Wymagane dokumenty

Kandydat, w celu przyjęcia na dany kierunek studiów, po ogłoszeniu przez właściwą komisję rekrutacyjną listy kandydatów którzy zdali egzaminy i zmieścili się w limicie przyjęć, winien złożyć w ciągu 7 dni kalendarzowych, następujące dokumenty:

 1. Na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:
  1. podania o przyjęcie na studia, własnoręcznie podpisane wygenerowane
   i wydrukowane z panelu IRK;
  2. poświadczoną przez uczelnię kopie świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.

Z uwagi na termin ogłoszenia tegorocznych wyników z matur przypadający na 4 lipca 2019 r., tegorocznych maturzystów obowiązuje termin złożenia kompletu dokumentów wraz z maturą w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2019 r.

 1. Na studia drugiego stopnia:
  1. podania o przyjęcie na studia, własnoręcznie podpisane wygenerowane
   i wydrukowane z panelu IRK;
  2. dyplomu ukończenia studiów wyższych – dotyczy kandydatów na studia II stopnia.
 2. Student ubiegający się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów, w zależności od formy kształcenia, jest zobowiązany złożyć kserokopie dokumentów, o których mowa w punkcie 1) lub 2), poświadczone przez uczelnię, której jest już studentem.
 3. Dokumenty winny być złożone w przezroczystej koszulce.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzję o przedłużeniu terminu złożenia wymaganych dokumentów podejmuje Przewodniczący właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Dokumenty dostarcza się do Biura Rekrutacji ul. Targ Węglowy 6 Gmach Wielkiej Zbrojowni pok. 101

Dokumenty mogą zostać dostarczone osobiście, przez osobę trzecią, a także nadesłane kurierem lub pocztą (uwaga – nie liczy się data stempla pocztowego, a data wpływu dokumentów!!!).

Nie wymagamy upoważnienia do składania dokumentów przez osobę trzecią.