Niezbędnik dyplomanta

I. Zapoznanie się z procedurą i wytycznymi dotyczącymi dyplomowania. 


Student powinien zapoznać się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej właściwymi dla danego kierunku i specjalności studiów, a także standardami wydziałowymi, opublikowanych w na stronie internetowej Wydziału Malarstwa. Zapoznanie się z tymi wytycznymi jest potwierdzane poprzez złożenie oświadczenia wraz z pozostałymi dokumentami przez egzaminem dyplomowym.
 

II. Zapisy na seminarium dyplomowe


Przed rozpoczęciem semestru, w którym program studiów przewiduje zajęcia w ramach seminarium, SOK przedstawia listę opiekunów pracy teoretycznej, z której student wybiera jednego opiekuna i zapisuje się bezpośrednio u niego na seminarium.

 

III. Deklaracja dyplomowa


Na przełomie stycznia/lutego pracownik SOK zwróci się z prośbą o uzupełnienie deklaracji dyplomowej dotyczącej tytułów i nazwisk promotora/opiekunów i innych osób zaangażowanych w pracę dyplomową, które następnie podlegają zatwierdzeniu przez Radę Wydziału Malarstwa. Każda zmiana wymaga złożenia podania oraz uzyskania akceptacji Rady Wydziału Malarstwa.

 

IV. Praca pisemna


Praca pisemna, będąca częścią pracy dyplomowej, powinna być samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia artystycznego, projektowego lub naukowego, prezentująca ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. Rada Wydziału/Instytutu może poszerzyć wymagania o elementy związane ze specyfiką nauczania na danym kierunku. Opiekun pracy pisemnej ponosi pełną odpowiedzialność za treść merytoryczną. 
 
PRACA PISEMNA (wytyczne edytorskie

1. Praca pisemna powinna być ułożona następująco:
 • strona tytułowa (strona tytułowa)
 • oświadczenie autora pracy (oświadczenie)
 • spis treści 
 • wstęp – zawierający ogólne wprowadzenie i uzasadnienie wyboru pracy, cel i zakres pracy; prócz tego wstęp powinien zawierać uwagi metodologiczne oraz prezentować stan badań i omówienie literatury przedmiotu
 • rozdziały i podrozdziały (esej/referat/ główna część pracy pisemnej)
 • bibliografia (wykaz cytowanej literatury, w porządku alfabetycznym);
 • ewentualne załączniki, wykaz ilustracji itp.
 • Abstrakt pracy dyplomowej, na który składają się:
  a) Streszczenie pracy pisemnej  (200-400 wyrazów)
  b) Merytoryczny opis części artystycznej: dyplomu główny i aneks
  c) Techniczny opis części artystycznej: dyplomu główny i aneks
  Abstrakt jest umieszczony na końcu pracy teoretycznej (wzór abstraktu)
 • do pracy pisemnej należy trwale dołączyć wersję elektroniczną całości dyplomu na 2 płytach CD umieszonych na ostatniej stronie pracy pisemnej. Płyta nr 1 zawiera prace pisemną ze wszystkimi ww. załącznikami. Płyta CD nr 2 zawiera dokumentację dyplomu głównego i aneksu (wzorzec opisu płyt i kopert.doc) (naklejki na płyty i koperty.word)
 • Płyty CD powinny być oklejone wg wzoru wskazanego powyżej. Wszystkie płyty podpisuje promotor/opiekun pracy pisemnej i student. 
2. Wszystkie prace drukujemy jednostronnie w sztywnej oprawie.
3. Należy wydrukować 3 identyczne egzemplarze pracy pisemnej i dołączyć do każdej z nich 2 płyty CD. 
 
 

V. Dopuszczenie do dyplomu


Zgodnie z zasadami przyjętymi na Wydziale Malarstwa, w pierwszej połowie maja (o dokładnym terminie zostaniecie Państwo poinformowani mailem) zostanie przeprowadzone dopuszczenie do egzaminu dyplomowego, połączone z prezentacją prac. W skład komisji dopuszczającej do egzaminu dyplomowegowchodzą członkowie Komisji Dyplomowej. Miejsce dopuszczenia do egzaminu dyplomowego należy ustalić indywidualnie z Prodziekanem ds. studenckich - dr Aleksandrą Jadczuk. Preferowane miejsce dopuszczenia to Budynek Wielkiej Zbrojowni. W tym czasie należy mieć przy sobie protokół gotowości do egzaminu dyplomowego (protokół gotowości) i uzyskać wymagane podpisy.
 

VI. Harmonogram egzaminów dyplomowych


Egzaminy dyplomowe odbywają się w terminie określonym przez Rektora w Kalendarzu roku akademickiego, dla Wydziału Malarstwa jest to 7-14 czerwca 2017 r. Szczegółowy harmonogram egzaminów dyplomowych jest tworzony zgodnie z praktyką przyjętą na Wydziale Malarstwa, o czym poinformuje Państwa Prodziekan ds. studenckich - dr Aleksandra Jadczuk. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość złożenia podania w SOK o przeprowadzenie obrony poza terenem uczelni (podanie o obronę poza uczelnią). 
 

VII. Terminy składania dokumentów


1. W terminie do 18 maja 2017 r. należy: 
 • Umieścić pracę pisemną w wersji Word i PDF w Akademusie, w celu poddania jej procedurze antyplagiatu. Szczegółowa instrukcja dotycząca antyplagiatu: http://asp.gda.pl/pl/procedura_dyplomowania_procedura_antyplagiatu
 • Wydrukować zgodę na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej (zgoda na antyplagiat)
 • Uzupełnić zakładkę Dyplom w Panelu Studenta. Poniżej znajduje się link, pod którym znajdziecie Państwo instrukcję w jaki sposób to zrobić – instrukcja  
 • Zożyć pracę pisemną z płytą CD nr 1 oraz zgodę na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej u operatora sytemu antyplagiatowego. Godzina i miejsce przyjmowania prac zostaną podane niebawem.
  Zgoda na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej nie jest dołączona do środka  pracy. 
 • Złożyć pracę pisemną z płytą CD nr 1 w SOK – pok. 108 z płytą CD nr 1.
     Studencie, na tym etapie pobierz kartę obiegową i kompletuj na niej wpisy (Karta obiegowa)
 
2. Dwa tygodnie przed egzaminem dyplomowym student składa w STS – pok. 101: 
 • Wypełniony indeks i kartę okresowych osiągnięć studenta z uzupełnionymi wpisami i zaliczeniami, punktacją ECTS, oraz 90 str. indeksu  (przykładowo wypełniona 90 strona indeksu.jpg)
 • Protokół gotowości przystąpienia do dyplomu podpisany przez promotora dyplomu, opiekunów (Protokół gotowości)
 • Formularz dotyczący udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów (Formularz badania)
 • oświadczenie o odebraniu wszystkich prac wykonanych podczas studiów (oświadczenie o odebraniu prac)
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej oraz procedurą dyplomowania na Wydziale (oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą)
 • aktualne 4 jednakowe fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm (+ 2 jednakowe fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm ewentualnie do wersji angielskiej), powinny być wykonane na białym lub innym jasnym – jednolitym tle. Fotografie mogą być wykonane techniką czarno – białą lub kolorową oraz mają przedstawiać osobę w stroju eleganckim, bez nakrycia głowy oraz okularów z ciemnymi szkłami.
 • (nieobowiązkowe) Informacje o nagrodach: W suplemencie do dyplomu mogą zostać umieszczone informacje dot. otrzymanych nagród, odbytych praktyk lub innych osiągnięć. Zgodę na wpisanie w/w informacji do suplementu wydaje Dziekan Wydziału. W tym celu należy się zgłosić do SOK ze spisem osiągnięć w porządku chronologicznym oraz kserokopiami dokumentów potwierdzających dane osiągnięcie (oryginały do wglądu). Po uzyskaniu akceptacji Dziekana należy przesłać spis osiągnięć (porządek chronologiczny) na adres mailowy: agnieszka.sawicka@asp.gda.pl  (informacja o nagrodach)
 
3. Dwa tygodnie przed egzaminem dyplomowym student jest zobowiązany do:

Dyplom w j. angielskim:

Dyplom w j. angielskim jest nieobowiązkowy i wymaga wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 40 zł. Aby go uzyskać należy:

 
4. Do 7 dni po obronie należy:
 • Nagrać trzy identyczne płyty CD nr 2, na której powninny się znaleźć: pełna dokumentacja artystyczna dyplomu (dyplom główny i aneks), okleić ją wg wskazanego wzoru oraz zebrać wymagane podpisy
 • Dostarczyć pracę pisemną do biblioteki wraz z płytą CD nr 1 i płytą CD nr 2
 • Dostarczyć płytę CD nr 2 do SOK pok. 108
 • Dostarczyć płytę CD nr 2 do STS pok. 101 wraz z kartą obiegową kompletnie uzupełnioną (karta obiegowa)
 
Dostarczenie wymienionych powyżej dokumentów jest warunkiem odebrania dyplomu ukończenia studiów.
 
 

Podsumowanie:

 

l. p.

Rodzaj dokumentu

Miejsce złożenia

Termin złożenia

 1.  

Złożenie pracy pisemnej do akceptacji opiekuna

Opiekun pracy pisemnej

do 30 kwietnia 2017 r.

 1.  

Dopuszczenie do dyplomu

----

Pierwsza połowa maja

 1.  

Umieszczenie pracy w formie elektronicznej

Akademus

Do 18 maja 2017 r.

Uzupełnienie zakładki dyplom

Akademus

Do 18 maja 2017 r.

 1.  

Praca pisemna + zgoda na poddanie pracy procedurze antyplagiatu + płyta CD nr 1

Operator systemu akademus

Do 18 maja 2017 r.

Praca pisemna + płyta CD nr 1

SOK Pokój 108

Do 18 maja 2017 r.

 1.  

Wydruk karty obiegowej i kompletowanie wpisów

Na tym etapie karta jest u studenta

2 tygodnie przed planowanym terminem obrony

 1.  

Wypełniony indeks i kartę okresowych osiągnięć studenta z uzupełnionymi wpisami i zaliczeniami, punktacją ECTS, oraz ostatnią stroną indeksu.

STS Pokój 101

2 tygodnie przed planowanym terminem obrony

 

Protokół gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego podpisany przez promotora dyplomu, opiekunów

Formularz dotyczący udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów

Złożenie oświadczenia o odebraniu wszystkich prac wykonanych podczas studiów

Wykonanie przelewu za dyplom. Każdy student ma indywidualny numer konta, który należy wygenerować z akademusa- w panelu studenta (60 zł)

Dla chętnych:

Złożenie wniosku o wydanie dyplomu w języku angielskim.

Wykonanie przelewu za dyplom (j. angielski jest dodatkowo płatny). Każdy student ma indywidualny numer konta, który należy wygenerować z akademusa- w panelu studenta (40 zł)

4 aktualne, jednakowe fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm (+ 2 jednakowe fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm ewentualnie do wersji angielskiej)

Dla chętnych:

Złożenie informacji o nagrodach

 1.  

Praca pisemna do biblioteki
+ płyta CD nr 1 i płyta CD nr 2

Biblioteka

Do 7 dni po obronie

płyta CD nr 2

STS Pokój 101

Do 7 dni po obronie

płyta CD nr 2

Pokój 108

Do 7 dni po obronie

 1.  

Karta obiegowa z kompletem podpisów

STS Pokój 101

Do 7 dni po obronie

 1.  

ODBIÓR DYPLOMU

W terminie 30 dni od dnia obrony Uczelnia sporządza i wydaje

 absolwentowi dyplom ukończenia studiów

Odbiór - STS Pokój 101

 

Podsumowanie – pobierz plik (.pdf)