Doktorat

Koszty postępowania o nadanie stopnia doktora sztuki dla osób spoza Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pokrywa jednostka zatrudniająca osobę ubiegającą się o nadanie stopnia lub bezpośrednio kandydat, na zasadach określonych w umowie zawartej z jednostką przeprowadzającą przewód.

Tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim – pobierz

Stopień doktora nadaje się osobie, która:

 1. posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
 2. zdała egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez radę jednostki organizacyjnej;
  przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską;
 3. zdała egzamin z nowożytnego języka obcego lub posiada certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 31 pkt 5.

Dodatkowe informacje:

 1. Kandydat na zakończenie postępowania uzupełnia kartę SYNABA -internetowa baza danych, zawierająca dane o pracach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, rozprawach doktorskich i habilitacyjnych oraz o ekspertyzach naukowych, wykonanych w polskich jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych. Baza danych SYNABA jest dostępna na portalu Nauka Polska.
 2. Po wypełnieniu karty przesyła plik do Działu Nauki.
 3. Kandydat uiszcza opłatę za wydanie dyplomu.
 4. Dodatkowe informacje dotyczące postępowań awansowych znajdują się na stronie:
  1. Centralnej Komisji: www.ck.gov.pl