Architektura Przestrzeni Kulturowych, I stopnia

Rok akademicki 2020/2021

Studia stacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ: Architektura i Wzornictwo

KIERUNEK: Architektura Przestrzeni Kulturowych

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Architekturę Wnętrz obejmuje dwa etapy:

I etap

Wielozadaniowy egzamin praktyczny, mający charakter konkursowy i przeprowadzany z zastosowaniem systemu punktowego. Celem egzaminu jest sprawdzenie predyspozycji do podjęcia studiów w dziedzinie sztuka w zakresie Architektury Wnętrz.

Ocenie podlega każda część praktycznego egzaminu wstępnego. Nieprzystąpienie i nieuzyskanie punktów z którejkolwiek części wielozadaniowego egzaminu wyklucza kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Warunkiem przystąpienia do II etapu egzaminu konkursowego jest uzyskanie przez kandydata wymaganego na wybranym kierunku minimum punktowego dla I etapu.

  1. maksymalnie do uzyskania w I etapie – 100 pkt.
  2. wymagane minimum dopuszczające do II etapu – 50 pkt.

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest sprawdzenie predyspozycji kandydatów poprzez:

  • analizę zrealizowanych przez kandydata w czasie konkursowego egzaminu praktycznego prac, dokonaną w kontekście problematyki wybranego kierunku. – maksymalnie do uzyskania – 20 pkt.
  • analizę odpowiedzi kandydatów na zadane im pytania dotyczące podstawowego, teoretycznego zakresu problematyki wybranego kierunku – maksymalnie do uzyskania – 10 pkt.
  1. maksymalnie do uzyskania w II etapie – 30 pkt.
  2. wymagane minimum w II etapie – 2 pkt.

Do zaliczenia II etapu i zdania egzaminu wstępnego wymagane jest uzyskanie minimalnej ilości punktów dla tej części egzaminu na wybranym kierunku.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego – 130 pkt.

 

O kierunku

Kierunek studiów w dziedzinie sztuki użytkowej zajmujący się nauką projektowania szczególnego rodzaju przestrzeni, charakteryzujących się nagromadzeniem dóbr i wartości dziedzictwa kulturowego oraz kultury współczesnej. Ten interdyscyplinarny, nowatorski programowo kierunek studiów prezentuje idee wszechstronnego zrozumienia zawodu artysty i projektanta. Studiując Architekturę Przestrzeni Kulturowych uczymy się łączyć niekonwencjonalne działania projektowe w obszarze przestrzeni kulturowych, opracowując zadania projektowe z dziedziny architektury, architektury krajobrazu, projektowania wnętrz oraz sztuki użytkowej. Uzyskiwane umiejętności projektowe wspiera nauka rysunku odręcznego, malarstwa oraz kształtowania form przestrzennych i rzeźbiarskich. Program studiów obejmuje naukę uniwersalnego zapisu projektowego, makietowanie, komputerowe modelowanie przestrzeni w programach 3D oraz fotografię.Andrzej Pniewski

więcej o projektowaniu dla kultury w tekście Jana Sikory: http://www.bryla.pl/bryla/7,85301,21367018,architektura-przestrzeni-kulturowych.html