Rekrutacja 2024

Rekrutacja uczestników

 

Projekt „stART w Gdańsku – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku” dofinansowano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” (Działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego), określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN16/18.ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.