Habilitacja

Koszty postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego sztuki dla osób spoza Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pokrywa jednostka zatrudniająca osobę ubiegającą się o nadanie stopnia lub bezpośrednio kandydat, na zasadach określonych w umowie zawartej z jednostką przeprowadzającą postępowanie.

Tryb przeprowadzenia czynności w postępowaniu habilitacyjnym – pobierz

Załączniki:

I. Wzory dokumentacji według CKdsSiT: http://www.ck.gov.pl/articles/id/47.html
Centralna Komisja na swojej stronie publikuje wzór wniosku, autoreferatu, wykazu dorobku oraz wymagania dotyczące dokumentacji wniosku habilitacyjnego.

II. Propozycje pozostałych dokumentów według Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku:

  • Załącznik nr 1, Informacje o przebiegu postępowania habilitacyjnego /o ile dotyczy/ – pobierz
  • Załącznik nr 2, Kwestionariusz osobowy – pobierz
  • Załącznik nr 3, Szczegółowy układ kompletu dokumentacji habilitacyjnej – pobierz

Niezwłocznie po powołaniu Komisji Habilitacyjnej przez CKdsSiT habilitant składa w Dziale Nauczania pełną dokumentację w ilości 4 egzemplarzy (wersja papierowa i elektroniczna dla – DN i recenzentów) oraz 4 egzemplarzy w wersji elektronicznej (dla pozostałych członków komisji).