Niezbędnik Dyplomanta

I. Zapoznanie się z procedurą i wytycznymi dotyczącymi dyplomowania.

Student powinien zapoznać się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej właściwymi dla danego kierunku i specjalności studiów, a także standardami Instytutowymi, opublikowanymi na stronie internetowej Instytutu. Zapoznanie się z tymi wytycznymi student potwierdza poprzez złożenie wraz z pozostałymi dokumentami przed egzaminem dyplomowym.

 

II. Zapisy na seminarium dyplomowe

Przed rozpoczęciem semestru, w którym program studiów przewiduje zajęcia w ramach seminarium, SOK przedstawia listę opiekunów pracy teoretycznej, z której student wybiera jednego opiekuna i zapisuje się bezpośrednio u niego na seminarium.

 

III. Deklaracja dyplomowa

Na przełomie stycznia/lutego pracownik SOK zwróci się do Was z prośbą o uzupełnienie deklaracji dyplomowej dotyczącej tytułów i nazwisk promotora/opiekuna i innych osób zaangażowanych w pracę dyplomową, które następnie podlegają zatwierdzeniu przez Radę Instytutu.

 

IV. Praca pisemna

Praca pisemna, będąca częścią pracy dyplomowej, powinna być samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia artystycznego, projektowego lub naukowego, prezentująca ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. Rada Instytutu może poszerzyć wymagania o elementy związane ze specyfiką nauczania na danym kierunku. 

 

 

PRACA PISEMNA  (wytyczne edytorskie


1. Praca pisemna powinna być ułożona następująco:

a) Streszczenie pracy pisemnej. Streszczenie musi uzyskać akceptację opiekuna (streszczenie pracy pisemnej)

b)  Opis części artystycznej opis musi uzyskać akceptacje promotora (opis części artystycznej)


Opis pracy dyplomowej  jest umieszczony na końcu pracy teoretycznej.

 • do pracy pisemnej należy trwale dołączyć wersję elektroniczną całości dyplomu na 2 płytach CD umieszonych na ostatniej stronie pracy pisemnej. Płyta nr 1 zawiera prace pisemną ze wszystkimi ww. załącznikami. Płyta CD nr 2 zawiera dokumentację pracy artystycznej
  • naklejki na płyty i koperty – Licencjat
  • naklejki na płyty i koperty – Magister 
 • Płyty CD powinny być oklejone wg wzoru wskazanego powyżej. Wszystkie płyty podpisuje promotor/opiekun pracy pisemnej i student/ka. 

2. Wszystkie prace drukujemy jednostronnie w sztywnej oprawie

3. Należy wydrukować 3 identyczne egzemplarze pracy pisemnej i dołączyć do każdej z nich 2 płyty CD.

4. Dodatkowy egzemplarz pracy pisemnej - student powinien udostępnić na egzaminie dyplomowym do wglądu komisji ( nie musi być w twardej oprawie) .

 

V. Praca dyplomowa – standardy instytutowe

Rada Instytutu określiła dodatkowe wymagania dla poszczególnych kierunków studiów:

1. Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych studia stacjonarne I stopnia – Dyplomy licencjackie standardy – pobierz plik

2. Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych studia stacjonarne II stopnia – Dyplomy magisterskie standardy

VI. Dopuszczenie do dyplomu

Zgodnie z zasadami przyjętymi w Instytucie, ok. trzy-cztery tygodnie przed egzaminami dyplomowymi może zostać przeprowadzone tzw. dopuszczenie, połączone z prezentacją prac. Należy mieć przy sobie protokół gotowości do dyplomu (protokół gotowości) i uzyskać wymagane podpisy.

O dokładnym terminie dopuszczeń poinformuje Was  pracownik SOK.

 

VII. Harmonogram egzaminów dyplomowych

Egzaminy dyplomowe odbywają się w terminie określonym przez Rektora w Kalendarzu roku akademickiego. Szczegółowe zapisy na godziny odbywają się zgodnie z praktyką przyjętą w Instytucie,  o czym poinformuje Was  pracownik SOK (może zostać powołany koordynator, który przeprowadzi zapisy). W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość złożenia podania w SOK  o przeprowadzenie obrony poza terenem uczelni (podanie o obronę poza uczelnią).  

 

VIII. Terminy składania dokumentów 

1. Do 30 kwietnia 2017 r. należy złożyć teoretyczną prace dyplomową bezpośrednio do opiekuna pracy teoretycznej.


2. W terminie do 18 maja 2017 r. należy: 

 • umieścić pracę pisemną w wersji Word i PDF w Akademusie, w celu poddania jej procedurze antyplagiatu. Szczegółowa instrukcja dotycząca antyplagiatu: http://asp.gda.pl/pl/procedura_dyplomowania_procedura_antyplagiatu
 • wydrukować zgodę na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej (zgoda na antyplagiat)
 • uzupełnić zakładkę Dyplom w Panelu Studenta: podać nazwiska dydaktyków zaangażowanych w pracę dyplomową; wpisać tytuły części pracy dyplomowej; uzupełnić opis dyplomu (streszczenie pracy pisemnej oraz opis części artystycznej). Poniżej znajduje się link do strony internetowej ASP, pod którym znajdziecie Państwo instrukcję uzupełnienia  zakładki „Dyplom” http://asp.gda.pl/pl/procedura_dyplomowania_instrukcja_uzupelniania zadladki_w_akademusie 
 • złożyć pracę pisemną z płytą CD nr 1 oraz zgodę na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej u operatora sytemu antyplagiatowego. Godzina i miejsce przyjmowania prac zostaną podane oddzielnym komunikatem .

Zgoda na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej nie jest dołączona do środka  pracy. 

 •  złożyć pracę pisemną z płytą CD nr 1  w SOK - pok. 133 z płytą CD nr 1.

 Studencie na tym etapie pobierz kartę obiegową i kompletuj na niej wpisy (Karta obiegowa)

 

3. Dwa tygodnie przed egzaminem dyplomowym student/ka składa w STS -pok. 101: 

 • wypełniony indeks i kartę okresowych osiągnięć studenta z uzupełnionymi wpisami i zaliczeniami, punktacją ECTS, oraz wypełnioną stronę 90  indeksu  (przykładowo wypełniona 90 strona indeksu) Uwaga: Student/ka wypełnia tylko pierwszą część zaznaczoną na czerwono.
 • protokół gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego podpisany przez promotora dyplomu, opiekuna (Protokół gotowości)
 • formularz dotyczący udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów (Formularz badania)
 • oświadczenie o odebraniu wszystkich prac wykonanych podczas studiów (oświadczenie o odebraniu prac)
 • oświadczenie o zapoznaniu się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej oraz procedurą dyplomowania w Instytucie (oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą)
 • aktualne 4 jednakowe fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm (+ 2 jednakowe fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm ewentualnie do wersji angielskiej), powinny być wykonane na białym lub innym jasnym – jednolitym tle. Fotografie mogą być wykonane techniką czarno – białą lub kolorową oraz mają przedstawiać osobę w stroju eleganckim, bez nakrycia głowy oraz okularów z ciemnymi szkłami.
 • (nieobowiązkowe) Informacje o nagrodach: W suplemencie do dyplomu mogą zostać umieszczone informacje dot. otrzymanych nagród, odbytych praktyk lub innych osiągnięć. Zgodę na wpisanie w/w informacji do suplementu wydaje Dyrektor Instytutu. W tym celu należy się zgłosić do SOK ze spisem osiągnięć w porządku chronologicznym oraz kserokopiami dokumentów potwierdzających dane osiągnięcie (oryginały do wglądu). Po uzyskaniu akceptacji Dyrektora  należy przesłać spis osiągnięć (porządek chronologiczny) na adres mailowy: anna.kowalska@asp.gda.pl  (informacja o nagrodach)

 

4. Dwa tygodnie przed egzaminem dyplomowym student/ka jest zobowiązany/a do:

 • wniesienia opłaty za wersję dyplomu w j. polskim (60,00 zł).Numer indywidualnego konta do wykonania przelewu należy sprawdzić w Akademusie w zakładce Opłaty.

 

Dyplom w języku angielskim:

Dyplom w j. angielskim jest nieobowiązkowy i wymaga wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 40 zł. Aby go uzyskać należy:

 • w STS – pok. 101 złożyć wraz z resztą wymaganych dokumentów wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim (wniosek)
 • wykonać przelew na indywidualny nr konta, który należy sprawdzić w Akademusie w zakładce Opłaty.

 

5. Do 7 dni po obronie należy:

 • złożyć płytę CD nr 2, na której musi być pełna dokumentacja artystyczna dyplomu, opisać  ją wg wskazanego wzoru oraz zebrać wymagane podpisy
 • dostarczyć pracę pisemną do biblioteki wraz z płytą CD nr 1 i płytą CD nr 2
 • dostarczyć płytę CD nr 2 do SOK  pok. 133
 • dostarczyć płytę CD nr 2 do STS pok. 101 wraz z kartą obiegową kompletnie uzupełnioną (karta obiegowa)

 

Dostarczenie powyżej wymienionych dokumentów jest warunkiem odebrania dyplomu ukończenia studiów. 

 

Podsumowanie

l. p.

Rodzaj dokumentu

Miejsce złożenia

Termin złożenia

1.

Złożenie pracy pisemnej do akceptacji opiekuna

Opiekun pracy pisemnej

do 30 kwietnia 2017 r.

2.

Umieszczenie pracy w formie elektronicznej

Akademus

do 18 maja 2017 r.

Uzupełnienie zakładki dyplom

3.

Praca pisemna + zgoda na poddanie pracy procedurze antyplagiatu + płyta CD nr 1

Operator systemu Akademus

Praca pisemna + płyta CD nr 1

SOK pokój 133

do 18 maja 2017 r.

4.

Dopuszczenia do egzaminu dyplomowego

------

dopuszczenia odbędą się 3-4 tygodnie przed egzaminem dyplomowym

5.

Wydruk karty obiegowej i kompletowanie wpisów

STS pokój 101

do 7 dni po obronie

6.

Wypełniony indeks i kartę okresowych osiągnięć studenta z uzupełnionymi wpisami i zaliczeniami, punktacją ECTS, oraz wypełnioną ostatnią stroną indeksu.

do 5 czerwca 2017 r.

7.

Protokół gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego podpisany przez promotora i opiekuna

8.

Formularz dotyczący udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów

9.

Oświadczenie o odebraniu wszystkich prac wykonanych podczas studiów

10.

Oświadczenie studenta o zapoznaniu się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej oraz procedurą dyplomowania w Instytucie

11.

(nieobowiązkowe) Złożenie wniosku o wydanie dyplomu w języku angielskim.
Wykonanie przelewu za wersję dyplomu w języku angielskim na indywidualne konto wygenerowane w Panelu Studenta – 40 zł.

12.

4 aktualne, jednakowe fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm (+ 2 jednakowe fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm ewentualnie do wersji angielskiej)

13.

 

Wykonanie obowiązkowo przelewu za  wersję dyplomu w języku polskim na indywidualne konto wygenerowane w Panelu Studenta – 60 zł.
 

14.

(nieobowiązkowe) Informacje o nagrodach

15.

Praca pisemna do biblioteki
+ płyta CD nr 1 i płyta CD nr 2

Biblioteka

do 7 dni po obronie

płyta CD nr 2

STS pokój 101

płyta CD nr 2

pokój 133

16.

Karta obiegowa z kompletem podpisów

STS Pokój 101

do 7 dni po obronie

17.

Odbiór Dyplomu
Gratulujemy, jesteś absolwentem!


STS pokój 101

 

w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów Uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów