Rekrutacja 2023

Akty prawne

Ustawy i rozporządzenia

  1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j Dz. U z 2022 r. poz. 574 ze zm.) – pobierz (1,9 MB) pdf
  2. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2018 r. poz. 1669 ze zmianami) – pobierz (1,5 MB) pdf
  3. Ustawa z dnia 4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U z 2022 r. poz 2000 ze zm.) – pobierz (527 KB) pdf
  4. Rozporządzenie MNiE z dnia z dnia 11 października 2022 r w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U z 2022 r., poz. 2202 ze zm.) – pobierz (397 KB) pdf
  5. Rozporządzenie MNiSW z dnia 14.11.2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U z 2018 r. poz. 2218) – pobierz (236 KB) pdf
  6. Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz.U. 2022 poz. 700ze zm. ) – pobierz (392 KB) pdf

Wewnętrzne regulacje

  1. Regulamin postępowań doktorskich i habilitacyjnych przeprowadzanych przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz (1,2 MB) pdf
  2. Uchwała Senatu nr 35/2019 w sprawie pobierania opłat za przeprowadzenie postępowań o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz (2,2 MB) pdf

    Załącznik nr 1, Wykaz obowiązujących stawek wynagrodzeń dla promotorów, recenzentów oraz członków komisji habilitacyjnych – pobierz (282 KB) pdf  pobierz (18,5 KB) doc