Rekrutacja krok po kroku

Zapisy w IRK uruchomione zostaną 1 czerwca 2019 r.

Na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku obowiązuje Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Proces rekrutacji przebiega według stałego schematu, podzielonego na etapy opisane poniżej.

1 krok – Rejestracja w IRK
 1. Zarejestruj się w systemie IRK;
 2. Sprawdź poprawność danych;
 3. Wgraj zdjęcie nie starsze niż 6 miesięcy, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wym. 35x45 mm;
 4. Aktywuj konto (link aktywacyjny wysłany zostanie na e-mail podany podczas rejestracji). 
2 krok – Zapis na kierunek i opłata rekrutacyjna
 1. Zaloguj się do IRK;
 2. Zapisz się na kierunek lub kierunki studiów w odpowiednim terminie. Uwaga: Pamiętaj, że możesz wybrać więcej niż jeden kierunek studiów z oferty ASP w Gdańsku, jednakże terminy egzaminów wstępnych nie mogą być w tym samym czasie;
 3. W zakładce Opłata na Twoim koncie w IRK odczytaj kwotę do zapłaty i numer swojego konta rekrutacyjnego;
 4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej.

Zapis na kierunek oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej musi nastąpić najpóźniej ostatniego dnia rejestracji na danym kierunku studiów. 

Na tym etapie nie jest wymagane składanie dokumentów w formie papierowej (nie dotyczy cudzoziemców).

3 krok – Egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne

W zakładce Rekrutacja na kierunkach możesz sprawdzić szczegółowe zasady postępowania na dany kierunek w tym opis egzaminu wstępnego.

Uwaga: Na każdy egzamin kandydat musi przynieść Dowód Osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość tj. paszport lub karta pobytu.

W przypadku dokonania opłaty w ostatnim dniu zapisów prosimy o przyniesienie na egzamin wstępny wydrukowanego dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

4 krok – Ogłaszanie list osób, którzy zdali egzamin i zmieścili się w limicie przyjęć

Zgodnie z Terminarzem egzaminów, listy osób, które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć zostaną ogłoszone:

 • na stronie www.asp.gda.pl;
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibach wydziałów.
5 krok – Uzupełnienie danych w IRK

Jeżeli jesteś na liście osób które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć:

 1. Zaloguj się ponownie na konto w IRK;
 2. Uzupełnij pozostałe dokumenty i wydrukuj je.
 3. Opłać na indywidualny numer konta wygenerowany w systemie IRK (zakładka „Opłata”) za wydanie legitymacji studenckiej 22,00 zł (jeżeli została zaznaczona opcja „TAK”);
6 krok – Skladanie dokumentów

Osoby, które znalazły się na liście osób które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć  składają komplet wymaganych dokumentów. Dokumenty dostarcza się przez 7 dni kalendarzowych, licząc od następnego dnia po ogłoszeniu listy kandydatów.

Z uwagi na termin ogłoszenia tegorocznych wyników z matur przypadający na 4 lipca 2019 r., tegorocznych maturzystów obowiązuje termin złożenia kompletu dokumentów wraz z maturą w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2019 r.

Teczkę z dokumentami można dostarczyć osobiście, przez zaufaną osobę trzecią, kurierem bądź pocztą (liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego).

Niedostarczenie kompletu dokumentów w odpowiednim terminie przyjmuje się jako rezygnację kandydata z podjęcia studiów. 

Uwaga: Należy upewnić się, że w teczce, która zostanie wysłana pocztą znajdują się wszystkie wymagane dokumenty.


Biuro Rekrutacji 

mgr Anna Kowalska
e-mail: biuro.rekrutacji@asp.gda.pl
tel. 58 301 28 01 wew. 16
Gdańsk, ul. Targ Węglowy 6, pok. 101
 
Godziny przyjęć:
Poniedziałek 10:00 – 14:00
Wtorek 12:00 – 14:00
Czwartek  10:00 – 14:00
Piątek  12:00 – 14:00
Środa – dzień bez przyjęć
 

Adres wysyłki dokumentów:
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk
Z dopiskiem: Rekrutacja

7 krok – Ogłaszanie list przyjętych

Po zweryfikowaniu złożonych dokumentów zostaną ogłoszone listy osób przyjętych:  

Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia, zdali egzamin wstępny ale znaleźli się poza określonym limitem przyjęć, mogą na podstawie wyników uzyskanych w rekrutacji podstawowej, zwrócić się z podaniem do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej o przyjęcie na inny kierunek studiów, na których limit przyjęć nie został wypełniony w ciągu 7 dni od ogłoszenia informacji o wolnych miejscach na dany kierunek. Terminy rekrutacji dodatkowych będą ogłaszane na stronie www.asp.gda.pl  w dziale Rekrutacja Dodatkowa. Zachęcamy do śledzenia strony na bieżąco.

8 krok -Decyzja

Zgodnie z art. 72 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1668)
po zakończeniu etapu składania dokumentów komisja rekrutacyjna na wydziale ogłasza listę osób przyjętych na dany kierunek studiów.

Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jeżeli dopełniłeś wszystkich formalności i jesteś na liście osób przyjętych na studia oczekuj skierowania na badanie lekarskie.