Profesura

Koszty postępowania o nadanie tytułu profesora sztuki dla osób spoza Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pokrywa jednostka zatrudniająca osobę ubiegającą się o nadanie tytułu lub bezpośrednio kandydat, na zasadach określonych w umowie zawartej z jednostką przeprowadzającą postępowanie.

Tytuł profesora może być nadany osobie, która uzyskała stopień dr habilitowanego (kwalifikacje II stopnia), ma osiągnięcia artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w postępowaniu habilitacyjnym (za dorobek artystyczny uważa się również wybitne dzieło artystyczne) oraz posiada osiągnięcia w kształceniu młodej kadry. Twórczość artystyczna powinna być ceniona i znana zarówno w krajowych kręgach artystycznych jak i w skali międzynarodowej posiadać istotne znaczenie dla rozwoju kultury.

Tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora – pobierz

 

Dodatkowe informacje dotyczące postępowań awansowych znajdują się na stronie Centralnej Komisji: http://www.ck.gov.pl/articles/id/16.html