Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza w postępowaniu rekrutacyjnym na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
 

  1. Wydziałowa Komisja rekrutacyjna po ogłoszeniu listy osób przyjętych na studia wystawia Kandydatom, którzy brali udział w postępowaniu rekrutacyjnym na danym kierunku studiów, decyzję o przyjęciu lub decyzję o nieprzyjęciu.
  2. Decyzje wysyłane są do Kandydatów za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres korespondencyjny wskazany w systemie IRK podczas rejestracji. Decyzje o przyjęciu i nieprzyjęciu wysyłane są listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru w ciągu 14 dni kalendarzowych od ogłoszenia listy przyjętych i nieprzyjętych.
  3. W przypadku stwierdzenia naruszenia procedur rekrutacyjnych leżących po stronie Uczelni przyjmującej, Kandydat ma prawo w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji administracyjnej złożyć odwołanie.
  4. Odwołanie w formie pisemnej składa się osobiście lub przesyła pocztą/kurierem do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej która wydała decyzję na adres: Biuro Rekrutacji Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, pok. 101,
  5. Odwołanie musi być uzasadnione i złożone w odniesieniu do otrzymanej decyzji administracyjnej (decyzja z dnia ………………… o numerze ………………).
    Warunkiem koniecznym rozpatrzenia odwołania jest załączenie do niego kserokopii decyzji wydanej przez komisję rekrutacyjną na wydziale, na którą powołuje się osoba odwołująca.
  6. Biuro Rekrutacji Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku opracowuje odwołania kieruje je do rozpatrzenia na posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
  7. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję na piśmie i przesyła ją na adres korespondencyjny wskazany przez Kandydata w odwołaniu.
  8. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku za pośrednictwem Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w terminie do 30 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Uwaga:

Zgodnie z art. 169 ust. 12 i 14 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku z późn. zm. tryb odwoławczy służy jedynie w przypadku naruszenia procedur rekrutacyjnych leżących po stronie Uczelni przyjmującej Kandydata na studia.
Przyjęcie na studia nie może nastąpić na podstawie podania lub prośby kierowanej do Uczelni (bez względu na okoliczności wskazane w takim podaniu). W związku z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Uczelnia nie może przyjąć Kandydata na studia z pominięciem obowiązujących zasad rekrutacji.

 

Do pobrania:
Formularz odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – pobierz