Rekrutacja 2023

Postępowania otwarte do 30 kwietnia 2019 r.

Akty prawne

 1. Ustawa z dnia 14.03.2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytułach w zakresie sztuki ( Dz.U z 2017 r. poz.1789 z poźn.zm) – pobierz (579 KB) pdf
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) – pobierz (228 KB) RTF
 3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz 2183 ze zm.) prawo o szkolnictwie wyższym. – pobierz (952 KB) pdf
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.u z 2011 nar 196, poz. 1165) – pobierz (35,6 KB) pdf

Doktorat

Koszty postępowania o nadanie stopnia doktora sztuki dla osób spoza Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pokrywa jednostka zatrudniająca osobę ubiegającą się o nadanie stopnia lub bezpośrednio kandydat, na zasadach określonych w umowie zawartej z jednostką przeprowadzającą przewód.

Tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim – pobierz (35,9 KB) pdf

Stopień doktora nadaje się osobie, która:

 1. posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
 2. zdała egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez radę jednostki organizacyjnej;
  przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską;
 3. zdała egzamin z nowożytnego języka obcego lub posiada certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 31 pkt 5.

Dodatkowe informacje:

 1. Kandydat na zakończenie postępowania uzupełnia kartę SYNABA -internetowa baza danych, zawierająca dane o pracach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, rozprawach doktorskich i habilitacyjnych oraz o ekspertyzach naukowych, wykonanych w polskich jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych. Baza danych SYNABA jest dostępna na portalu Nauka Polska.
 2. Po wypełnieniu karty przesyła plik do Działu Nauki.
 3. Kandydat uiszcza opłatę za wydanie dyplomu.
 4. Dodatkowe informacje dotyczące postępowań awansowych znajdują się na stronie:
  1. Centralnej Komisji: www.ck.gov.pl

Habilitacja

Koszty postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego sztuki dla osób spoza Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pokrywa jednostka zatrudniająca osobę ubiegającą się o nadanie stopnia lub bezpośrednio kandydat, na zasadach określonych w umowie zawartej z jednostką przeprowadzającą postępowanie.

Tryb przeprowadzenia czynności w postępowaniu habilitacyjnym – pobierz (41,3 KB) docx

Profesura

Koszty postępowania o nadanie tytułu profesora sztuki dla osób spoza Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pokrywa jednostka zatrudniająca osobę ubiegającą się o nadanie tytułu lub bezpośrednio kandydat, na zasadach określonych w umowie zawartej z jednostką przeprowadzającą postępowanie.

Tytuł profesora może być nadany osobie, która uzyskała stopień dr habilitowanego (kwalifikacje II stopnia), ma osiągnięcia artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w postępowaniu habilitacyjnym (za dorobek artystyczny uważa się również wybitne dzieło artystyczne) oraz posiada osiągnięcia w kształceniu młodej kadry. Twórczość artystyczna powinna być ceniona i znana zarówno w krajowych kręgach artystycznych jak i w skali międzynarodowej posiadać istotne znaczenie dla rozwoju kultury.

Tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora – pobierz (87,0 KB) doc

Dodatkowe informacje dotyczące postępowań awansowych znajdują się na stronie Centralnej Komisji: http://www.ck.gov.pl/articles/id/16.html