Akty prawne

Akty prawne powszechnie obowiązującego

 

Ustawy:

 

Rozporządzenia:

 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania – pobierz
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych – pobierz plik

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 maja 2018 r w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub kontynuacji przez niego studiów – pobierz plik

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich  - pobierz plik

 • Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych – pobierz plik
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych – pobierz plik
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora – pobierz plik
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora – pobierz plik
 • Rozporządzenie MNiSw z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich – pobierz plik
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą 2015 – pobierz plik
 • Rozporządzenie MNiSW zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych 2015 – pobierz plik
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom 2015 – pobierz plik
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozp.MNiSW w spr.kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych – pobierz plik
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich 2014 – pobierz plik

 

Akty prawa wewnętrznego


Regulaminy:

 • Regulamin Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – tekst jednolity obowiązujący od 01 października 2018 roku – pobierz plik

 • Regulamin Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Uchwalony Uchwałą nr 119/2012 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 21.03.2012 roku z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą nr 159/2013 z dnia 24.04.2013 roku , Uchwałą nr 191/2014 z dnia 23.04.2014 roku, Uchwałą nr 10/2015 z dnia 22.04.2015 i Uchwałą nr [_]/2017 z dnia 26.04.2017 – pobierz plik 
 • Regulamin Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich w ASP w Gdańsku z dnia 22.04.2015 r. – pobierz plik
 • Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego doktorantom Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz plik
  • Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego doktorantom Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz plik


Uchwały:

 • Uchwała nr 19/2018 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie określenia wzoru umowy o warunkach odpłatności na stacjonarnych studiach doktoranckich Akademii Sztuk Pięknych - pobierz plik
  • Umowa o warunkach odpłatności na stacjonarnych studiach doktoranckich w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku - pobierz plik
 • Uchwała nr 8/2018 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich – podbierz plik
 • Uchwała nr 1/2018 Senatu Akademii Sztuk Pieknych w Gdańsku z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie unieważnienia wyborów do Rady Samorządu Doktorantów – pobierz plik
 • Uchwała nr 41/2017 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie uzupełnienia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów – pobierz plik
 • Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku nr 13/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz plik
 • Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku nr 12/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie uchylenia Regulaminu Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz plik
 • Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku nr 11/12017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji kandydatów na stacjonarne studia III stopnia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2017/2018 – pobierz plik
  • Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 11/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na stacjonarne studia III stopnia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na rok akademicki 2017/2018 – pobierz plik
 • Uchwała nr 10/2017 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia limitów przyjęć na pierwszy rok studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz plik
 • Uchwała nr 4/2017 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów – pobierz plik
 • Uchwała nr 3/2017 Senatu Akademii Sztuk Pieknych w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów – pobierz plik
 • Uchwała nr 5/2016 Senatu z dnia 2 marca 2016 w sprawie zmiany uchwały nr 2/2016 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na stacjonarne studia III stopnia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na rok akademicki 2016/2017 – pobierz plik
 • Uchwała nr 2/2016 Senatu z dnia 27 stycznia 2016 w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na stacjonarne studia III stopnia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na rok akademicki 2016/2017– pobierz plik


Zarządzenia

 • Zarządzenie Rektora nr 32/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie opłat w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku dla cudzoziemców odbywających studia na zasadach odpłatności oraz określenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia - pobierz plik
  • Załącznik nr 1b do Zarządzenia 32/2018_umowa o warunkach odpłatności za studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku dla cudzoziemców odbywających studia na zasadach odpłatności za studia - pobierz plik.
  • Załącznik nr 2 do Zarządzenia 32/2018_wysokość opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na zasadach odpłatności – pobierz plik
 • Zarządzenie Rektora nr 20/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyróżniania rozpraw doktorskich na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz plik
  • Załącznik nr 1, Regulamin wyróżniania rozpraw doktorskich na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz plik
 • Zarządzenie Rektora nr 6/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie możliwości korzystania z PATIO – pobierz plik
 • Zarządzenie Rektora nr 48/2017 z dnia 17 października 2017 roku w sprawie możliwości korzystania przez doktorantów z pracowni poza godzinami zajęć dydaktycznych – pobierz plik
 • Zarządzenie Rektora nr 17/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego dla doktorantów Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku kalendarzowym 2017  – pobierz plik
 • Zarządzenie Rektora nr 16/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r.w sprawie określenia wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów Międzywydziałowych Środowiskołvych Studiów Doktoranckich w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku kalendarzowym 2017 – pobierz plik
 • Zarządzenie Rektora nr 11/2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie powołania Rady Programowej Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku –  pobierz plik
 • Zarządzenie Rektora nr 40/2016 z dnia 30 września 2016 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego doktorantom Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz plik
 • Zarządzenie Rektora nr 21/2015 w sprawie możliwości korzystania przez studentów oraz doktorantów studiów stacjonarnych z pracowni poza godzinami zajęć dydaktycznych – pobierz plik
 • Zarządzenie Rektora nr 37/2016 z dnia 30 września 2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz plik
 • Zarządzenie Rektora nr 38/2016 z dnia 30 września 2016 w sprawie wysokości opłat pobieranych za wydane dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz za wydanie dokumentacji toku studiów doktoranckich – pobierz plik
 • Program stacjonarnych Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz plik
  • Załącznik nr 1. Harmonogram zajęć Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich/tabela – pobierz plik (.xls)
  • Załącznik nr 2. Opinia opiekuna/promotora o przygotowanej pracy doktorskiej – pobierz plik
  • Załącznik nr 3. Informacja o odbytej praktyce dydaktycznej – pobierz plik
  • Załącznik nr 4. Roczne sprawozdanie doktoranta – pobierz plik
  • Załącznik nr 5. Wzór konspektu praktyki dydaktycznej – pobierz plik
  • Załącznik nr 6. Opinia z samodzielnie prowadzonych przez Doktoranta zajęć – pobierz plik