Komunikaty

8.10.2018

Komunikat nr 3 w sprawie zmiany terminów składania przez studentów i doktorantów wniosków o świadczenia pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019 określonych w komunikacie nr 2/2018 z dnia 13.09.2018 - pobierz

 

 

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2018/2019

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2017 r. 3.399 zł (jest to dochód roczny).
Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę
w rodzinie studenta i doktoranta ubiegającego się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki.

 

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019

Ustawowa wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta gwarantująca otrzymanie stypendium socjalnego od 1 października 2018 r. wzrośnie do 686,4 zł (netto).


WAŻNE!
Próg dochodu uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne oraz jego wysokość ustalany jest przez Rektora w porozumieniu z samorządem studenckim i samorządem doktorantów i będą ogłoszone po zakończeniu naboru wniosków.
W roku akademickim 2018/2019 ustalony próg dochodu nie może być:

  1. niższy niż 686,40 zł; co oznacza, że studenci i doktoranci, których miesięczny dochód (netto) na osobę w rodzinie nie przekracza tej kwoty, mają zagwarantowane prawo do otrzymania stypendium socjalnego po spełnieniu ustawowych warunków oraz szczegółowych kryteriów zawartych w uczelnianym regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej,
  2. wyższy niż 1051,70 zł; co oznacza, że stypendium socjalne mogą otrzymać również studenci i doktoranci z dochodem przekraczającym 686,40 zł, o ile rektor w porozumieniu z samorządem studenckim i samorządem doktorantów określi wyższy próg dochodu, uwzględniając możliwości funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – maksymalnie do 1051,70 zł.