Architektura Przestrzeni Kulturowych, I stopnia

Rok akademicki 2019/2020

Studia stacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ: Architektura i Wzornictwo

KIERUNEK: Architektura Przestrzeni Kulturowych

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Architektura Przestrzeni Kulturowych obejmuje:

I etap
Wielozadaniowy egzamin praktyczny, mający charakter konkursowy i przeprowadzany z zastosowaniem systemu punktowego. Celem egzaminu jest sprawdzenie uzdolnień artystycznych oraz szczególnych predyspozycji do podjęcia studiów w zakresie sztuk projektowych na kierunku Architektury przestrzeni kulturowych. Ocenie podlega każda część praktycznego egzaminu wstępnego. Nieprzystąpienie i nieuzyskanie punktów z którejkolwiek części wielozadaniowego egzaminu praktycznego wyklucza kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Warunkiem przystąpienia do II etapu egzaminu konkursowego jest uzyskanie przez kandydata wymaganego na wybranym kierunku minimum punktowego dla I etapu.

a)    maksymalnie do uzyskania w I etapie – 100 pkt.
b)    wymagane minimum dopuszczające do II etapu – 50 pkt.

II etap
Rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest sprawdzenie predyspozycji kandydatów poprzez:

a) analizę zrealizowanych przez kandydata w czasie konkursowego egzaminu praktycznego prac, dokonaną w kontekście problematyki wybranego kierunku. – maksymalnie do uzyskania – 20 pkt.
b) analizę odpowiedzi kandydatów na zadane im pytania dotyczące podstawowego, teoretycznego zakresu problematyki wybranego kierunku
- maksymalnie do uzyskania – 10 pkt.


a) maksymalnie do uzyskania w II etapie – 30 pkt.
b) wymagane minimum w II etapie - 2 pkt.

Do zaliczenia II etapu i zdania egzaminu wstępnego wymagane jest uzyskanie minimalnej ilości punktów dla tej części egzaminu na wybranym kierunku. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego – 130 pkt.

Limit przyjęć

Limit przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 na podstawie Uchwały Senatu ASP w Gdańsku nr 18/2019 z dnia 29 maja 2019 r. wynosi 12 osób.

Wyniki rekrutacji --->

Harmonogram

01.06.2019
sobota

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

29.06.2019
sobota

Zakończenie Rejestracji w IRK
Godzina: 12:00

29.06.2019
sobota

Ostateczny termin dokonania opłaty
Godzina: 12:00

/jeżeli dokonałeś przelewu w ostatnim dniu i opłata nie zostanie zaksięgowana na koncie uczelni, zostaniesz wpuszczony na egzamin po okazaniu dowodu dokonania przelewu w wersji papierowej/

01.07.2019
poniedziałek

I Etap – część I – Egzamin Praktyczny
Godziny:
9:00-13:00 /prosimy o przybycie na miejsce najpóźniej o godz. 8:30/
13:00-14:00 przerwa
14:00-18:00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk (wejście od ulicy Tkackiej).

Sala: zostanie podana po przyjściu na egzamin wstępny

Na egzamin należy przynieść:
zestaw ołówków, linijka, ekierki, gumka, nożyk do papieru, nożyczki, klej do papieru typu „magic”, cyrkiel, podstawowy zestaw farb wodnych typu tempera, pędzle różnej grubości, szerokości.

UWAGA: Na każdy egzamin kandydat musi przynieść dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość (Karta pobytu, paszport).

02.07.2019
wtorek

I Etap – część II – Egzamin Praktyczny
Godziny: 9:00–13:00 /prosimy o przybycie na miejsce najpóźniej o godz. 8:30/

Miejsce: Wielka Zbrojownia, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk  (wejście od ulicy Tkackiej).
Sala: zostanie podana po przyjściu na egzamin wstępny

Na egzamin należy przynieść:
zestaw ołówków, linijka, ekierki, gumka, nożyk do papieru, nożyczki, klej do papieru typu „magic”, cyrkiel, podstawowy zestaw farb wodnych typu tempera, pędzle różnej grubości, szerokości.

UWAGA: Na każdy egzamin kandydat musi przynieść dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość (Karta pobytu, paszport).

03.07.2019
środa

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU oraz listy kandydatów dopuszczonych do II etapu
Godzina: 15:00

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

Miejsce: tablica ogłoszeń: Wielka Zbrojownia, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk / strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Wyniki

04.07.2019
czwartek

 

 

II Etap – Rozmowa kwalifikacyjna
Godziny:
9:00-13:00
13:00-14:00 przerwa
14:00-18:00

Miejsce:Wielka Zbrojownia, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk 
Sala: zostanie podana po przyjściu na egzamin wstępny

UWAGA: Na każdy egzamin kandydat musi przynieść dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość(Karta pobytu, paszport).

05.07.2019
piątek

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU oraz listy kandydatów, którzy zdali egzamin i zmieścili się w limicie przyjęć na I rok studiów
Godzina: 15:00

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

Miejsce: tablica ogłoszeń: Wielka Zbrojownia, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk / strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Wyniki

12.07.2019
piątek

Ostateczny termin dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów
Do Godziny:
15:00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk

Biuro Rekrutacji, pok. 101

Z uwagi na termin ogłoszenia tegorocznych wyników z matur przypadający na 4 lipca 2019 r., tegorocznych maturzystów obowiązuje termin złożenia kompletu dokumentów wraz z maturą w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2019 r.

 

O kierunku

Kierunek studiów w dziedzinie sztuki użytkowej zajmujący się nauką projektowania szczególnego rodzaju przestrzeni, charakteryzujących się nagromadzeniem dóbr i wartości dziedzictwa kulturowego oraz kultury współczesnej. Ten interdyscyplinarny, nowatorski programowo kierunek studiów prezentuje idee wszechstronnego zrozumienia zawodu artysty i projektanta. Studiując Architekturę Przestrzeni Kulturowych uczymy się łączyć niekonwencjonalne działania projektowe w obszarze przestrzeni kulturowych, opracowując zadania projektowe z dziedziny architektury, architektury krajobrazu, projektowania wnętrz oraz sztuki użytkowej. Uzyskiwane umiejętności projektowe wspiera nauka rysunku odręcznego, malarstwa oraz kształtowania form przestrzennych i rzeźbiarskich. Program studiów obejmuje naukę uniwersalnego zapisu projektowego, makietowanie, komputerowe modelowanie przestrzeni w programach 3D oraz fotografię.Andrzej Pniewski

więcej o projektowaniu dla kultury w tekście Jana Sikory: http://www.bryla.pl/bryla/7,85301,21367018,architektura-przestrzeni-kulturowych.html