Rekrutacja 2023

Postępowanie habilitacyjne

Komunikat nr 18/2020 – w sprawie składania wniosków do Rady Doskonałości Naukowej – przejdź do strony

 

Zgodnie z art. 220 ust .1 Ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U z 2018 r. poz 1668 ze zm) postępowanie o nadani e stopnia doktora habilitowanego wszczyna się na wniosek zainteresowanego składany  do podmiotu habilitującego za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej.

Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego