Architektura Przestrzeni Kulturowych, II stopnia

Rok akademicki 2019/2020

Dodatkowy nabór

Studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ: Architektura i Wzornictwo

KIERUNEK: Architektura Przestrzeni Kulturowych

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia stacjonarne II stopnia na kierunek Architektura Przestrzeni Kulturowych obejmuje jeden etap, w skład którego wchodzą:


Dokumentacja artystyczno-projektowa (portfolio*) zawierającą materiały potwierdzające predyspozycje kandydata do podjęcia studiów magisterskich na wybranym kierunku.
a) maksymalnie do uzyskania – 20 pkt.
b) wymagane minimum – 5 pkt.

Autorski tekst odpowiadający na jeden, dowolnie wybrany przez Kandydata temat, z grupy zagadnień związanych z problematyką wybranego kierunku, które zostaną opublikowane na stronie internetowej uczelni (www.asp.gda.pl) w dniu rozpoczęcia procedury rejestracji kandydatów (IRK). Tekst powinien być przygotowany w języku polskim i nie powinien być krótszy niż 4000 i dłuższy niż 6000 znaków typograficznych (ze spacjami).
a) maksymalnie do uzyskania – 20 pkt.
b) wymagane minimum – 5 pkt.
 

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w oparciu o tekst i portfolio w kontekście problematyki wybranego kierunku
a) maksymalnie do uzyskania – 30 pkt.
b) wymagane minimum – 11 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego – 70 pkt.

Ocenie podlega każda część egzaminu wstępnego. Nieuzyskanie punktów z którejkolwiek części egzaminu wyklucza kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

 

*Portfolio
Wymagane portfolio powinno mieć zwartą, książkową formę o dowolnej szacie graficznej (maksymalny format A3) i powinno zawierać dokumentację osiągnięć artystycznych oraz projektowych kandydatki lub kandydata. W przypadku prac powstałych w ramach cyklu dydaktycznego (np. w ramach studiów 1 stopnia) wymaganym jest podanie metryczek zawierających: imię i nazwisko prowadzącego dany przedmiot, rok studiów, na którym dana praca powstała oraz krótkie opisy objaśniające idee, cel lub szczególne cechy prezentowanych prac.

 

Tematy z grupy zagadnień związanych z problematyką kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych, studia II stopnia - pobierz

Harmonogram

12.08.2019
poniedziałek

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

9.09.2019
poniedziałek

Zakończenie Rejestracji w IRK
Godzina: 12:00

09.09.2019
poniedziałek

Ostateczny termin dokonania opłaty
Godzina: 12:00

/jeżeli dokonałeś przelewu w ostatnim dniu i opłata nie zostanie zaksięgowana na koncie uczelni, zostaniesz wpuszczony na egzamin po okazaniu dowodu dokonania przelewu w wersji papierowej/

17.09.2019
wtorek

 

 

Etap – Rozmowa kwalifikacyjna


Godzina:
10:00
Miejsce:
Wielka Zbrojownia, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk (wejście od ulicy Tkackiej).
Sala: 204 II piętro

Na egzamin należy przynieść:
a.    Dokumentację artystyczno-projektową (portfolio) potwierdzające predyspozycje kandydata do podjęcia studiów magisterskich – maksymalny format A3.
b.    Autorski tekst odpowiadający na jeden, dowolnie wybrany przez Kandydata temat, z grupy zagadnień związanych z problematyką wybranego kierunku, które zostaną opublikowane na stronie internetowej uczelni (www.asp.gda.pl), w dziale Harmonogram egzaminów, w dniu rozpoczęcia procedury rejestracji kandydatów (IRK). Tekst powinien być przygotowany w języku polskim i nie powinien być krótszy niż 4000 i dłuższy niż 6000 znaków typograficznych (ze spacjami).

UWAGA: Na egzamin kandydat musi przynieść dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość (karta pobytu lub paszport).

17.09.2019
wtorek

(wieczorem)

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ETAPU oraz listy kandydatów, którzy zdali egzamin i zmieścili się w limicie przyjęć na I rok studiów.

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

Miejsce: tablica ogłoszeń: Wielka Zbrojownia, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk / strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Wyniki

26.09.2019
czwartek

Ostateczny termin dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów
Do Godziny: 15:00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk

Biuro Rekrutacji, I p. pok. 133

Limit przyjęć – 2 miejsca

O kierunku

 

Osobowość projektanta kształtuje się wraz z rozwojem świadomości dotyczącej twórczej interpretacji elementów otaczającego świata oraz posługiwania się wyobraźnią. Artystyczne wizje umożliwiają oderwanie się od realnych przyzwyczajeń i schematów utrwalonych w różnych okresach życia, miejscach przebywania i oddziaływania środowiska.

Kierunek studiów pod nazwą Architektura Przestrzeni Kulturowych, utworzony na wydziale Architektury i Wzornictwa w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, jest strukturą dydaktyczną związaną ściśle ze specyfiką geograficzną, historyczną i społeczną obszaru Pomorza oraz nadmorskich terenów z nim sąsiadujących. Różnorodność kulturowa i zmiany narodowościowe  w dziejach tego regionu były podstawą idei ukształtowania programu, który ma za zadanie pobudzić innowacyjne myślenie twórcze i zaowocuje wykształceniem niespotykanych dotąd, indywidualnych postaw twórczych.
Źródłem inspiracji narodzin nowego programu i sposobów ukształtowania osobowości projektanta powinna być nauka obserwacji postępujących zmian w strukturach krajobrazowych i jednoczesnego oddziaływania czynników przyrodniczych. Zasadność powołania w Akademii Sztuk
Pięknych kierunku studiów o charakterze krajobrazowym wiąże się z rozwojem i ukierunkowaniem potrzeb społecznych, gospodarczych i ekonomicznych. Twórczość w dziedzinie sztuki użytkowej jest ściśle powiązana z zachowaniem wartości składających się na krajobraz kulturowy i znaczenie  tożsamości.
Studia na Architekturze Przestrzeni Kulturowych umożliwiają spełnienie oczekiwań związanych z kreacją miejsc i przestrzeni specjalnych z zastosowaniem wszelkich warunków zawierających wszelkie znamiona sztuki i nauki.
Przyszły projektant, absolwent kierunku Architektury Przestrzeni Kulturowych, będzie posiadał umiejętności w zakresie kształtowania form architektonicznych, mebli i sprzętów użytkowych, systemów komunikacji wizualnej oraz rewitalizacji obiektów i obszarów zdegradowanych. Działania twórcze będzie wspierał znajomością z historii sztuki użytkowej.
Program studiów przewiduje rozwój wiedzy w dziedzinie programowania i kształtowania przestrzeni publicznych, wnętrz krajobrazowych, terenów parkowych, ogrodów oraz wielu innych rodzajów struktur otwartych o różnorodnej funkcji, wyglądzie i przeznaczeniu.
Konsekwentnie i mądrze realizowany proces projektowy urealnia marzenia i pozwala na ich spełnienie. Podlegają mu prawie wszystkie czynności ludzkie oraz przedmioty, które nas otaczają.
Projektujemy nasze sposoby zachowania, podróże, rozkład funkcjonalny pomieszczeń w budynku oraz ergonomiczne kształty narzędzi do pracy. Aby osiągnąć zamierzony poziom potrzeb lub efekt wizualny, niezbędny jest precyzyjny, celowy plan, umożliwiający wyobrażenie celowości działania.
A zatem projekt staje się świadomym zamierzeniem w celu zmiany jakości życia i podstawą osiągnięcia sukcesu.
Absolwent kierunku Architektury Przestrzeni kulturowych powinien posiąść i wiedzę niezbędną do łamania kanonów działań nieokreślonych i nieświadomych oraz umiejętności zbudowania prawidłowej formy i funkcji, odpowiadającej estetycznym oczekiwaniom i wyobrażeniom ideału.
Postawa twórcza powinna rodzi się w wyniku współpracy i zrozumienia kadry pedagogicznej, której zadaniem jest rozbudzić wrażliwość artystyczną kształconych artystów i utrwalić w nich poczucie pokory i szacunku wobec wartości historycznych i cywilizacyjnych w otaczającej nas przestrzeni. Współpraca twórcza rodzi odpowiedni poziom wzajemnego szacunku i właściwą ocenę środowiska w którym kształtuje się realna osobowość i poglądy społeczne.

Galeria