Postanowienia dodatkowe

  1. Kandydatom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, zapewnia się pomoc i udogodnienia w procesie rekrutacji stosownie do ich indywidualnych potrzeb.
  2. Opiekunem lub promotorem w przewodzie doktorskim może być osoba będąca pracownikiem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, posiadająca tytuł profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego, lub stopień doktora habilitowanego sztuki, aktywna naukowo, posiadająca aktualny dorobek naukowy albo osiągnięcia artystyczne, z okresu ostatnich 5 lat.
  3. W przypadku, gdy kandydat nie zgłosi się na rozmowę kwalifikacyjną w dniu wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich w tym również z przyczyn niezależnych od kandydata (m.in. losowych), nie wyznacza się dodatkowego terminu rozmowy kwalifikacyjnej.
  4. Dokumentację artystyczno-projektową należy odebrać w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników rekrutacji. Po tym terminie dokumentacja zostanie zniszczona.