Niezbędnik Dyplomanta

I. Zapoznanie się z procedurą i wytycznymi dotyczącymi dyplomowania

Student powinien zapoznać się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej właściwymi dla danego kierunku i specjalności studiów, a także standardami instytutowymi, opublikowanymi  na stronie internetowej Instytutu. Zapoznanie się z tymi wytycznymi jest potwierdzane poprzez złożenie oświadczenia wraz z pozostałymi dokumentami przed egzaminem dyplomowym.

Spotkanie organizacyjne dla studentów ostatnich lat studiów organizuje Instytut na początku roku akademickiego/październik.

II. Zapisy na seminarium dyplomowe

Przed rozpoczęciem semestru, w którym program studiów przewiduje zajęcia w ramach seminarium, SOK  przedstawia listę opiekunów pracy pisemnej, z której student wybiera jednego opiekuna. Zapisu dokonuje drogą mailową na adres: minos@asp.gda.pl w treści zgłoszenia należy podać następujące informacje:
•    imię i nazwisko studenta
•    stopień
•    kierunek
•    imię i nazwisko opiekuna pracy pisemnej 

III. Deklaracja dyplomowa

Na przełomie stycznia/lutego pracownik SOK zwróci się do studentów z prośbą 
o uzupełnienie deklaracji dyplomowej dotyczącej tytułów i nazwisk promotora/opiekuna i innych osób zaangażowanych w pracę dyplomową, które następnie podlegają zatwierdzeniu przez Radę Instytutu. Każda zmiana wymaga złożenia podania oraz uzyskania akceptacji Rady Instytutu.

IV. Praca pisemna

Praca pisemna, będąca częścią pracy dyplomowej, powinna być samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia artystycznego, projektowego lub naukowego, prezentująca ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. Rada Instytutu może poszerzyć wymagania o elementy związane ze specyfiką nauczania na danym kierunku. Opiekun pracy pisemnej ponosi pełną odpowiedzialność za treść merytoryczną. 

4.1. Praca pisemna – wytyczne edytorskie oraz obieg pracy e systemie:
- zasady przygotowania dyplomowej pracy pisemnej – załącznik do Zarządzenia Rektora nr 27/2018
- obieg pracy dyplomowej – załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 57/2018 r.
 
4.2. Praca pisemna powinna być ułożona następująco: 

 • strona tytułowa – licencjat
 • spis treści 
 • wstęp – (pisemną pracę licencjacką/magisterską rozpoczyna wstęp, zawierający ogólne wprowadzenie i uzasadnienie wyboru tematu pracy, cel i zakres pracy; prócz tego we wstępie można zawrzeć uwagi metodologiczne oraz przedstawić stan badań i omówić literaturę naukową przedmiotu),
 • rozdziały i podrozdziały 
 • piśmiennictwo zawierające wykaz źródeł bibliograficznych, elektronicznych, a także ikonograficznych,
 • spis ilustracji wraz z podaniem źródeł ich pochodzenia 
 • Abstrakt pracy dyplomowej, na który składają się m.in. streszczenie pracy pisemnej i opis pozostałych elementów dyplomu (części artystycznej/projektowej). Streszczenie pracy oraz opis dyplomu należy również skopiować do zakładki Dyplom w Akademusie. Abstrakt jest umieszczony na końcu pracy teoretycznej i stanowi jej integralną część. 
 • oświadczenie autora pracy – zamieszczamy na ostatniej stronie pracy pisemnej  (po abstrakcie). Oświadczenie wypełniamy komputerowo.
 • do pracy pisemnej należy trwale dołączyć wersję elektroniczną całości dyplomu na 2 płytach CD umieszonych na ostatniej stronie pracy pisemnej.  
  • Płyta nr 1 zawiera pracę pisemną z wszystkimi ww. elementami z wyłączeniem oświadczeń autora pracy.
  • Płyta CD nr 2 zawiera dokumentację wszystkich pozostałych części dyplomu: prace projektowe + prace artystyczne + portfolio (o ile dotyczy). Pliki jpg w jakości odpowiedniej do druku.   
  • Płyty CD powinny być oklejone wg wskazanego wzoru. Wszystkie płyty podpisuje promotor/opiekun pracy pisemnej i student. (naklejki na płyty i koperty)

 4.3. Wszystkie prace drukujemy obustronnie i umieszczamy w sztywnej oprawie.
 

4.4. Należy wydrukować 3 identyczne egzemplarze pracy pisemnej i dołączyć do każdej 
z nich 2 płyty CD. Istnieje możliwość dodania płyt nr 2 po obronie (patrz Informacje dodatkowe). Komplet płyt jest warunkiem uzyskania wpisu na karcie obiegowej i odebrania dyplomu licencjata / magistra sztuki.

V. Dopuszczenie do dyplomu

Zgodnie z zasadami przyjętymi w Instytucie, ok. trzy-cztery tygodnie przed sesją dyplomową może zostać przeprowadzone tzw. dopuszczenie, połączone z prezentacją prac. W skład komisji dopuszczającej do egzaminu dyplomowego wchodzą członkowie Komisji Dyplomowej. Miejsce dopuszczenia do egzaminu dyplomowego należy ustalić indywidualnie z dr Zbigniewem Brzostowski. Preferowane miejsce dopuszczenia to Budynek Wielkiej Zbrojowni. W tym czasie należy mieć przy sobie protokół gotowości do egzaminu dyplomowego (protokół gotowości) i uzyskać wymagane podpisy.
Osoby prowadzące seminarium pracy pisemnej zobowiązane są do dnia 26 kwietnia zgłosić Dyrektor Instytutu stan zaawansowania pisemnej pracy licencjackiej studentów.
O dokładnym terminie dopuszczenia do egzaminu dyplomowego poinformuje dr Zbigniew Brzostowski.

VI. Harmonogram egzaminów dyplomowych

Egzaminy dyplomowe odbywają się w terminie określonym przez Rektora w (Kalendarzu roku akademickiego). Szczegółowy harmonogram egzaminów dyplomowych jest tworzony zgodnie z praktyką przyjętą w Instytucie, o czym poinformuje Państwa dr Zbigniew Brzostowski. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość złożenia podania w pok. 133
o przeprowadzenie obrony poza terenem uczelni (podanie o obronę poza uczelnią).

VII. Terminy składania dokumentów 

7.1. Student po uzyskaniu akceptacji przez promotora/opiekuna pracy pisemnej w terminie:
• do 20 maja 2019 r. (dotyczy pisemnej pracy licencjackiej)
Dla egzaminów dyplomowych przeprowadzanych w miesiącu wrześniu 2019 r.
• do 2 września 2019 r. (dotyczy pisemnej pracy licencjackiej)  zobowiązany jest:

a. uzupełnić dane w Panelu Studenta w zakładce DYPLOM odnośnie dyplomu: wpisać tytuły części pracy dyplomowej w języku polskim i angielskim; imię i nazwisko kierującego pracą dyplomową (promotora); imię i nazwisko recenzenta pracy artystycznej; imię i nazwisko opiekuna pracy pisemnej; imię i nazwisko recenzenta pracy pisemnej;
b. zamieścić streszczenie pracy pisemnej oraz opis pozostałych części pracy dyplomowej (abstrakt);
c. wgrać do Panelu Studenta plik z pisemną częścią pracy dyplomowej (format .txt, .doc, .docx, .odt, .rtf lub .pdf – nie skan [!]), przygotowaną zgodnie
z wytycznymi edytorskimi – załącznik do Zarządzenia Rektora nr 54/2017
i wytycznymi Instytutowymi (ostateczna wersja pracy uzgodniona z opiekunem) z zaznaczeniem, że to właśnie ta praca ma zostać poddana kontroli zapobiegającej plagiatowi oraz że ma być zamieszczona w ORPPD;
Uwaga! Plik z pracą nie powinien zawierać oświadczeń autora pracy.
d. wgrać oddzielny plik zawierający skany podpisanych oświadczeń autora pracy;
e. wgrać oddzielny plik zawierający skan podpisanej zgody na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej;
f. przekazać do kontroli opiekuna pracy pisemnej poprzez zaznaczenie odpowiedniego statusu w systemie „Praca gotowa do zatwierdzenia”.

Po ustawieniu statusu pracy system automatycznie wysyła wiadomość (mail) do opiekuna pracy pisemnej, który zatwierdza ją do kontroli antyplagiatowej.
UWAGA: Student odpowiedzialny jest za dostarczenie wszystkich niezbędnych danych
o jakie zostanie poproszony recenzentom swojej pracy.
Studencie, na tym etapie pobierz kartę obiegową i zacznij kompletować na niej wpisy (karta obiegowa).

7.2. Student otrzymuje automatyczne wiadomości (mail) z systemu o:
- zatwierdzeniu pracy przez opiekuna pracy pisemnej i wystawieniu opinii o pracy,
- poprawnym/niepoprawnym formacie pliku wgranego do systemu Akademus
- weryfikacji pracy przez system kontroli antyplagiatowej,
- uzupełnieniu przez recenzenta oceny pracy dyplomowej.

Gdy status pracy zmieni się na „Praca gotowa do obrony” student:
- pobiera plik pracy z systemu
- drukuje pracę w 3 jednakowych egzemplarzach- składa w STS oprawioną pracę wraz z załączonymi oświadczeniami w formacie zgodnym z wytycznymi oraz nagrywa na płycie CD 1 pobrany plik pracy oraz pliki z oświadczeniami (patrz pkt. 4.2)
- drugi egzemplarz wydrukowanej pracy pisemnej wraz z oświadczeniami należy złożyć w Instytucie.
UWAGA: Trzeci egzemplarz wydrukowanej pracy wraz z oświadczeniami i kompletem płyt CD 1 (praca + skany oświadczeń) i CD 2 (dokumentacja dyplomu) należy złożyć w bibliotece po obronie.
7.3. Przed egzaminami dyplomowymi w terminach:
• do 27 maja 2019 (egzamin dyplomowy licencjacki).
Dla egzaminów dyplomowych przeprowadzanych w miesiącu wrześniu 2019 r.
• do 9 września 2019 (egzamin dyplomowy licencjacki)

 

Student składa w STS – pok. 101, oprócz wydrukowanej pracy dyplomowej także:

• protokół gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego podpisany przez promotora dyplomu, opiekuna,
• formularz dotyczący udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów (formularz badania),
• oświadczenie o odebraniu wszystkich prac wykonanych podczas studiów (oświadczenie o odebraniu prac),
• oświadczenie o zapoznaniu się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej oraz procedurą dyplomowania
w Instytucie (oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą),
• 4 aktualne jednakowe fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm (+ 2 jednakowe fotografie
o wym. 4,5 x 6,5 cm ewentualnie do wersji angielskiej), wykonane na białym lub innym jasnym – jednolitym tle. Fotografie mogą być wykonane techniką czarno – białą lub kolorową oraz mają przedstawiać osobę w stroju eleganckim, bez nakrycia głowy oraz okularów z ciemnymi szkłami.
• (nieobowiązkowe) Informacje o nagrodach: W suplemencie do dyplomu mogą zostać umieszczone informacje dot. otrzymanych nagród, odbytych praktyk lub innych osiągnięć. Zgodę na wpisanie w/w informacji do suplementu wydaje Dyrektor Instytutu. W tym celu należy się zgłosić do pok.133 ze spisem osiągnięć w porządku
chronologicznym oraz kserokopiami dokumentów potwierdzających dane osiągnięcie (oryginały do wglądu). Po uzyskaniu akceptacji Dyrektora należy przesłać spis osiągnięć (porządek chronologiczny) na adres mailowy: sts.ea@asp.gda.pl (informacja o nagrodach)

7.4. Student jest zobowiązany do wniesienia opłaty za wersję dyplomu w języku polskim (60,00 zł). Numer indywidualnego konta do wykonania przelewu należy sprawdzić w Akademusie w zakładce Opłaty w terminie minimum 7 dni przed egzaminem dyplomowym:

7.5. Dyplom w języku angielskim jest nieobowiązkowy i wymaga wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 40 zł. Aby go uzyskać należy:

• W STS – pok. 101 złożyć wraz z resztą wymaganych dokumentów wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim (wniosek)
• Wykonać przelew na indywidualny nr konta, który należy sprawdzić w Akademusie w zakładce Opłaty. Opłata jest naliczana po złożeniu wniosku.

X. Informacje dodatkowe

Do 7 dni po egzaminie dyplomowym należy:

Nagrać trzy płyty CD nr 2, na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych), okleić je według wskazanego wzoru naklejek oraz zebrać wymagane podpisy.

 • Złożyć 1 egzemplarz wydrukowanej oprawionej pracy pisemnej wraz z jej elektronicznym zapisem na płycie CD nr 1 oraz płytą CD nr 2 na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych)
  w Bibliotece.
 • Złożyć 1 płytę CD nr 2 na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) do  pok. 133.
 • Złożyć 1 płytę CD nr 2 na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) do STS pok. 101 wraz z kompletnie uzupełnioną kartą obiegową.

Dostarczenie dokumentów wymienionych powyżej jest warunkiem odebrania dyplomu ukończenia studiów.

 

Podsumowanie

l. p

Rodzaj dokumentu

Miejsce złożenia
dokumentów

Termin złożenia

1.

Spotkanie ze studentami ostatniego roku studiów informujące o warunkach dopuszczenia do egzaminu dyplomowego

Instytut

Początek roku akademickiego

2.

Złożenie pracy pisemnej do akceptacji opiekuna

Opiekun pracy pisemnej

do 26 kwietnia 2019 r.
prace licencjackie

 

do 1 września 2019 r.
dla wrześniowych  egz.dyplomowych

3.

Dopuszczenia do egzaminu dyplomowego

-------

dopuszczenia odbędą się 3-4 tygodnie przed egzaminem dyplomowym

4.

Uzupełnienie danych w Panelu Studenta w zakładce DYPLOM odnośnie dyplomu:  wpisać tytuły części pracy dyplomowej w języku polskim i angielskim; imię i nazwisko kierującego pracą dyplomową (promotora); imię i nazwisko recenzenta pracy artystycznej; imię i nazwisko opiekuna pracy pisemnej; imię i nazwisko recenzenta pracy pisemnej;

Zamieszczenie streszczenia pracy pisemnej oraz opis pozostałych części pracy dyplomowej (abstrakt);

Panel Studenta

do 20 maja 2019 r.
prace licencjackiedo 2 września 2019 r.
dla wrześniowych  egz.dyplomowych

Wgranie do Panelu Studenta pliku z pisemną częścią pracy dyplomowej (format .txt, .doc, .docx, .odt, .rtf lub .pdf – nie skan [!]), przygotowaną zgodnie

z wytycznymi edytorskimi i wytycznymi Instytutowymi (ostateczna wersja pracy uzgodniona
z opiekunem) z zaznaczeniem, że to właśnie ta praca ma zostać poddana kontroli zapobiegającej plagiatowi oraz że ma być zamieszczona w ORPPD;

Uwaga! Plik z pracą nie powinien zawierać oświadczeń autora pracy.

Wgranie oddzielnego pliku zwierającego skan podpisanych oświadczeń autora pracy

Wgranie oddzielnego pliku zawierającego skan podpisanej zgody na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej

Przekazanie do kontroli opiekuna pracy pisemnej poprzez zaznaczenie odpowiedniego statusu
w systemie „Praca gotowa do zatwierdzenia”.

Po ustawieniu statusu pracy system automatycznie wysyła wiadomość (mail) do opiekuna pracy pisemnej, który zatwierdza ją do kontroli antyplagiatowej.

UWAGA: Student odpowiedzialny jest za dostarczenie wszystkich niezbędnych danych

o jakie zostanie poproszony  recenzentom swojej pracy.

5.

Student otrzymuje automatyczne wiadomości (mail)
z systemu o: – zatwierdzeniu pracy przez opiekuna pracy pisemnej i wystawieniu opinii o pracy,

- poprawnym/niepoprawnym formacie pliku wgranego do systemu Akademus

- weryfikacji pracy przez system kontroli antyplagiatowej,

- uzupełnieniu przez recenzenta oceny pracy dyplomowej.

Panel Studenta

6.

Gdy status pracy zmieni się na
„Praca gotowa do obrony” student:

- pobiera plik pracy z systemu

- drukuje pracę w 3 jednakowych egzemplarzach- składa w STS oprawioną pracę wraz z załączonymi oświadczeniami w formacie zgodnym z wytycznymi oraz nagrywa na płycie CD 1 pobrany plik pracy oraz pliki z oświadczeniami

STS pok.101

- drugi egzemplarz wydrukowanej pracy pisemnej wraz z oświadczeniami  należy złożyć  w Instytucie.

 

 po. 133

- trzeci egzemplarz wydrukowanej pracy wraz
z oświadczeniami i kompletem płyt CD 1 (praca + skany oświadczeń) i CD 2 (dokumentacja dyplomu) należy złożyć w bibliotece po obronie.

Biblioteka

7.

Wydruk karty obiegowej i kompletowanie wpisów.

STS pokój 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 maja 2019 r.
egzaminy dyplomowe licencjackie

 

 

 

9 września 2019 r.
dla wrześniowych  egz.dyplomowych

Protokół gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego podpisany przez promotora i opiekuna.

Formularz dotyczący udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów.

Oświadczenie o odebraniu wszystkich prac wykonanych podczas studiów.

 

Oświadczenie studenta o zapoznaniu się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej oraz procedurą dyplomowania
w Instytucie.

4 aktualne, jednakowe fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm (+ 2 jednakowe fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm ewentualnie do wersji angielskiej)wykonane na białym lub innym jasnym – jednolitym tle. Fotografie mogą być wykonane techniką czarno – białą lub kolorową oraz mają przedstawiać osobę w stroju eleganckim, bez nakrycia głowy oraz okularów z ciemnymi szkłami.

(Nieobowiązkowe) Złożenie wniosku o wydanie dyplomu w języku angielskim. Wykonanie przelewu za wersję dyplomu w języku angielskim na indywidualne konto wygenerowane
w Panelu Studenta – 40 zł.

(Nieobowiązkowe) Informacje o nagrodach
W suplemencie do dyplomu mogą zostać umieszczone informacje dot. otrzymanych nagród, odbytych praktyk lub innych osiągnięć. Zgodę na wpisanie w/w informacji do suplementu wydaje Dyrektor Instytutu.

Wykonanie obowiązkowo przelewu za  wersję dyplomu w języku polskim na indywidualne konto wygenerowane w Panelu Studenta – 60 zł.

Karta obiegowa z kompletem podpisów
(Nieobowiązkowe) :  wniosek o wydanie dyplomu
w języku angielskim.

Wykonać przelew na indywidualny nr konta, który należy sprawdzić w Akademusie

w zakładce Opłaty.
Opłata jest naliczana po złożeniu wniosku.

STS Pokój 101

8.

Do 7 dni po egzaminie dyplomowym należy:

Nagrać trzy płyty CD nr 2, na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych), okleić ją według wskazanego wzoru naklejek oraz zebrać wymagane podpisy.

 1 płytę CD nr 2 należy dostarczyć do Biblioteki
1 płytę CD nr 2 należy dostarczyć do SOK (jeżeli nie zostały dołączone do pisemnych prac dyplomowych wcześniej).

Trzecią płytę CD nr 2 należy dostarczyć do STS pok. 101 wraz z kompletnie uzupełnioną kartą obiegową.

Biblioteka
STS
pok.133

do 7 dni po egzaminie dyplomowym

9.

ODBIÓR DYPLOMU
GRATULUJEMY JESTEŚ ABSOLWENTEM


STS pokój 101

 

w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów Uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów