Niezbędnik dyplomanta

I. Zapoznanie się z procedurą i wytycznymi dotyczącymi dyplomowania

Student powinien zapoznać się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej właściwymi dla danego kierunku i specjalności studiów, a także standardami Wydziałowymi, opublikowanymi na stronie internetowej Wydziału Rzeźby i Intermediów. Zapoznanie się z tymi wytycznymi student potwierdza poprzez złożenie oświadczenia wraz z pozostałymi dokumentami przed egzaminem dyplomowym.

 

II. Zapisy na Seminarium Dyplomowe

Przed rozpoczęciem semestru, w którym program studiów przewiduje zajęcia w ramach seminarium, SOK przedstawia listę opiekunów pracy teoretycznej, z której student wybiera jednego opiekuna i zapisuje się bezpośrednio u niego na seminarium ( studia magisterskie semestr zimowy, studia licencjackie semestr letni).

 

III. Deklaracja dyplomowa

Na przełomie października/listopada odbywa się spotkanie studentów - dyplomantów  z Prodziekanami (studia magisterskie)  w celu zapoznania się z procedurą dyplomowania, na której wręczane jest pismo dotyczące uzupełnienia deklaracji dyplomowej (tematu/tytułu pracy dyplomowej, nazwisk promotora/opiekunów i innych osób zaangażowanych w pracę dyplomową). Podane informacje dotyczące dyplomu podlegają zatwierdzeniu przez Radę Wydziału (styczeń/luty).

 

IV. Praca pisemna

Praca pisemna, będąca częścią pracy dyplomowej, powinna być samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia artystycznego, projektowego lub naukowego, prezentująca ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. Rada Wydziału może poszerzyć wymagania o elementy związane ze specyfiką nauczania na danym kierunku.

 

PRACA PISEMNA  (wytyczne edytorskie

 1. Praca pisemna powinna być ułożona następująco:
 1. Wszystkie prace drukujemy jednostronnie w sztywnej oprawie.
 2. Należy wydrukować 3 identyczne egzemplarze pracy pisemnej i dołączyć do każdej z nich 2 płyty CD. Istnieje możliwość dodania płyt nr 2 po obronie. Komplet płyt jest warunkiem uzyskania wpisu na karcie obiegowej i odebrania dyplomu licencjata / magistra sztuki.
 3. Dodatkowy egzemplarz - na egzaminie dyplomowym student powinien udostępnić do wglądu komisji wydrukowaną pracę pisemną ( nie musi być w twardej oprawie) .

 

V. Praca dyplomowa – standardy wydziałowe

Rada Wydziału  określiła dodatkowe wymagania dla poszczególnych kierunków studiów:

 

VI. Dopuszczenie do dyplomu

Zgodnie z zasadami przyjętymi na Wydziale student na dwa tygodnie przed egzaminami dyplomowymi powinien  uzyskać wymagane podpisy w  protokole gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego:

 

VII. Harmonogram egzaminów dyplomowych

Egzaminy dyplomowe odbywają się w terminie określonym przez Rektora w Kalendarzu roku akademickiego. Szczegółowe zapisy na terminy odbywają się zgodnie z praktyką przyjętą na Wydziale, o czym poinformuje Was pracownik SOK (może zostać powołany koordynator, który przeprowadzi zapisy). W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość złożenia podania w SOK  o przeprowadzenie obrony poza terenem uczelni (podanie o obronę poza uczelnią).  Terminy zostaną ogłoszone niezwłocznie po ich ustaleniu.

 

VIII. Terminy składania dokumentów

 1. Zgodnie z wytycznymi Zakładu Nauk Humanistycznych, do 30 kwietnia 2017 r. należy złożyć do zatwierdzenia teoretyczną pracę dyplomową bezpośrednio do opiekuna pracy pisemnej.
 2. W terminie do 18 maja  2017 r. należy:
 • Umieścić pracę pisemną w wersji Word i PDF w Akademusie, w celu poddania jej procedurze antyplagiatu. Szczegółowa instrukcja dotycząca antyplagiatu: http://asp.gda.pl/pl/procedura_dyplomowania_procedura_antyplagiatu
 • Wydrukować zgodę na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej (zgoda na antyplagiat)
 • Uzupełnić zakładkę Dyplom w Panelu Studenta: podać nazwiska dydaktyków zaangażowanych w pracę dyplomową; wpisać tytuły części pracy dyplomowej; uzupełnić opis dyplomu (szczegółowy opis części artystycznej).

Poniżej znajduje się link do strony internetowej ASP, pod którym znajdziecie Państwo instrukcję uzupełnienia zakładki „Dyplom” – instrukcja  

 • Złożyć pracę pisemną z płytą CD nr 1 oraz zgodę na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej u operatora sytemu antyplagiatowego. Godzina i miejsce przyjmowania prac zostaną podane oddzielnym komunikatem. Zgoda na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej nie jest dołączona trwale do środka  pracy. 
 • Złożyć pracę pisemną z płytą CD nr 1  w SOK - pok. 202 Mała Zbrojownia .

  

  Studencie na tym etapie pobierz kartę obiegową i kompletuj na niej wpisy (karta obiegowa)

 

 1. Dwa tygodnie przed egzaminem dyplomowym student składa w STS -pok. 101:
 • wypełniony indeks i kartę okresowych osiągnięć studenta z uzupełnionymi wpisami i zaliczeniami, punktacją ECTS, oraz wypełnioną 90 str. indeksu  (przykładowo wypełniona 90 strona indeksu) Uwaga: Student/ka wypełnia tylko pierwszą część zaznaczoną na czerwono.
 • protokół gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego podpisany przez promotora dyplomu, opiekunów składowych dyplomu
 • formularz dotyczący udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów (formularz badania)
 • oświadczenie o odebraniu wszystkich prac wykonanych podczas studiów (oświadczenie o odebraniu prac)
 • oświadczenie o zapoznaniu się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej oraz procedurą dyplomowania na Wydziale (oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą)
 • aktualne 4 jednakowe fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm (+ 2 jednakowe fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm ewentualnie do wersji angielskiej), powinny być wykonane na białym lub innym jasnym – jednolitym tle. Fotografie mogą być wykonane techniką czarno – białą lub kolorową oraz mają przedstawiać osobę w stroju eleganckim, bez nakrycia głowy oraz okularów z ciemnymi szkłami.
 • (nieobowiązkowe) informacje o nagrodach: w suplemencie do dyplomu mogą zostać umieszczone informacje dot. otrzymanych nagród, odbytych praktyk lub innych osiągnięć. Zgodę na wpisanie w/w informacji do suplementu wydaje Dziekan Wydziału. W tym celu należy się zgłosić do SOK ze spisem osiągnięć w porządku chronologicznym oraz kserokopiami dokumentów potwierdzających dane osiągnięcie (oryginały do wglądu). Po uzyskaniu akceptacji Dziekana należy przesłać spis osiągnięć (porządek chronologiczny) na adres mailowy: agnieszka.sawicka@asp.gda.pl (informacje o nagrodach)

 

4. Dwa tygodnie przed egzaminem dyplomowym student jest zobowiązany do:

 • Wniesienia opłaty za wersję dyplomu w j. polskim (60,00 zł). Numer indywidualnego konta do wykonania przelewu należy sprawdzić w Akademusie w zakładce Opłaty.

 

Dyplom w jezyku angielskim:

Dyplom w j. angielskim jest nieobowiązkowy i wymaga wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 40 zł. Aby go uzyskać należy:

 • W STS – pok. 101 złożyć wraz z resztą wymaganych dokumentów wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim (wniosek)
 • Wykonać przelew na indywidualny nr konta, który należy sprawdzić w Akademusie w zakładce Opłaty.
   

5. Do 7 dni po obronie należy:

 • Nagrać płytę CD nr 2, na której musi być pełna dokumentacja artystyczna dyplomu (wszystkie obowiązujące elementy), okleić ją wg wskazanego wzoru oraz zebrać wymagane podpisy.
 • Dostarczyć pracę pisemną do biblioteki wraz z płytą CD nr 1 i płytą CD nr 2  (jeśli nie była wcześniej dostarczona).
 • Dostarczyć płytę CD nr 2 do SOK  pok. 202 (Mała Zbrojownia)
 • Dostarczyć płytę CD nr 2 do STS pok. 101 wraz z kartą obiegową kompletnie uzupełnioną.

 

Dostarczenie wymienionych powyżej dokumentów jest warunkiem odebrania dyplomu ukończenia studiów

 

 

Podsumowanie

l. p.

Rodzaj dokumentu

Miejsce złożenia

Termin złożenia

 1.  

Złożenie pracy pisemnej do akceptacji opiekuna

Opiekun pracy pisemnej

do 30 kwietnia 2017 r.

 1.  

Umieszczenie pracy w formie elektronicznej

Akademus

Do 18 maja 2017 r.

Uzupełnienie zakładki dyplom

Akademus

 1.  

Praca pisemna + zgoda na poddanie pracy procedurze antyplagiatu + płyta CD nr 1

Operator systemu akademus

Do 18 maja 2017 r.

Praca pisemna + płyta CD nr 1

SOK Pokój 202

 1.  

Wydruk karty obiegowej i kompletowanie wpisów

STS Pokój 101

Do 7 dni po obronie

 1.  

Wypełniony indeks i kartę okresowych osiągnięć studenta z uzupełnionymi wpisami i zaliczeniami, punktacją ECTS, oraz ostatnią stroną indeksu.

STS Pokój 101

2 tygodnie przed planowanym terminem obrony

Protokół gotowości przystąpienia do dyplomu podpisany przez promotora dyplomu, opiekunów

STS Pokój 101

Formularz dotyczący udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów

STS Pokój 101

Oświadczenie o odebraniu wszystkich prac wykonanych podczas studiów

STS Pokój 101

Oświadczenie studenta o zapoznaniu się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej oraz procedurą dyplomowania na Wydziale

STS Pokój 101

(nieobowiązkowe) Złożenie wniosku o wydanie dyplomu w języku angielskim. 

Wykonaj przelew za wersję dyplomu w języku angielskim na indywidualne konto wygenerowane w Panelu Studenta – 40 zł.

STS Pokój 101

4 aktualne, jednakowe fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm (+ 2 jednakowe fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm ewentualnie do wersji angielskiej)

STS Pokój 101

 1.  

 

Wykonanie obowiązkowo przelew za  wersję dyplomu w języku polskim na indywidualne konto wygenerowane w Panelu Studenta – 60 zł.

STS Pokój 101

 1.  

(nieobowiązkowe) Informacje o nagrodach

STS Pokój 101

 1.  

Praca pisemna do biblioteki
+ płyta CD nr 1 i płyta CD nr 2

Biblioteka

Do 7 dni po obronie

płyta CD nr 2

STS Pokój 101

płyta CD nr 2

Pokój 202

 1.  

Karta obiegowa z kompletem podpisów

STS Pokój 101

Do 7 dni po obronie

10.

ODBIÓR DYPLOMU -  STS Pokój 101 

W terminie 30 dni od dnia obrony Uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów