Niezbędnik dyplomanta

I. Zapoznanie się z procedurą i wytycznymi dotyczącymi dyplomowania. 

Student powinien zapoznać się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej właściwymi dla danego kierunku i specjalności studiów, a także standardami wydziałowymi, opublikowanych w na stronie internetowej Wydziału Grafiki. Zapoznanie się z tymi wytycznymi jest potwierdzane poprzez złożenie oświadczenia wraz z pozostałymi dokumentami przez egzaminem dyplomowym.

 

II. Zapisy na seminarium dyplomowe

Przed rozpoczęciem semestru, w którym program studiów przewiduje zajęcia w ramach seminarium, SOK (dla Wydziału Grafiki: mgr Alicja Kucharska) przedstawia listę opiekunów pracy teoretycznej, z której student wybiera jednego opiekuna i zapisuje się bezpośrednio u niego na seminarium.

 

III. Deklaracja dyplomowa

Na przełomie stycznia/lutego pracownik SOK zwróci się do studentów z prośbą o uzupełnienie deklaracji dyplomowej dotyczącej tytułów i nazwisk promotora/opiekunów i innych osób zaangażowanych w pracę dyplomową, które następnie podlegają zatwierdzeniu przez Radę Wydziału.

 

IV. Praca pisemna

Praca pisemna, będąca częścią pracy dyplomowej, powinna być samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia artystycznego, projektowego lub naukowego, prezentująca ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. Rada Wydziału może poszerzyć wymagania o elementy związane ze specyfiką nauczania na danym kierunku. 
 
 
PRACA PISEMNA  Wytyczne edytorskie (Zasady przygotowania dyplomowej pracy pisemnej) - załącznik do Zarządzenia Rektora nr 17/2015
 
 
1. Praca pisemna powinna być ułożona następująco:
 
2. Wszystkie prace drukujemy jednostronnie i umieszczamy w sztywnej oprawie.
 
3. Należy wydrukować 3 identyczne egzemplarze pracy pisemnej i dołączyć do każdej z nich 2 płyty CD. Istnieje możliwość dodania płyt nr 2 po obronie. Komplet płyt jest warunkiem uzyskania wpisu na karcie obiegowej i odebrania dyplomu licencjata / magistra sztuki.

 

V. PRACA DYPLOMOWA – STANDARDY WYDZIAŁOWE

Rada Wydziału Grafiki określiła dodatkowe wymagania dla poszczególnych kierunków studiów:
1. Grafika, studia stacjonarne I stopnia – Dyplomy licencjackie standardy 
2. Grafika, studia stacjonarne II stopnia – Dyplomy magisterskie standardy
3. Grafika, studnia niestacjonarne I stopnia – Dyplomy licencjackie niestacjonarne
Prezentacja prac - wzór portfolio studiów I stopnia – pobierz

 

 

VI. DOPUSZCZENIE DO DYPLOMU

Zgodnie z zasadami przyjętymi na Wydziale/Instytucie, ok. trzy-cztery tygodnie przed egzaminami dyplomowymi może zostać przeprowadzone tzw. dopuszczenie, połączone z prezentacją prac. Należy mieć przy sobie protokół gotowości do dyplomu (protokół gotowości) i uzyskać wymagane podpisy.
O dokładnym terminie dopuszczeń poinformuje SOK/ PROMOTOR DYPLOMU

 

VII. HARMONOGRAM EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

Egzaminy dyplomowe odbywają się w terminie określonym przez Rektora w Kalendarzu roku akademickiego. Szczegółowe zapisy na godziny odbywają się zgodnie z praktyką przyjętą na Wydziale, o czym poinformuje SOK (zostanie powołany koordynator, który przeprowadzi zapisy). W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość złożenia podania w SOK  o przeprowadzenie obrony poza terenem uczelni (podanie o obronę poza uczelnią).  Szczegółowe terminy zostaną tutaj umieszczone niezwłocznie po ich ustaleniu. 

 

VIII. TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

1. Zgodnie z wytycznymi Zakładu Nauk Humanistycznych, do 30 kwietnia 2017 r. należy złożyć do zatwierdzenia teoretyczną pracę dyplomową bezpośrednio do opiekuna pracy pisemnej.
 
2. W terminie do 18 maja 2017 r. należy: 
 • Umieścić pracę pisemną w wersji Word i PDF w Akademusie, w celu poddania jej procedurze antyplagiatu. Szczegółowa instrukcja dotycząca antyplagiatu: asp.gda.pl/pl/procedura_dyplomowania_procedura_antyplagiatu
 • Wydrukować zgodę na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej (zgoda na antyplagiat)
 • Uzupełnić zakładkę Dyplom w Panelu Studenta: podać nazwiska dydaktyków zaangażowanych w pracę dyplomową; wpisać tytuły części pracy dyplomowej; uzupełnić opis dyplomu (streszczenie pracy pisemnej oraz opis pozostałych części pracy dyplomowej – skopiowane z abstraktu w pracy pisemnej). (instrukcja uzupełniania zakładki dyplom grafika)
 • Złożyć pracę pisemną z płytą CD nr 1 oraz zgodę na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej u operatora sytemu antyplagiatowego. Godzina i miejsce przyjmowania prac zostaną podane niebawem. Zgoda na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej nie jest dołączona trwale do środka  pracy. 

Wersja elektroniczna pracy pisemnej, wgrywana do Panelu Studenta i umieszczana na płycie CD nr 1, nie powinna zawierać oświadczeń autora pracy. Żeby numeracja stron zgadzała się z wersją papierową, można usunąć oświadczenia, zostawiając zamiast tego puste strony. Wersja papierowa pracy pisemnej powinna zostać wydrukowana wraz z oświadczeniami.

Studencie, na tym etapie pobierz kartę obiegową i zacznij kompletować na niej wpisy (karta obiegowa)
 
3. Dwa tygodnie przed egzaminem dyplomowym student składa w STS – pok. 101: 
 • Wypełniony indeks i kartę okresowych osiągnięć studenta z uzupełnionymi wpisami i zaliczeniami, punktacją ECTS, oraz uzupełnioną 90 str. indeksu  (przykładowo wypełniona 90 strona indeksu)
 • protokół gotowości przystąpienia do dyplomu podpisany przez promotora dyplomu, opiekunów (protokół gotowości)
 • formularz dotyczący udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów (formularz badania)
 • oświadczenie o odebraniu wszystkich prac wykonanych podczas studiów (oświadczenie o odebraniu prac)
 • oświadczenie o zapoznaniu się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej oraz procedurą dyplomowania na Wydziale (oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą)
 • aktualne 4 jednakowe fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm (+ 2 jednakowe fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm ewentualnie do wersji angielskiej), powinny być wykonane na białym lub innym jasnym – jednolitym tle. Fotografie mogą być wykonane techniką czarno – białą lub kolorową oraz mają przedstawiać osobę w stroju eleganckim, bez nakrycia głowy oraz okularów z ciemnymi szkłami.
 • (nieobowiązkowe) Informacje o nagrodach: W suplemencie do dyplomu mogą zostać umieszczone informacje dot. otrzymanych nagród, odbytych praktyk lub innych osiągnięć. Zgodę na wpisanie w/w informacji do suplementu wydaje Dziekan Wydziału. W tym celu należy się zgłosić do SOK ze spisem osiągnięć w porządku chronologicznym oraz kserokopiami dokumentów potwierdzających dane osiągnięcie (oryginały do wglądu). Po uzyskaniu akceptacji Dziekana należy przesłać spis osiągnięć (porządek chronologiczny) na adres mailowy: anna.kowalska@asp.gda.pl (informacja o nagrodach)

4. Dwa tygodnie przed egzaminem dyplomowym student jest zobowiązany do:

 • Wniesienia opłaty za wersję dyplomu w j. polskim (60,00 zł). Numer indywidualnego konta do wykonania przelewu należy sprawdzić w Akademusie w zakładce Opłaty.
 

Dyplom w języku angielskim:

Dyplom w j. angielskim jest nieobowiązkowy i wymaga wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 40 zł. Aby go uzyskać należy:
 • W STS – pok. 101 złożyć wraz z resztą wymaganych dokumentów wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim (wniosek)
 • Wykonać przelew na indywidualny nr konta, który należy sprawdzić w Akademusie w zakładce Opłaty.
 
5. Wydruk pozostałych prac pisemnych. Na egzaminie dyplomowym student powinien udostępnić do wglądu komisji wydrukowaną pracę pisemną. Na tym etapie można również zanieść pracę pisemną do Biblioteki i uzyskać wpis w karcie obiegowej.

6. Harmonogram dyplomów – Dyplomy odbywają się w ramach czasowych określonych w Kalendarzu Akademickim. Zapisy na poszczególne daty, godziny, sale przeprowadzi koordynator powołany przez Dziekana. Koordynator będzie również wspierał dyplomantów w niektórych kwestiach organizacyjnych dotyczących przygotowania wystawy dyplomowej (np. rezerwacja rzutników).
 
7. Do 7 dni po obronie należy:
 • Nagrać płyty CD nr 2, na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych), okleić ją według wskazanego wzoru naklejek oraz zebrać wymagane podpisy.
 • Dostarczyć pracę pisemną do biblioteki wraz z płytą CD nr 1 i płytą CD nr 2 (jeśli nie była wcześniej dostarczona).
 • Dostarczyć płytę CD nr 2 do SOK  pok. 15, ul. Chlebnicka.
 • Dostarczyć płytę CD nr 2 do STS pok. 101 wraz z kartą obiegową kompletnie uzupełnioną (karta obiegowa).
 
Dostarczenie wymienionych powyżej dokumentów jest warunkiem odebrania dyplomu ukończenia studiów
 
 
 

Podsumowanie
 

     l. p.

Rodzaj dokumentu

Miejsce złożenia

Termin złożenia

 1.  

Złożenie pracy pisemnej do akceptacji opiekuna

Opiekun pracy pisemnej

do 30 kwietnia 2017 r.

 1.  

Umieszczenie pracy w formie elektronicznej

Akademus

do 18 maja 2017 r.

Uzupełnienie zakładki Dyplom

 1.  

Praca pisemna + zgoda na poddanie pracy procedurze antyplagiatu
+ płyta CD nr 1

Operator systemu Akademus

do 18 maja 2017 r.

 1.  

Dopuszczenia do dyplomów magisterskich

---

Dopuszczenia odbędą się 3-4 tygodnie przed obronami.

 1.  

Wydruk karty obiegowej i kompletowanie wpisów

STS Pokój 101

przed obroną/do 7 dni po obronie

Wypełniony indeks i kartę okresowych osiągnięć studenta z uzupełnionymi wpisami i zaliczeniami, punktacją ECTS, oraz ostatnią stroną indeksu.

2 tygodnie przed planowanym terminem

 

Protokół gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego, podpisany przez promotora dyplomu, opiekunów

Formularz dotyczący udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów

Oświadczenie o odebraniu wszystkich prac wykonanych podczas studiów

Oświadczenie studenta o zapoznaniu się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej oraz procedura dyplomowania na  Wydziale Grafiki

(nieobowiązkowe) Złożenie wniosku o wydanie dyplomu w języku angielskim. Wykonanie przelewu za wersję dyplomu w języku angielskim na indywidualne konto wygenerowane w Panelu Studenta – 40 zł.

4 aktualne, jednakowe fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm (+ewentualnie 2 jednakowe fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm do wersji angielskiej)

 1.  

Wykonanie obowiązkowo przelewu za wersję dyplomu
w języku polskim na indywidualne konto wygenerowane w Panelu Studenta – 60 zł.

 1.  

(nieobowiązkowe) Informacje o nagrodach

STS Pokój 101

2 tygodnie przed planowanym terminem obrony

 1.  

Wydruk pozostałych dwóch egzemplarzy pracy pisemnej – jeden egzemplarz udostępniony komisji podczas obrony

Obrona dyplomu (komisja) + biblioteka

Przed obroną

 1.  

Praca pisemna do biblioteki
+ płyta CD nr 1 i płyta CD nr 2

Biblioteka

przed obroną/do 7 dni po obronie

płyta CD nr 2

STS Pokój 101

przed obroną/do 7 dni po obronie

płyta CD nr 2

SOK, pok. 15

ul. Chlebnicka

przed obroną/do 7 dni po obronie

 1.  

Karta obiegowa z kompletem podpisów

STS Pokój 101

przed obroną/do 7 dni po obronie

 1.  

ODBIÓR DYPLOMU -  STS Pokój 101

W terminie 30 dni od dnia obrony Uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów