Wymagane dokumenty

 1. Kandydaci na stacjonarne studia III stopnia składają w terminie i miejscu wyznaczonych przez Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną ds. studiów doktoranckich:
  1. Formularz Rejestracyjny z zaznaczeniem dyscypliny: sztuki piękne lub sztuki projektowe oraz z zaznaczeniem Wydziału, na którym kandydat zamierza przygotować pracę doktorską,
  2. Życiorys,
  3. Kserokopie dowodu osobistego – kserokopia strony 1 i 2, lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,
  4. Odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce lub inny dokument ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany zgodnie z odrębnymi przepisami, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  5. W przypadku beneficjenta programu „Diamentowy Grant” decyzję Ministra Nauki
   i Szkolnictwa Wyższego lub inny dokument potwierdzający przyznanie środków finansowych na badania naukowe w ramach programu „Diamentowy Grant”,
  6. Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B1  wg standardów określonych w dokumencie Rady Europy: „Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego” („Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment). 
  7. Opis koncepcji projektu artystyczno – badawczego lub projektu projektowo – badawczego stanowiący podstawę planowanej pracy doktorskiej, zaakceptowany przez opiekuna naukowego,
  8. Oświadczenie opiekuna, pracownika naukowo-dydaktycznego Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku posiadającego tytuł profesora sztuki lub stopień doktora habilitowanego sztuki, o gotowości podjęcia opieki nad projektem artystyczno – badawczym lub projektowo – badawczym kandydata – pobierz
  9. Autorska dokumentacja artystyczna lub projektowa w formie wydruku i jeżeli rodzaj dzieła tego wymaga także w formie prezentacji multimedialnej zapisanej w formacie .AVI lub jako pliki .JPG,
  10. Lista udokumentowanej aktywności artystycznej lub projektowej zawierająca wykaz osiągnięć artystycznych lub projektowych ze szczególnym uwzględnieniem otrzymanych nagród, stypendiów twórczych, udziału w wystawach zbiorowych, konkursach, plenerach, ruchach artystycznym, zrealizowanych projektów, wystaw indywidualnych lub działań artystycznych oraz odbytych staży,
  11. Kopertę A5 z adresem zwrotnym i naklejonym znaczkiem na list polecony za potwierdzeniem odbioru.
 2. Kandydaci mogą złożyć dodatkowo inne dokumenty, które ich zdaniem mogą okazać się istotne w procesie rekrutacji.
 3. Dokumenty należy złożyć w białej, tekturowej, wiązanej teczce.
 4. Jeżeli przedstawione przez kandydata dokumenty, o których mowa w punkcie 1 powyżej, zawierają braki, kandydat zostanie wezwany do uzupełnienia tych braków w terminie siedmiu dni, pod rygorem niedopuszczenia kandydata do egzaminu konkursowego.