Rekrutacja 2024

Printmaking Course of Fine Art Lithography (I & II edition)

 
Intensywny Kurs Druku Litograficznego" zorganizowany w formule hybrydowej
 
I. Zajęcia online mają na celu przedstawienie procesu technologicznego poszczególnych metod graficznych wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem zagadnień i zasad technologicznych:
skomponowanie matrycy graficznej, wykonanie druku znaków rejestracyjnych, zaprojektowanie układu pracy.

II. Zajęcia stacjonarne – intensywny kurs grafiki. Studenci wykonają pracę pod kierunkiem dra Łukasza Butowskiego, wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Zadaniem studentów będzie przejście przez cały proces technologii grafiki artystycznej w druku "płaskim". Szczegółowe zadania obejmą:
1.  Litografia: wybór i wyszlifowanie kamienia, przygotowanie rysunku i własnoręczne wykonanie go na kamieniu, spreparowanie „wytrawienie” kamienia, druk odbitek graficznych.
2. Litografia na płycie aluminiowej (algrafia), przygotowanie płyty aluminiowej, wykonanie rysunku, wytrawienie płyty aluminiowej oraz druk odbitek.
3. Offset. Przygotowane wcześniej (zdalnie) projekty zostaną przez studentów w środowisku cyfrowym przygotowane do druku, następnie gotowe (zakupione wcześniej) pozytywowe płyty offsetowe zostaną naświetlone i utrwalone, następnie wydrukowane przez studentów.  
 
 III. Kursowi praktycznemu towarzyszyć będzie program kulturalny:
- wyjazd do Biblioteki PAN w Gdańsku na wystawę map na kamieniach litograficznych oraz zbiorów starodruków, prezentujące dorobek miasta Gdańska i jego wpływ na kulturę polską. Będzie to element ściśle związany z tematyką warsztatów,
- 1-dniowa wycieczka do zamku w Malborku, rezydencji królów polskich.

  • kurs odbędzie się w drugiej połowie września 2022 r. (12-16.09.2022 – część online, 19-23.09.2022 część stacjonarna na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku)
  • kurs jest bezpłatny, 
  • uczestnicy otrzymają certyfikaty,
  • możliwe jest uzyskanie 4 punktów ECTS po ukończeniu tego kursu, zarówno dla studentów Erasmus+ jak i innych studentów zagranicznych,
  • zapewniamy materiały do kursu 
  • dla chętnych studentów zapewniamy zakwaterowanie w dniach 18-24 września,
Zasady składania wniosków zostaną ogłoszone wkrótce, studenci zostaną zaproszeni do wypełnienia aplikacji on-line w naszym systemie Akademus.
Należy pamiętać, że w przypadku większej liczby studentów zainteresowanych kursem niż wolnych miejsc, decyzję podejmiemy na podstawie portfoliokandydatów.
 
 
 

 

Projekt „stART w Gdańsku – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku” dofinansowano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt.
„Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” (Działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego), określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN16/18.ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.