Architektura Wnętrz, II stopnia

Rok akademicki 2019/2020

Studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ: Architektura i Wzornictwo

KIERUNEK: Architektura Wnętrz

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia stacjonarne II stopnia na kierunek Architektura Wnętrz obejmuje jeden etap, w skład którego wchodzą:

Dokumentacja artystyczno-projektowa (portfolio*) zawierającą materiały potwierdzające predyspozycje kandydata do podjęcia studiów magisterskich na wybranym kierunku.

  1. maksymalnie do uzyskania – 20 pkt.
  2. wymagane minimum – 5 pkt.

Autorski tekst odpowiadający na jeden, dowolnie wybrany przez Kandydata temat, z grupy zagadnień związanych z problematyką wybranego kierunku, które zostaną opublikowane na stronie internetowej uczelni (www.asp.gda.pl) w dniu rozpoczęcia procedury rejestracji kandydatów (IRK). Tekst powinien być przygotowany w języku polskim i nie powinien być krótszy niż 4000 i dłuższy niż 6000 znaków typograficznych (ze spacjami).

  1. maksymalnie do uzyskania – 20 pkt.
  2. wymagane minimum – 5 pkt.

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w oparciu o tekst i portfolio w kontekście problematyki wybranego kierunku.

  1. maksymalnie do uzyskania – 30 pkt.
  2. wymagane minimum – 11 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego – 70 pkt.

Ocenie podlega każda część egzaminu wstępnego. Nieuzyskanie punktów z którejkolwiek części egzaminu wyklucza kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

 

*Portfolio

Wymagane portfolio powinno mieć zwartą, książkową formę o dowolnej szacie graficznej (maksymalny format A3) i powinno zawierać dokumentację osiągnięć artystycznych oraz projektowych kandydatki lub kandydata. W przypadku prac powstałych w ramach cyklu dydaktycznego (np. w ramach studiów 1 stopnia) wymaganym jest podanie metryczek zawierających: imię i nazwisko prowadzącego dany przedmiot, rok studiów, na którym dana praca powstała oraz krótkie opisy objaśniające idee, cel lub szczególne cechy prezentowanych prac.

Harmonogram

01.06.2019
sobota

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

28.06.2019
piątek

Zakończenie Rejestracji w IRK
Godzina: 23:59

Ostateczny termin dokonania opłaty
Godzina: 23:59

/jeżeli dokonałeś przelewu w ostatnim dniu i opłata nie zostanie zaksięgowana na koncie uczelni, zostaniesz wpuszczony na egzamin po okazaniu dowodu dokonania przelewu w wersji papierowej/

 

29.06.2019
sobota

Opublikowanie imiennej listy kandydatów przypisanych do danego dnia egzaminacyjnego - strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Harmonogram
Do godz. 15:00

01.07.2019
poniedziałek

 

oraz

 

02.07.2019
wtorek

Etap – Rozmowa kwalifikacyjna

Godziny:
9:00-13:00
13:00-14:00 przerwa
14:00-18:00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk (wejście od ulicy Tkackiej).
Sala: zostanie podana po przyjściu na egzamin wstępny

Na egzamin należy przynieść:
a.    Dokumentację artystyczno-projektową (portfolio) potwierdzające predyspozycje kandydata do podjęcia studiów magisterskich – maksymalny format A3.
b.    Autorski tekst odpowiadający na jeden, dowolnie wybrany przez Kandydata temat, z grupy zagadnień związanych z problematyką wybranego kierunku, które zostaną opublikowane na stronie internetowej uczelni (www.asp.gda.pl), w dziale Harmonogram egzaminów, w dniu rozpoczęcia procedury rejestracji kandydatów (IRK). Tekst powinien być przygotowany w języku polskim i nie powinien być krótszy niż 4000 i dłuższy niż 6000 znaków typograficznych (ze spacjami).

UWAGA: Na egzamin kandydat musi przynieść dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość (karta pobytu lub paszport).

03.07.2019
środa

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ETAPU oraz listy kandydatów, którzy zdali egzamin i zmieścili się w limicie przyjęć na I rok studiów.
Godzina: 15:00

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

Miejsce: tablica ogłoszeń: Wielka Zbrojownia, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk / strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Wyniki

11.07.2019
czwartek

Ostateczny termin dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów
Do Godziny: 15:00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk, Biuro Rekrutacji, pok. 101

Limit przyjęć

Limit przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 ...........

Opis kierunku

Architektura wnętrz to nie tylko zawód, ale przede wszystkim sposób na życie dla ludzi, którzy wyobrażają sobie otaczający świat innym niż jest teraz i pragną poszukiwać jego lepszej formuły. Projektowanie wnętrz wyklucza nudę, zmusza do kreatywności.

Architektura wnętrz skupia się na tworzeniu miejsc służących ludziom. Jest dziedziną sztuki biorącą ciągły i bezpośredni udział w codziennym życiu. Architekt wnętrz staje się niejako współautorem życia. Studia na kierunku architektury wnętrz przygotowują do realizacji tych fascynujących i odpowiedzialnych zadań.

W ramach studiów II stopnia oferujemy kursy w trzech pracowniach projektowania architektury wnętrz o zróżnicowanym profilu kształcenia oraz pracowniach projektowania mebli, wnętrz miejskich i scenografii. W jednym semestrze studiów studenci realizują kurs w dwóch z sześciu powyżej wymienionych pracowni. Ponadto program studiów przewiduje zajęcia z teorii, warsztaty oraz wykłady suplementarne.