Akty prawne

Akty prawne powszechnie obowiązującego

 

Ustawy:

 

Rozporządzenia:

 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzi doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora – pobierz plik (.pdf)
 • Rozporządzenie MNiSw z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich – pobierz plik (.pdf)
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą 2015 – pobierz plik (.pdf)
 • Rozporządzenie MNiSW zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych 2015 – pobierz plik (.pdf)
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom 2015 – pobierz plik (.pdf)
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozp.MNiSW w spr.kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych – pobierz plik (.pdf)
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich 2014 – pobierz plik (.pdf)

 

Akty prawa wewnętrznego


Regulaminy:

 • Regulamin Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich w ASP w Gdańsku z dnia 22.04.2015 r. – pobierz plik (.pdf)
 • Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego doktorantom Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz plik (.pdf)
  • Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego doktorantom Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz plik (.pdf)


Uchwały:


Zarządzenia

 • Zarządzenie Rektora nr 40/2016 z dnia 30 września 2016 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego doktorantom Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz plik (.pdf)
 • Zarządzenie Rektora nr 21/2015 w sprawie możliwości korzystania przez studentów oraz doktorantów studiów stacjonarnych z pracowni poza godzinami zajęć dydaktycznych – pobierz plik (.pdf)
 • Zarządzenie Rektora nr 37/2016 z dnia 30 września 2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz plik (.pdf)
 • Zarządzenie Rektora nr 38/2016 z dnia 30 września 2016 w sprawie wysokości opłat pobieranych za wydane dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz za wydanie dokumentacji toku studiów doktoranckich – pobierz plik (.pdf)
 • Program stacjonarnych Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz plik (.pdf)
  • Załącznik nr 1. Harmonogram zajęć Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich/tabela – pobierz plik (.xls)
  • Załącznik nr 2. Opinia opiekuna/promotora o przygotowanej pracy doktorskiej – pobierz plik (.doc)
  • Załącznik nr 3. Informacja o odbytej praktyce dydaktycznej – pobierz plik (.doc)
  • Załącznik nr 4. Roczne sprawozdanie doktoranta – pobierz plik (.doc)
  • Załącznik nr 5. Wzór konspektu praktyki dydaktycznej – pobierz plik (.doc)
  • Załącznik nr 6. Opinia z samodzielnie prowadzonych przez Doktoranta zajęć – pobierz plik (.doc)