem wpisać do wniosku obydwoje rodziców?

W takim przypadku należy dostarczyć zaświadczenie z policji o zaginięciu osoby.


Nie mogę złożyć wniosku on-line z powodu awarii systemu. 

W pierwszej kolejności poinformuj pracownika ASP, odpowiedzialnego za obsługę systemu pomocy materialnej na ASP. Jeśli interwencja pracownika nie rozwiąże problemu z systemem, wydrukuj wniosek, wypełnij i złóż w dziekanacie.