Kierunek: Architektura Przestrzeni Kulturowych

Kierownik katedry:
dr hab. Jan Sikora


Kierunek studiów zajmujący się teorią i projektowaniem architektonicznym w przestrzeniach kulturowych, to jest w szczególnego rodzaju przestrzeniach, charakteryzujących się nagromadzeniem dóbr i wartości dziedzictwa kulturowego oraz kultury współczesnej.

To współczesny, interdyscyplinarny kierunek, który prezentuje wszechstronne podejście do zawodu artysty i projektanta, zakładające łączenie niekonwencjonalnych działań projektowych w obszarze przestrzeni kulturowych – poprzez wykonywanie projektów architektonicznych, urbanistycznych, architektury krajobrazu, architektury wnętrz oraz szeroko rozumianego designu.

Naszym celem jest kształcenie myślenia i projektowania całościowego, obejmującego problemy od skali urbanistycznej po architekturę obiektów indywidualnych, projekty wnętrz oraz detali. Wykorzystujemy zaawansowaną wiedzę i doświadczenie o kształtowaniu procesu projektowego we wszystkich jego fazach – od założeń ideowych, projektów koncepcyjnych, poprzez dokumentację techniczną, do samej realizacji dzieła. 

Program studiów, oprócz metodyki wielo-skalowego projektowania, zawiera przedmioty o charakterze artystycznym, technicznym, historycznym i przyrodniczym, a w ramach prowadzonych warsztatów projektowych rozwijane są dodatkowe umiejętności praktyczne. 

Absolwent kierunku zdobywa wiadomości z dziedziny architektury, urbanistyki, architektury krajobrazu, wystawiennictwa, projektowania mebla i dziedzin powiązanych (budownictwa, konstrukcji, prawa budowlanego, ochrony konserwatorskiej). Uzyskiwane umiejętności projektowe wspiera nauka rysunku odręcznego, malarstwa oraz kursy kształtowania form przestrzenno-rzeźbiarskich. W programie kierunku znajdują się również przedmioty humanistyczne (filozofia oraz estetyka, antropologia, teoria i historia sztuki, architektury oraz urbanistyki). Program studiów obejmuje także naukę uniwersalnego zapisu projektowego, makietowanie, komputerowe modelowanie przestrzeni w programach 3D i fotografię.

Wykształcenie absolwenta kierunku umożliwia wykonywanie analiz i ocen stanu przestrzeni, według jej szczególnych wartości kompozycyjnych, kulturowych, historycznych, topograficznych i przyrodniczych – a następnie przeprowadzenie ingerencji projektowej, na bazie uprzednio zdobytych informacji analitycznych. 

Absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy jako kreatywny członek interdyscyplinarnych zespołów w biurach i w studiach projektowych, realizujących projekty z zakresu architektury, urbanistyki, architektury krajobrazu czy architektury wnętrz oraz w jednostkach administracji, samorządów, w urzędach konserwatorskich i w innych instytucjach, zajmujących się ochroną, oceną czy przekształcaniem przestrzeni o wartościach kulturowych.

Ukończenie studiów 1. stopnia (studia licencjackie) umożliwi twórcze działanie przy projektowaniu przestrzeni kulturowych, przy rewitalizacji obiektów architektonicznych, urbanistycznych i terenów zielonych oraz działalność w zakresie ochrony dóbr kultury.

Ukończenie studiów 2. stopnia (studia magisterskie) umożliwi projektowanie w obrębie przestrzeni kulturowych oraz współpracę transdyscyplinarną w zakresie projektów architektonicznych i urbanistycznych, architektury krajobrazu oraz architektury wnętrz.