Doktorat

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) – dalej RMNiSW.
 2. Ustawa z dnia 14.03.2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytułach w zakresie sztuki ( Dz.U z 2017 r. poz.1789 z poźn.zm) – dalej Ustawa.
 3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz 2183 ze zm.) prawo o szkolnictwie wyższym.

Koszty postępowania o nadanie stopnia doktora sztuki dla osób spoza Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pokrywa jednostka zatrudniająca osobę ubiegającą się o nadanie stopnia lub bezpośrednio kandydat, na zasadach określonych w umowie zawartej z jednostką przeprowadzającą przewód.

Tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim – pobierz

Stopień doktora nadaje się osobie, która:

 1. posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
 2. zdała egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez radę jednostki organizacyjnej;
  przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską;
 3. zdała egzamin z nowożytnego języka obcego lub posiada certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 31 pkt 5.

Załączniki:

 • Załącznik nr 1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego – pobierz
 • Załącznik nr 2. Oświadczenia kandydata – pobierz
 • Załącznik nr 3. Kwestionariusz osobowy – pobierz
 • Załącznik nr 4. Oświadczenia kandydata o przejęciu płatności – pobierz
 • Załącznik nr 5. Oświadczenia pracodawcy o przejęciu płatności – pobierz

Dodatkowe informacje:

 1. Kandydat na zakończenie postępowania uzupełnia kartę SYNABA -internetowa baza danych, zawierająca dane o pracach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, rozprawach doktorskich i habilitacyjnych oraz o ekspertyzach naukowych, wykonanych w polskich jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych. Baza danych SYNABA jest dostępna na portalu Nauka polska.
 2. Po wypełnieniu karty przesyła plik do SOK-u właściwego wydziału
 3. Kandydat uiszcza opłatę za wydanie dyplomu
 4. Dodatkowe informacje dotyczące postępowań awansowych znajdują się na stronie:
  1. Centralnej Komisji: www.ck.gov.pl
  2. Akademii Sztuk Pięknych: www.asp.gda.pl w zakładce: AKADEMIA > Działalność naukowo-artystyczna > Awanse naukowe