Grafika, I stopnia

Rok akademicki 2020/2021

Studia stacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ: Grafika

KIERUNEK: Grafika

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia
na kierunku Grafika obejmuje dwa etapy:

I etap

Wielozadaniowy egzamin praktyczny, mający charakter konkursowy i przeprowadzany z zastosowaniem systemu punktowego. Ocenie podlega każda część praktycznego egzaminu wstępnego. Nieprzystąpienie i nieuzyskanie punktów z którejkolwiek części wielozadaniowego egzaminu wyklucza kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Warunkiem przystąpienia do II etapu egzaminu konkursowego jest uzyskanie przez kandydata zdającego egzamin wstępny wymaganego na wybranym kierunku minimum punktowego dla I etapu.

  • egzamin z rysunku – 30 pkt.
  • egzamin z malarstwa – 30 pkt.
  • zadanie projektowe – 30 pkt.
  • zadanie projektowe – 30 pkt.
  1. maksymalnie do uzyskania w I etapie – 120 pkt.
  2. wymagane minimum dopuszczające do II etapu – 65 pkt.

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna wraz z przeglądem teczki – analiza zrealizowanych przez kandydata w czasie konkursowego egzaminu praktycznego prac w kontekście problematyki wybranego kierunku. Do zaliczenia II etapu i do ogólnej punktacji zdanego egzaminu wstępnego wymagane jest uzyskanie minimalnej ilości punktów dla tej części egzaminu na wybranym kierunku.

  1. a) maksymalnie do uzyskania w II etapie – 60 pkt.
  2. b) wymagane minimum – 30 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego – 180 pkt.

O kierunku

Atuty kierunku – dla kogo jest ten kierunek?

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę z zakresu grafiki artystycznej (warsztatowej), jak również grafiki projektowej. Oferta Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku łączy te dwie drogi jako całość, umożliwiając spełnianie się w zawodzie grafika na polu komercyjnym oraz na samodzielnej drodze twórcy-artysty. Świadome, samodzielne myślenie i działanie, które jest oparte o wiedzę teoretyczną z zakresu kultury i sztuki oraz znajomość tradycyjnych i nowoczesnych technik pracy, jest celem nadrzędnym kształcenia młodego grafika.

Podsumowując, zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają absolwentowi studiów I stopnia sprawnie posługiwać się zarówno tradycyjnymi środkami wyrazu (czyli stworzyć niepowtarzalne odbitki na prasie graficznej, wykonać pracę rysunkową bądź malarską), a także funkcjonować na rynku komercyjnym (zaprojektować plakat, opakowanie, opracować skład, okładkę i ilustracje książki, wykonać fotografie analogowe i cyfrowe, stworzyć animację, videoklip lub inną krótką formę multimedialną).

Perspektywy zatrudnienia:

Absolwent może znaleźć pracę: w branży poligraficznej, wydawniczej, fotograficznej; w biurach projektowych, agencjach reklamowych, biurach promocji, firmach konsultingowych; biurach projektowych należących do firm odzieżowych; publicznych instytucjach kultury, wydziałach instytucji publicznych związanych z kulturą, promocją, komunikacją wizualną, w galeriach i muzeach. Wielu absolwentów decyduje się na niezależną działalność gospodarczą, świadcząc usługi doradcze i projektowe, a także tworząc i sprzedając własne prace artystyczne.