Projekt:

Laboratorium Dźwięku w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 
 

Przedmiotem projektu wyposażenia Laboratorium Dźwięku dla międzywydziałowych aktywności w zakresie komputerowych technik nagrywania i udźwiękawiania obrazów ruchomych w ASP w Gdańsku jest inwestycja skutkująca zakupem sprzętu i oprogramowania do nagrywania i edycji materiałów dźwiękowych.

 

Projekt stanowi kolejną już inwestycję Uczelni mającą na celu rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej i edukacyjnej. Wdrożenie nowoczesnych technologii i sięgnięcie do rozwiązań interdyscyplinarnych wspomóc ma aktywne rozwijanie równoległej do podstawowej działalność pro-kulturową, wykraczającą poza zakres i ramy sztuk przedstawieniowych. W ocenie wnioskodawcy realizacja projektu poprzez dążenie do zapewnienia możliwie optymalnych warunków dla procesów kształcenia artystycznego i zwielokrotnienia potencjału edukacyjno-artystycznego generować będzie w ofercie Uczelni zauważalne zmiany jakościowe, zbliżając się do oczekiwań odbiorców i sięgając po najwyższe standardy kształcenia.

 

Laboratorium Dźwięku ma umożliwić realizację nowych, autorskich programów kształcenia, w tym z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Projekt realizacji zadania uzyskał akceptację i rekomendację władz Uczelni oraz został uwzględniony w kompleksowej Strategii Rozwoju Uczelni na lata 2016-2020.

 

W korespondencji z międzywydziałowym profilem projektu, efekt realizacji zadania służyć ma wszystkim studentom i pracownikom Uczelni i wraz z zasobem sprzętowym Audytorium ASP w Gdańsku wspomagać szereg aktywności i potrzeb wykraczających poza samą dydaktykę.

 

Podstawowe cele zadania:

1. rozszerzenie oferty dydaktycznej Uczelni w następujących zakresach:

a) współczesne metody i techniki komputerowego nagrywania dźwięku,

b) edycja materiału dźwiękowego,

c) sposoby i techniki udźwiękawiania obrazów ruchomych, animacji, multimediów, gier komputerowych,

d) tworzenie z udziałem komputerowych technik audio-video,

e) działania post-produkcyjne koncentrujące się na przygotowaniu wersji emisyjnych materiałów audiowizualnych,

f) fakultatywnie nauka gry na instrumencie włączając elementy twórczości i improwizacji z wykorzystaniem wirtualnych instrumentów (native instruments),

2. ożywienie i udźwiękowienie kulturalnych i edukacyjnych działań Uczelni:

a) organizowanie i rejestracja koncertów, eventów, wernisaży, konferencji, wywiadów, warsztatów,

b) przygotowanie i edycja cyfrowych zapisów ww. przedsięwzięć,

c) opracowanie, redakcja i udźwiękowienie kursów internetowych (materiałów dydaktycznych dla platformy elearningowej),

d) tworzenie audiowizualnych materiałów promujących Uczelnię.

 

Realizacja zadania umożliwi zainicjowanie opisanych wyżej aktywności w nowej odsłonie i jakości, a wyposażenie Laboratorium Dźwięku gwarantować ma w założeniu wyższy poziom przyswajalności wiedzy od strony praktycznej.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.