Procedura dyplomowania

Procedura Dyplomowania

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

 
W związku ze specyfiką naszej uczelni, każdy Wydział w odmienny sposób przeprowadza egzamin dyplomowy. Szczegółowe wytyczne znajdziecie Państwo na poszczególnych wydziałach:
 
Wydział Architektury i Wzornictwa 
Wydział Grafiki
Wydział Rzeźby
Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce

 
 
 Szczegółowe wytyczne sporządzono w zgodności z: 
 

 

 

 

Słownik pojęć:
 

STS – Sekcja Toku Studiów, jednostka odpowiedzialna za bieżącą obsługę administracyjną studentów  pok. 101 budynek Wielkiej Zbrojowni.
 
SOK – Sekcja Organizacji Kształcenia, jednostka organizacyjna odpowiedzialna za obsługę właściwych Wydziałów / Instytutu.
 
Jednostka organizacyjna – wydział lub inna jednostka organizacyjna uczelni określona w statucie, prowadząca co najmniej jeden kierunek studiów lub studia doktoranckie lub badania w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej 
 
Promotor – pracownik naukowy/samodzielny pracownik naukowy kierujący pracą studenta i promujący go do nadawanego przez uczelnię tytułu zawodowego np. licencjata, magistra lub stopnia naukowego doktora.
 
Praca dyplomowa – praca licencjacka lub praca magisterska; praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego, artystycznego, projektowego lub dokonaniem artystycznym prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania; pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca artystyczna, praca projektowa, praca pisemna, opublikowany artykuł.