Procedura dyplomowania

Procedura Dyplomowania
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

W związku ze specyfiką naszej uczelni, każdy Wydział w odmienny sposób przeprowadza egzamin dyplomowy. Szczegółowe wytyczne znajdziecie Państwo na poszczególnych wydziałach:

 
 
Szczegółowe wytyczne sporządzono w zgodności z: 
 
1. Regulaminem Studiów uchwalony Uchwałą nr 15/2017 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2017 r. – pobierz (opracowany na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn: Dz. U. z 2016 poz. 1842  z późn. zm) 
 
2. Zarządzeniem Rektora nr 54/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz zasad przygotowania pisemnej pracy dyplomowej – pobierz

 

 

Słownik pojęć:
 

STS – Sekcja Toku Studiów, jednostka odpowiedzialna za bieżącą obsługę administracyjną studentów  pok. 101 budynek Wielkiej Zbrojowni.
 
SOK – Sekcja Organizacji Kształcenia, jednostka organizacyjna odpowiedzialna za obsługę właściwych Wydziałów / Instytutu.
 
Jednostka organizacyjna – wydział lub inna jednostka organizacyjna uczelni określona w statucie, prowadząca co najmniej jeden kierunek studiów lub studia doktoranckie lub badania w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej 
 
Promotor – pracownik naukowy/samodzielny pracownik naukowy kierujący pracą studenta i promujący go do nadawanego przez uczelnię tytułu zawodowego np. licencjata, magistra lub stopnia naukowego doktora.
 
Praca dyplomowa – praca licencjacka lub praca magisterska; praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego, artystycznego, projektowego lub dokonaniem artystycznym prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania; pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca artystyczna, praca projektowa, praca pisemna, opublikowany artykuł.
 

Praca dyplomowa – praca licencjacka lub praca magisterska; musi zostać wykonana samodzielnie, spełniać formalne i merytoryczne kryteria właściwe dla danego kierunku i specjalności studiów, określone przez właściwą radę Wydziału.

W skład pracy dyplomowej wchodzą następujące części:

  • część artystyczna: praca artystyczna lub projektowa, której forma zależy od postanowień właściwej Rady Wydziału
  • część pisemna związana z kierunkiem studiów, której forma zależy od postanowień właściwej Rady Wydziału.

 

Składana praca dyplomowa w formie drukowanej zawiera zapis pisemno - fotograficzny, zgodny
z postanowieniami właściwej Rady Wydziału oraz zarządzenia Rektora, wszystkich części dyplomu zawartych w oprawionym dokumencie lub dokumentach.

 

Wersja elektroniczna pracy dyplomowej musi posiadać pełen zapis pracy dyplomowej i być tożsama z wersją drukowaną. Wersję elektroniczną pra­cy dyplomowej oraz jej części fotograficznej należy zapisać w formatach wskazanych w wytycznych właściwej Rady Wydziału
i zarządzeniu Rektora w sprawie wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania.