Procedura dyplomowania

Procedura Dyplomowania
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

W związku ze specyfiką naszej uczelni, każdy Wydział w odmienny sposób przeprowadza egzamin dyplomowy. Szczegółowe wytyczne znajdziecie Państwo na poszczególnych wydziałach:

  • Wydział Architektury i Wzornictwa 
  • Wydział Grafiki
  • Wydział Malarstwa
  • Wydział Rzeźby
  • Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce
 
 
Szczegółowe wytyczne sporządzono w zgodności z: 
 
1. Regulaminem Studiów uchwalony Uchwałą nr 9/2015 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 22 kwietnia 2015 r. (opracowany na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późniejszymi zmianami) Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą nr 9/2016 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 27.04.2016 – pobierz plik

 

2. Zarządzeniem nr 17/2015 Rektora z dnia z dnia 18 września 2015 w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz zasad przygotowania pisemnej pracy pisemnej – pobierz plik

 

 

Słownik pojęć:
 

STS – Sekcja Toku Studiów, jednostka odpowiedzialna za bieżącą obsługę administracyjną studentów  pok. 101 budynek Wielkiej Zbrojowni.
 
SOK – Sekcja Organizacji Kształcenia, jednostka organizacyjna odpowiedzialna za obsługę właściwych Wydziałów / Instytutu.
 
Jednostka organizacyjna – wydział lub inna jednostka organizacyjna uczelni określona w statucie, prowadząca co najmniej jeden kierunek studiów lub studia doktoranckie lub badania w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej 
 
Promotor – pracownik naukowy/samodzielny pracownik naukowy kierujący pracą studenta i promujący go do nadawanego przez uczelnię tytułu zawodowego np. licencjata, magistra lub stopnia naukowego doktora.
 
Praca dyplomowa – praca licencjacka lub praca magisterska; praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego, artystycznego, projektowego lub dokonaniem artystycznym prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania; pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca artystyczna, praca projektowa, praca pisemna, opublikowany artykuł.