Laureaci i Finaliści Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego

Uchwała nr 33/2018
Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
z dnia 19 grudnia 2018 roku
w sprawie zasad przyjmowania na studia w Akademii Sztuk Pięknych  w Gdańsku laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

Na podstawie art. 70 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668
z póź. zm.) w zw. z art. 266 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z póź. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

 1. Laureaci oraz finaliści III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego – organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, ubiegający się
  o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku są zwolnieni z egzaminu wstępnego, uzyskując maksymalną liczbę punktów możliwą do zdobycia w postępowaniu rekrutacyjnym na wybranym kierunku artystycznym.
 2. Podstawą uzyskania uprawnień wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu jest dokument potwierdzający uzyskanie statusu laureata lub finalisty przeglądu stopnia centralnego.
 3. Z uprawnienia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu laureaci oraz finaliści skorzystać mogą jednokrotnie w okresie dwóch lat liczonych od roku uzyskania świadectwa dojrzałości.
 4. W stosunku do kandydatów, którzy spełniają warunki określone w ust. 1-3 niniejszego paragrafu decyzję o przyjęciu na dany kierunek studiów podejmuje właściwa dla kierunku komisja rekrutacyjna.

§ 2

 1. Kandydaci o których mowa w §1 ust. 1 przyjmowani są na dany kierunek studiów w ramach obowiązujących w Uczelni limitów przyjęć uchwalonych na kierunek studiów na dany rok akademicki.
 2. Laureaci oraz Finaliści Przeglądu, ubiegający się o przyjęcie na studia, zobowiązani są do zarejestrowania się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydata, dostępnym na stronie internetowej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pod adresem: asp.gda.pl oraz dokonania wszystkich czynności, które umożliwią nadanie statusu kandydata na studia oraz wyboru kierunku studiów w terminie określonym przez Akademię, zgodnie
  z obowiązującą w danym roku uchwałą Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
 3. Laureaci oraz Finaliści Przeglądu zobowiązani są do złożenia oryginału dokumentu do wglądu o którym mowa w 1 ust. 2 niniejszej uchwały wraz z wymaganymi dokumentami rekrutacyjnymi wskazanymi w obowiązującej w danym roku uchwale Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

§ 3

 1. Kandydaci o których mowa w §1 ust. 1 niniejszego dokumentu są zwolnieni z opłaty za postępowanie związanej z przyjęciem na studia.

§ 4

 1. Uchwała określa zasady przyjmowania na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
 2. Z dniem 19.12.2018 r. traci moc uchwała nr 11/2018Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 30.05.2018r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

Uchwała Senatu nr 33/2018 – pobierz (1088kB)