Procedura przeniesienia z innej uczelni

I. Złożenie dokumentów

 1. Do 15 czerwca br. kandydat dostarcza osobiście lub pocztą podanie do Kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej z prośbą o przeniesienie.

 2. Podanie należy złożyć w SOK-u właściwego Wydziału. W kwestii szczegółowych wymagań należy kontaktować się z właściwym SOK – niektóre Wydziały proszą o dodatkowe dokumenty, np. portfolio.

 3. Kandydat zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami przeniesienia określonymi w Regulaminie studiów ASP w Gdańsku.

 4. Przeniesienie jest możliwe najwcześniej na drugi rok studiów I stopnia/ studiów jednolitych magisterskich.

 5. W podaniu kandydat opisuje swoją obecną sytuację na uczelni oraz uzasadnia swoją prośbę. Koniecznie należy podać numer kontaktowy oraz adres mailowy.

 6. Do podania kandydat dołącza zgodę Dziekana z macierzystej uczelni na przeniesienie na ASP Gdańsk oraz kserokopię ocen z indeksu lub wykaz ocen zatwierdzony przez dziekanat uczelni macierzystej.
 7. Warunkiem przeniesienia jest uzyskanie wszystkich zaliczeń na poprzedniej uczelni do końca roku akademickiego, tj. do września br.

 

II. Weryfikacja dokumentów i przegląd kwalifikacyjny

 1. Kolejnym etapem jest weryfikacja podań osób starających się o przeniesienie zgodnie z procedurą przyjętą na danym wydziale. Jeżeli obecność kandydata okaże się niezbędna w dalszych etapach postępowania, pracownik SOK-u skontaktuje się z kandydatem w celu poinformowania o spotkaniu. 

 2. Przegląd kwalifikacyjny – w wyznaczonym przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej terminie może odbyć się przegląd z kandydatami do przeniesienia na ASP w Gdańsku. Szczegółowych informacji na temat przeglądu i związanych z nim wymagań udziela właściwy SOK.

 3. SOK informuje kandydatów o wynikach przeglądu / decyzji w sprawie podania.

 4. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania, pracownik SOK-u wysyła do uczelni macierzystej kandydata pismo informujące o przyjęciu z prośbą o przesłanie teczki osobowej kandydata, w tym w szczególności oryginalnych kart okresowych osiągnięć i innych dokumentów istotnych dla przebiegu studiów.
 5. Decyzja o przyjęciu kandydata na studia w wyniku przeniesienia może zostać wydana po otrzymaniu teczki osobowej kandydata z uczelni macierzystej.

 6. Kandydaci przyjęci na ASP w ramach procedury przeniesienia będą zobowiązani do dostarczenia kolejnych dokumentów w celu wydania decyzji, tj. do 15 września b.r. 
 7. Po porównaniu programów studiów obu uczelni mogą zostać wyznaczone dodatkowe przedmioty do zaliczenia w ciągu toku studiów w ramach tzw. różnic programowych.

 8. Różnice programowe wpisywane są do indeksu oraz do karty okresowych osiągnięć studenta (kserokopia karty trafia do teczki osobowej studenta).

 

III. Dokumenty wymagane od osób, które zostały przyjęte w wyniku procedury przeniesienia:

 1. Dokumenty potwierdzające wykształcenie: kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez uczelnię macierzystą lub ASP Gdańsk lub notariusza, ewentualnie poświadczona kserokopia dyplomu licencjackiego;

 2. Uzupełniona Ankieta Osobowa - Podanie o przyjęcie na studia, z trwale przyklejonym zdjęciem podpisana przez kandydata 

 3. 1 aktualna kolorowa fotografia, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35 mm x 45 mm (opisana imieniem i nazwiskiem); 
 4. Kserokopia dowodu osobistego (obie strony) lub paszportu (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami), poświadczoną przez szkołę średnią, uczelnię kandydata, organ samorządu terytorialnego, notariusza lub komisję rekrutacyjną właściwą dla danego kierunku studiów;

 5. Indeks lub poświadczona kserokopia kart okresowych osiągnięć za dwa semestry z poprzedniej uczelni/poprzedniego kierunku studiów
   
 6. Wniosek o wydanie legitymacji elektronicznej (studenci spoza ASP Gdańsk).
   
 7. Płatności za legitymację należy dokonać przelewem po otrzymaniu pozytywnej decyzji w sprawie przeniesienia według danych w Panelu Studenta w zakładce Opłaty. Jeżeli w Panelu Studenta nie ma naliczonej opłaty, należy skontaktować się z pracownikiem SOK.
   
 8. Dokumenty należy złożyć w „koszulce”, opisanej imieniem i nazwiskiem, z dopiskiem „Przeniesienie”.
   
 9. Termin dostarczenia dokumentów: do 15 września br.