Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zostanie przeprowadzone w terminie: ..........................

Po zakończeniu rekrutacji podstawowej na danym kierunku, na wniosek Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może podjąć decyzję o przeprowadzeniu:

  1. Uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego które dotyczy jedynie kierunków, na których liczba miejsc nie została wypełniona w rekrutacji podstawowej oraz rekrutacji dodatkowej lub wskutek rezygnacji osób przyjętych zwolniły się miejsca. Decyzja o uruchomieniu uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek, w przypadku złożenia stosownego wniosku przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, zostaje podjęta przez Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i podana do publicznej wiadomości. Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest na zasadach obowiązujących w rekrutacji podstawowej i skierowana jest do wszystkich kandydatów na studia, niezależnie czy brali oni udział w rekrutacji podstawowej. Ogłoszenie o uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek studiów zawierające limit wolnych miejsc oraz terminy egzaminów wstępnych publikowane są na stronie internetowej asp.gda.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Wydziału. Kandydaci zapisują się na wybrany kierunek w systemie IRK i przechodzą kolejne etapy rekrutacji zgodnie z § 4 niniejszej uchwały.