Akty prawne

  1. Ustawa z dnia 14.03.2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytułach w zakresie sztuki ( Dz.U z 2017 r. poz.1789 z poźn.zm) – pobierz
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) – pobierz
  3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz 2183 ze zm.) prawo o szkolnictwie wyższym. – pobierz
  4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.u z 2011 nar 196, poz. 1165) – pobierz