Niezbędnik dyplomanta

Kalendarz roku akademickiego 2017/2018 – pobierz

 

I. Zapoznanie się z procedurą i wytycznymi dotyczącymi dyplomowania

Student zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej właściwymi dla danego kierunku i specjalności studiów określonymi przez Radę Wydziału oraz o zapoznaniu się z procedurą dyplomowania na Wydziale. (wzór oświadczenia)

 

II. Deklaracja dyplomowa

Na przełomie stycznia/lutego pracownik SOK zwróci się z prośbą do studentów
o uzupełnienie deklaracji dyplomowej dotyczącej tytułu i nazwiska promotora, które następnie podlegają zatwierdzeniu przez Radę Wydziału.

 

III. Praca pisemna

Praca pisemna, będąca integralną częścią pracy dyplomowej dla obydwu stopni kształcenia, powinna być samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia projektowego, konieczne jest zawarcie w niej celu, strategii osiągnięcia celu oraz wniosków.
W przypadku studiów drugiego stopnia praca pisemna powinna zawierać rozstrzygnięcie teoretycznego zagadnienia powiązanego z tematem projektu dyplomowego, prezentować ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. Rada Wydziału może poszerzyć wymagania o elementy związane ze specyfiką nauczania na danym kierunku.

 

Dyplom licencjacki:

 1. Projekt, praca pisemna

Praca pisemna -  12 tys. znaków w formacie doc. i pdf

 1. Portfolio
 • portfolio powinno zawierać wybrane prace powstałe podczas toku studiów
 • ewentualnie, wybrane prace będą efektem aktywności własnej dyplomanta
 • maksymalny format - A3

 

Dyplom magisterski:

 1. Projekt, praca pisemna

Praca pisemna -  min. 22 tys. znaków w formacie doc. i pdf

 

PRACA PISEMNA  (wytyczne edytorskie

 1. Praca pisemna powinna być ułożona następująco:
 • strona tytułowa (strona tytułowa)
 • oświadczenie autora pracy (oświadczenie autora pracy)
 • spis treści
 • wstęp - zawierający ogólne wprowadzenie i uzasadnienie wyboru pracy, cel i zakres pracy; prócz tego wstęp powinien zawierać uwagi metodologiczne oraz prezentować stan badań i omówienie literatury przedmiotu
 • rozdziały i podrozdziały (esej/referat/ główna część pracy pisemnej)
 • bibliografia (wykaz cytowanej literatury, w porządku alfabetycznym);
 • ewentualne załączniki, wykaz ilustracji itp.
 • Abstrakt pracy dyplomowej, na który składa się:

Streszczenie pracy pisemnej  (200-400 wyrazów)

Abstrakt jest umieszczony na końcu pracy dyplomowej (wzór abstraktu)

 • do pracy pisemnej należy trwale dołączyć wersję elektroniczną całości dyplomu na 2 płytach CD umieszonych na ostatniej stronie pracy pisemnej.
  Płyta CD nr 1 zawiera pracę pisemną ze wszystkimi ww. załącznikami.
  Płyta CD nr 2 zawiera graficzną/ fotograficzną dokumentację dyplomu głównego i aneksu (naklejki na płyty i koperty)
 • Płyty CD powinny być oklejone wg wzoru wskazanego powyżej. Wszystkie płyty podpisuje promotor i student.
 • Wszystkie prace drukujemy jednostronnie i umieszczamy w sztywnej oprawie
 • Należy wydrukować 3 identyczne egzemplarze pracy pisemnej i dołączyć do każdej z nich 2 płyty CD. Istnieje możliwość dodania płyt nr 2 po obronie. Komplet płyt jest warunkiem uzyskania wpisu na karcie obiegowej i odebrania dyplomu licencjata/ magistra sztuki.

 

IV. Dopuszczenie do dyplomu

Zgodnie z zasadami przyjętymi na Wydziale, ok. trzy-cztery tygodnie przed egzaminami dyplomowymi może zostać przeprowadzone tzw. dopuszczenie, połączone z prezentacją prac. Należy mieć przy sobie protokół gotowości do dyplomu (protokół gotowości) i uzyskać wymagane podpisy.

O dokładnym terminie dopuszczeń poinformuje PROMOTOR DYPLOMU.

 

V. Harmonogram egzaminów dyplomowych

Egzaminy dyplomowe odbywają się w terminie określonym przez Rektora w Kalendarzu roku akademickiego. Szczegółowe zapisy na godziny odbywają się zgodnie z praktyką przyjętą na Wydziale, o czym poinformuje pracownik SOK (może zostać powołany koordynator, który przeprowadzi zapisy). W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość złożenia podania w SOK  o przeprowadzenie obrony poza terenem uczelni (podanie o obronę poza uczelnią).  Szczegółowe terminy zostaną tutaj umieszczone niezwłocznie po ich ustaleniu.

 

VI. Terminy składania dokumentów

 1. W terminie do 18 maja 2017 r. należy:

Zgoda na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej nie jest dołączona do środka  pracy.

 • Złożyć pracę pisemną z płytą CD nr 1 w SOK- pok. 109 z płytą CD nr 1.

     Studencie na tym etapie pobierz kartę obiegową i kompletuj na niej wpisy (karta obiegowa)

 

 1. Dwa tygodnie przed egzaminem dyplomowym student składa w STS -pok. 101:
 • Wypełniony indeks i kartę okresowych osiągnięć studenta z uzupełnionymi wpisami i zaliczeniami, punktacją ECTS, oraz wypełnioną 90 stroną indeksu  (przykładowo wypełniona 90 strona indeksu) Uwaga: Student/ka wypełnia tylko pierwszą część zaznaczoną na czerwono.
 • Protokół gotowości przystąpienia do dyplomu podpisany przez promotora dyplomu (Protokół gotowości)
 • formularz dotyczący udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów (Formularz badania)
 • oświadczenie o odebraniu wszystkich prac wykonanych podczas studiów (oświadczenie o odebraniu prac)
 • oświadczenie o zapoznaniu się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej oraz procedurą dyplomowania na Wydziale (oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą)
 • aktualne 4 jednakowe fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm (+ 2 jednakowe fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm ewentualnie do wersji angielskiej), powinny być wykonane na białym lub innym jasnym – jednolitym tle. Fotografie mogą być wykonane techniką czarno – białą lub kolorową oraz mają przedstawiać osobę w stroju eleganckim, bez nakrycia głowy oraz okularów z ciemnymi szkłami.
 •  (nieobowiązkowe) Informacje o nagrodach: W suplemencie do dyplomu mogą zostać umieszczone informacje dot. otrzymanych nagród, odbytych praktyk lub innych osiągnięć. Zgodę na wpisanie w/w informacji do suplementu wydaje Dziekan Wydziału. W tym celu należy się zgłosić do SOK ze spisem osiągnięć
  w porządku chronologicznym oraz kserokopiami dokumentów potwierdzających dane osiągnięcie (oryginały do wglądu). Po uzyskaniu akceptacji Dziekana należy przesłać spis osiągnięć (porządek chronologiczny) na adres mailowy:
  agnieszka.swietojanska-luc@asp.gda.pl  (informacja o nagrodach)

 

 1. Dwa tygodnie przed egzaminem dyplomowym student jest zobowiązany do:
 • Wniesienia opłaty za wersję dyplomu w j. polskim (60,00 zł). Numer indywidualnego konta do wykonania przelewu należy sprawdzić w Akademusie w zakładce Opłaty.

 

Dyplom w języku angielskim:

Dyplom w j. angielskim jest nieobowiązkowy i wymaga wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 40 zł. Aby go uzyskać należy:

 • W STS – pok. 101 złożyć wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim (wniosek)
 • Wykonać przelew na indywidualny nr konta, który należy sprawdzić w Akademusie w zakładce Opłaty.

 

 1. Do 7 dni po obronie należy:
 • Nagrać płyty CD nr 2, na których musi być pełna dokumentacja graficzna/ fotograficzna dyplomu, opisać ją wg wskazanego wzoru oraz zebrać wymagane podpisy
 • Dostarczyć pracę pisemną do biblioteki wraz z płytą CD nr 1 i płytą CD nr 2 (jeśli nie była wcześniej dostarczona)
 • Dostarczyć płytę CD nr 2 do SOK  pok. 109
 • Dostarczyć płytę CD nr 2 do STS pok. 101 wraz z kartą obiegową kompletnie uzupełnioną (karta obiegowa)

 

Dostarczenie wymienionych powyżej dokumentów jest warunkiem odebrania dyplomu ukończenia studiów

 

Podsumowanie

l. p.

Rodzaj dokumentu

Miejsce złożenia

Termin złożenia

1.

Umieszczenie pracy w formie elektronicznej

Akademus

do 18 maja 2017 r.

Uzupełnienie zakładki dyplom

Akademus

do 18 maja 2017 r.

2.

Praca pisemna + zgoda na poddanie pracy procedurze antyplagiatu + płyta CD nr 1

Operator systemu akademus

do 18 maja 2017 r.

Praca pisemna + płyta CD nr 1

SOK pokój 109

do 18 maja 2017 r.

3.

Wydruk karty obiegowej i kompletowanie wpisów

STS pokój 101

do 7 dni po obronie

4.

Oświadczenie studenta o zapoznaniu się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej oraz procedura dyplomowania na  Wydziale Architektury i Wzornictwa
 

STS pok. 101

2 tygodnie przed planowanym terminem obrony

5.

Wypełniony indeks i kartę okresowych osiągnięć studenta z uzupełnionymi wpisami i zaliczeniami, punktacją ECTS, oraz wypełnioną ostatnią stroną indeksu.

STS pokój 101

2 tygodnie przed planowanym terminem obrony

6.

Protokół gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego podpisany przez promotora

STS pokój 101

2 tygodnie przed planowanym terminem obrony

7.

Formularz dotyczący udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów

STS pokój 101

2 tygodnie przed planowanym terminem obrony

8.

Oświadczenie o odebraniu wszystkich prac wykonanych podczas studiów

STS pokój 101

2 tygodnie przed planowanym terminem obrony

9.

(nieobowiązkowe) Złożenie wniosku o wydanie dyplomu w języku angielskim.
Wykonaj przelew za wersję dyplomu w języku angielskim na indywidualne konto wygenerowane w panelu studenta – 40 zł.

STS pokój 101

2 tygodnie przed planowanym terminem obrony

10.

4 aktualne, jednakowe fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm (+ 2 jednakowe fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm ewentualnie do wersji angielskiej)

STS pokój 101

2 tygodnie przed planowanym terminem obrony

11.

 

Wykonanie przelew za  dyplom w języku polskim na indywidualne konto wygenerowane w panelu studenta – 60 zł.
 

STS pokój 101

2 tygodnie przed planowanym terminem obrony

12.

Złożenie portfolio (w przypadku dyplomu licencjackiego)

STS Pokój 101

2 tygodnie przed planowanym terminem obrony

13.

(nieobowiązkowe) Informacje o nagrodach

STS pokój 101

2 tygodnie przed planowanym terminem obrony

14.

Praca pisemna do biblioteki
+ płyta CD nr 1 i płyta CD nr 2

Biblioteka

do 7 dni po obronie

płyta CD nr 2

STS pokój 101

do 7 dni po obronie

płyta CD nr 2

SOK pokój 109

do 7 dni po obronie

15.

Karta obiegowa z kompletem podpisów

STS Pokój 101

do 7 dni po obronie

16.

ODBIÓR DYPLOMU
 


STS pokój 101

 

w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów Uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów