Habilitacja

Koszty postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego sztuki dla osób spoza Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pokrywa jednostka zatrudniająca osobę ubiegającą się o nadanie stopnia lub bezpośrednio kandydat, na zasadach określonych w umowie zawartej z jednostką przeprowadzającą postępowanie.

Tryb przeprowadzenia czynności w postępowaniu habilitacyjnym – pobierz