Wymagane dokumenty

Kandydat, w celu przyjęcia na dany kierunek studiów, po ogłoszeniu przez właściwą komisję rekrutacyjną listy kandydatów którzy zdali egzaminy i zmieścili się w limicie przyjęć, winien przesyłać lub złożyć, następujące dokumenty:

 1. Na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:
  • studia stacjonarne do dnia 21.08.2020 r.,
  • studia niestacjonarne do: 2.10.2020 r.
  1. podanie o przyjęcie na studia, wygenerowane i wydrukowane z panelu IRK oraz własnoręcznie podpisane;
  2. poświadczoną przez notariusza lub uczelnię (oryginał do wglądu) kopie świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.

Kandydat, który w 2020 roku zdawał maturę międzynarodową lub maturę europejską i oczekuje na wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej lub matury europejskiej, kwalifikujące do wydania dyplomu. Kopię dyplomu poświadczoną przez notariusza lub uczelnię (oryginał do wglądu) dyplomu należy w takim przypadku złożyć/ przesłać nie później niż 1 października 2020 roku, a w przypadku rekrutacji kończących się po tym dniu, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy osób przyjętych;

  1. w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – poświadczoną przez notariusza lub Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku kserokopię jednego z dokumentów uprawniających do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie.
  2. W przypadku chęci otrzymania legitymacji studenckiej – wygenerowane z panelu IRK (system Akademus) podanie o wydanie legitymacji. Posiadanie legitymacji studenckiej nie jest konieczne, ale wskazane.
  • studia stacjonarne do dnia 23.09.2020 r.,
  • studia niestacjonarne do: 2.10.2020 r.

a) podanie o przyjęcie na studia, wygenerowane i wydrukowane z panelu IRK oraz własnoręcznie podpisane;

b) poświadczoną przez notariusza lub Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

c) w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – poświadczoną przez notariusza lub Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku kserokopię jednego z dokumentów uprawniających do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie.

d) W przypadku chęci otrzymania legitymacji studenckiej – wygenerowanie z IRK (system Akademus) podanie o wydanie legitymacji. Posiadanie legitymacji studenckiej nie jest konieczne, ale wskazane. Osoby, które już posiadają legitymacje ze studiów I stopnia na ASP w Gdańsku nie muszą wnioskować o nową.

3. Dokumenty winny być przesłane lub złożone w przezroczystej koszulce.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzję o przedłużeniu terminu złożenia wymaganych dokumentów podejmuje Przewodniczący właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Dokumenty w formie oryginałów lub poświadczone przez notariusza mogą zostać nadesłane kurierem lub pocztą (uwaga – nie liczy się data stempla pocztowego, a data wpływu dokumentów), a także dostarczone osobiście, przez osobę trzecią, Dokumenty dostarcza się do Biura Rekrutacji ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk, Gmach Wielkiej Zbrojowni pok. 101, wejście od ul. Tkackiej.

Nie wymagamy upoważnienia do składania dokumentów przez osobę trzecią.