Grafika, specjalność Grafika Projektowa, II stopnia

Rok akademicki 2019/2020

Studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ: Grafika

KIERUNEK: Grafika

SPECJALNOŚĆ: Grafika Projektowa

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne na studia drugiego stopnia na kierunku Grafika, specjalność grafika projektowa, obejmuje jeden etap:

Rozmowa kwalifikacyjna, przedmiotem której jest przegląd teczki złożonej z prac graficznych, (wybór kandydata spośród różnej działalności projektowej takiej jak: plakat, znak, identyfikacja wizualna, liternictwo, ilustracja), prezentacja dokumentacji pracy licencjackiej – obowiązkowo oryginały prac, opcjonalnie portfolio lub prezentacja CD.

a) maksymalnie do uzyskania – 50 pkt.
b) wymagane minimum – 25 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego – 50 pkt.

Limit przyjęć

Limit przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 na podstawie Uchwały Senatu ASP w Gdańsku nr 18/2019 z dnia 29 maja 2019 r. wynosi 20 osób.

Wyniki rekrutacji --->

Harmonogram

01.06.2019
sobota

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

23.06.2019
niedziela

Zakończenie Rejestracji w IRK

Godzina:23:59

23.06.2019
niedziela

Ostateczny termin dokonania opłaty

Godzina: 23:59

/jeżeli dokonałeś przelewu w ostatnim dniu i opłata nie zostanie zaksięgowana na koncie uczelni, zostaniesz wpuszczony na egzamin po okazaniu dowodu dokonania przelewu w wersji papierowej/

25.06.2019
wtorek

I Etap – Rozmowa kwalifikacyjna:

Przegląd teczki złożonej z prac graficznych (kandydat wybiera spośród różnej działalności projektowej takiej jak: plakat, znak, identyfikacja wizualna, liternictwo, ilustracja)

Prezentacja dokumentacji pracy licencjackiej – obowiązkowo oryginały prac, portfolio lub prezentacja CD

Godziny: rozpoczęcie od godz. 10.00

Miejsce: Dom Angielski, ul. Chlebnicka 13/16, Gdańsk

Sala: zostanie podana po przyjściu na egzamin wstępny

Na egzamin należy przynieść:

Na prace w teczce powinny składać się oryginalne prace graficzne (kandydat wybiera spośród różnej działalności projektowej takiej jak: plakat, znak, identyfikacja wizualna, liternictwo, ilustracja) – w liczbie 10-20 prac.

Prezentacja pracy licencjackiej odbywa się w formie pokazu portfolio lub prezentacji multimedialnej. Obowiązkowo oryginały prac, opcjonalnie można dołączyć wybrane, oryginalne elementy dyplomu licencjackiego. Prezentację należy odtworzyć na własnym laptopie, ewentualnie dostarczyć komisji plik zapisany w formacie PDF na płycie CD (pendrive nie będzie akceptowany).

UWAGA: Na każdy egzamin kandydat musi przynieść dowód osobisty, paszport lub Kartę pobytu

25.06.2019
wtorek

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU oraz listy kandydatów którzy zdali egzamin i zmieścili się w limicie przyjęć na I rok studiów.

Godzina: 18:00

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia

Miejsce: tablica ogłoszeń przy Sekcji Organizacji Kształcenia Wydziału Grafiki: Dom Angielski, ul. Chlebnicka 13/16, strona internetowa www.asp.gda.pl )

02.07.2019
wtorek

Ostateczny termin dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów

Do godziny: 15:00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk

Biuro Rekrutacji, pok. 101

O kierunku

Atuty kierunku – dla kogo jest ten kierunek?

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę związaną szczególnie z grafiką projektową na wielu obszarach i wielu dyscyplinach. Posiada zaawansowane i ugruntowane wiadomości z zakresu historii sztuki i estetyki, także z zagadnień współczesnych; ma zaawansowaną wiedzę z zakresu teorii oraz praktykę dotyczącą projektowania graficznego, w tym: typografii, projektowania książek, czasopism, plakatów, identyfikacji wizualnej. Jest zaznajomiony z wewnętrzną strukturą materii fotograficznej i rozumie autonomiczność fotografii jako odrębnej dyscypliny sztuki, a także ma podstawową wiedzę, świadomość w zakresie korzystania z fotograficznych środków wyrazu. Jest przygotowany do samodzielnego funkcjonowania na rynku jako projektant.

Studia stanowią kontynuację edukacji artystycznej, koncentrując się na aspektach związanych z projektowaniem graficznym. Podczas dwóch pierwszych semestrów student uczęszcza również na zajęcia z zakresu grafiki artystycznej. Zachowana jest znana ze studiów I stopnia zasada wyboru pracowni i tym samym określenie własnej ścieżki rozwoju. Dodatkowo zostaje stworzona możliwość uczęszczania na zajęcia na innym wydziale ASP w ramach tzw. przedmiotu ogólnouczelnianego.

Podsumowując, zdobyta wiedza oraz umiejętności stanowią solidny fundament dla absolwenta studiów II stopnia specjalności Grafika Projektowa do realizacji zawodowej na rynku profesjonalnym, zgodnie z wybranymi specjalnościami i dyscyplinami. Absolwent posiada umiejętność przygotowania materiałów do kampanii społecznej lub promocyjnej, kampanii lub cyklu fotograficznego, przygotowania i zmontowania dzieła multimedialnego, w tym animacji poklatkowej, potrafi zaprojektować i zilustrować cykl wydawniczy, zaprojektować serię opakowań, opracować projekt ulepszenia komunikacji wizualnej lub kompleksową identyfikację wizualną.

Perspektywy zatrudnienia:

Absolwent może znaleźć pracę: w branży poligraficznej, wydawniczej, fotograficznej; w biurach projektowych, agencjach reklamowych, biurach promocji, firmach konsultingowych; firmach odzieżowych; publicznych instytucjach kultury, wydziałach instytucji publicznych związanych z kulturą, promocją, komunikacją wizualną, w galeriach i muzeach. Wielu absolwentów decyduje się na niezależną działalność gospodarczą, świadcząc usługi doradcze i projektowe, a także tworząc i sprzedając własne prace artystyczne.