Architektura Wnętrz, II stopnia

Rok akademicki 2019/2020

Studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ: Architektura i Wzornictwo

KIERUNEK: Architektura Wnętrz

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia stacjonarne II stopnia na kierunek Architektura Wnętrz obejmuje jeden etap, w skład którego wchodzą:

Dokumentacja artystyczno-projektowa (portfolio*) zawierającą materiały potwierdzające predyspozycje kandydata do podjęcia studiów magisterskich na wybranym kierunku.

  1. maksymalnie do uzyskania – 20 pkt.
  2. wymagane minimum – 5 pkt.

Autorski tekst odpowiadający na jeden, dowolnie wybrany przez Kandydata temat, z grupy zagadnień związanych z problematyką wybranego kierunku, które zostaną opublikowane na stronie internetowej uczelni (www.asp.gda.pl) w dniu rozpoczęcia procedury rejestracji kandydatów (IRK). Tekst powinien być przygotowany w języku polskim i nie powinien być krótszy niż 4000 i dłuższy niż 6000 znaków typograficznych (ze spacjami).

  1. maksymalnie do uzyskania – 20 pkt.
  2. wymagane minimum – 5 pkt.

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w oparciu o tekst i portfolio w kontekście problematyki wybranego kierunku.

  1. maksymalnie do uzyskania – 30 pkt.
  2. wymagane minimum – 11 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego – 70 pkt.

Ocenie podlega każda część egzaminu wstępnego. Nieuzyskanie punktów z którejkolwiek części egzaminu wyklucza kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

 

*Portfolio

Wymagane portfolio powinno mieć zwartą, książkową formę o dowolnej szacie graficznej (maksymalny format A3) i powinno zawierać dokumentację osiągnięć artystycznych oraz projektowych kandydatki lub kandydata. W przypadku prac powstałych w ramach cyklu dydaktycznego (np. w ramach studiów 1 stopnia) wymaganym jest podanie metryczek zawierających: imię i nazwisko prowadzącego dany przedmiot, rok studiów, na którym dana praca powstała oraz krótkie opisy objaśniające idee, cel lub szczególne cechy prezentowanych prac.

Limit przyjęć

Limit przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 na podstawie Uchwały Senatu ASP w Gdańsku nr 18/2019 z dnia 29 maja 2019 r. wynosi 22 osoby.

Wyniki rekrutacji --->

 

Tematy z grupy zagadnień związanych z problematyką kierunku Architektura Wnętrz, studia II stopnia – pobierz

Harmonogram

01.06.2019
sobota

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

28.06.2019
piątek

Zakończenie Rejestracji w IRK
Godzina: 23:59

Ostateczny termin dokonania opłaty
Godzina: 23:59

/jeżeli dokonałeś przelewu w ostatnim dniu i opłata nie zostanie zaksięgowana na koncie uczelni, zostaniesz wpuszczony na egzamin po okazaniu dowodu dokonania przelewu w wersji papierowej/

 

29.06.2019
sobota

Opublikowanie imiennej listy kandydatów przypisanych do danego dnia egzaminacyjnego - strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Harmonogram
Do godz. 15:00

01.07.2019
poniedziałek

 

oraz

 

02.07.2019
wtorek

Etap – Rozmowa kwalifikacyjna

Godziny:
9:00-13:00
13:00-14:00 przerwa
14:00-18:00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk (wejście od ulicy Tkackiej).
Sala: zostanie podana po przyjściu na egzamin wstępny

Na egzamin należy przynieść:
a.    Dokumentację artystyczno-projektową (portfolio) potwierdzające predyspozycje kandydata do podjęcia studiów magisterskich – maksymalny format A3.
b.    Autorski tekst odpowiadający na jeden, dowolnie wybrany przez Kandydata temat, z grupy zagadnień związanych z problematyką wybranego kierunku, które zostaną opublikowane na stronie internetowej uczelni (www.asp.gda.pl), w dziale Harmonogram egzaminów, w dniu rozpoczęcia procedury rejestracji kandydatów (IRK). Tekst powinien być przygotowany w języku polskim i nie powinien być krótszy niż 4000 i dłuższy niż 6000 znaków typograficznych (ze spacjami).

UWAGA: Na egzamin kandydat musi przynieść dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość (karta pobytu lub paszport).

03.07.2019
środa

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ETAPU oraz listy kandydatów, którzy zdali egzamin i zmieścili się w limicie przyjęć na I rok studiów.
Godzina: 15:00

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

Miejsce: tablica ogłoszeń: Wielka Zbrojownia, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk / strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Wyniki

11.07.2019
czwartek

Ostateczny termin dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów
Do Godziny: 15:00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk, Biuro Rekrutacji, pok. 101

 

Opis kierunku

Architektura wnętrz to nie tylko zawód, ale przede wszystkim sposób na życie dla ludzi, którzy wyobrażają sobie otaczający świat innym niż jest teraz i pragną poszukiwać jego lepszej formuły. Projektowanie wnętrz wyklucza nudę, zmusza do kreatywności.

Architektura wnętrz skupia się na tworzeniu miejsc służących ludziom. Jest dziedziną sztuki biorącą ciągły i bezpośredni udział w codziennym życiu. Architekt wnętrz staje się niejako współautorem życia. Studia na kierunku architektury wnętrz przygotowują do realizacji tych fascynujących i odpowiedzialnych zadań.

W ramach studiów II stopnia oferujemy kursy w trzech pracowniach projektowania architektury wnętrz o zróżnicowanym profilu kształcenia oraz pracowniach projektowania mebli, wnętrz miejskich i scenografii. W jednym semestrze studiów studenci realizują kurs w dwóch z sześciu powyżej wymienionych pracowni. Ponadto program studiów przewiduje zajęcia z teorii, warsztaty oraz wykłady suplementarne.