Komunikaty

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2017/2018

 

06.10.2017

W związku z Uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego 2017/18 w dniu 13 października 2017 r. (piątek) Sekcja Toku Studiów oraz Sekcja Nauczania czynne będą w godzinach od 9:00 do 11:00.

Wnioski stypendialne (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium Rektora dla najlepszych studentów ) przyjmowane będą w godzinach od 9.00 do 11.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

W roku akademickim 2017/2018 nie zmienią się ustawowe progi dochodowe, w granicach których rektor w porozumieniu z samorządem studenckim i samorządem doktorantów ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w uczelni.

Określony w uczelni próg dochodu nie może być:

  1. niższy niż 668,2 zł, co oznacza, że studenci i doktoranci, których miesięczny dochód (netto) na osobę w rodzinie nie przekracza tej kwoty, mają ustawowo zagwarantowane prawo do otrzymania stypendium socjalnego w uczelni po spełnieniu ustawowych warunków oraz szczegółowych kryteriów zawartych w uczelnianym regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej,
  2. wyższy niż 1051,7 zł, co oznacza, że stypendium socjalne mogą otrzymać również studenci i doktoranci z dochodem przekraczającym 668,2 zł, o ile rektor w porozumieniu z organami samorządu studenckiego i samorządu doktorantów określi wyższy próg dochodu uwzględniając możliwości funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – maksymalnie do 1051,7 zł.

 


 

W dniu 22 września 2017 r. opublikowane zostało obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.

 


 

Zgodnie z ww. przyjmuje się za postawę kwotę 2577 zł. za 1 ha przeliczeniowy. Przypominamy, że hektar przeliczeniowy stanowi podstawę przy obliczaniu dochodów związanych z gospodarstwem rolnym. Przykładowo, jeśli student wykazuje gospodarstwo o wielkości 10 hektarów fizycznych to może mieć wartość 15 ha przeliczeniowych (powinno to wynikać np. z zaświadczenia z urzędu gminy). Dochód zostanie obliczony na podstawie prostego rachunku: 15 * 2577 = 38 655 zł. Będzie to dochód roczny netto. Konieczne jest więc, co do zasady, określenie powierzchni wyrażonej w hektarach przeliczeniowych.