Rezygnacje i Odwołania

  1. Od decyzji Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich służy odwołanie do Rektora, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. Decyzja Rektora jest ostateczna.
  2. Kandydaci, którzy chcą zrezygnować z podjęcia studiów zobowiązani są niezwłocznie poinformować Komisję Rekrutacyjną o rezygnacji z podjęcia studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zawiadomienie o rezygnacji należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub wysłać pocztą na adres: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk.
  3. Kandydaci, którzy chcą zrezygnować z przystąpienia do egzaminu wstępnego winni złożyć oświadczenie do siedziby Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich  minimum na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem I etapu egzaminu wstępnego.