Międzywydziałowa Specjalność Animacja, I stopnia

Rok akademicki 2019/2020

Studia stacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ: Grafika

KIERUNEK: Grafika 

SPECJALNOŚĆ: Międzywydziałowa Specjalność Animacja

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Grafika – Międzywydziałowa specjalność Animacja obejmuje dwa etapy:

I etap

Wielozadaniowy egzamin praktyczny, mający charakter konkursowy i przeprowadzany z zastosowaniem systemu punktowego. Ocenie podlega każda część praktycznego egzaminu wstępnego. Nieprzystąpienie i nieuzyskanie punktów z którejkolwiek części wielozadaniowego egzaminu wyklucza kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Warunkiem przystąpienia do II etapu egzaminu konkursowego jest uzyskanie przez kandydata zdającego egzamin wstępny wymaganego na wybranym kierunku minimum punktowego dla I etapu.

 • egzamin z rysunku – 30 pkt.
 • egzamin z malarstwa – 30 pkt.
 • zadanie projektowe – storyboard – 30 pkt.
 • zadanie projektowe – animacja – 30 pkt.

a) maksymalnie do uzyskania w I etapie – 120 pkt.
b) wymagane minimum dopuszczające do II etapu – 65 pkt.


II etap

Rozmowa kwalifikacyjna wraz z przeglądem teczki – analiza zrealizowanych przez kandydata w czasie konkursowego egzaminu praktycznego prac w kontekście problematyki wybranego kierunku. Do zaliczenia II etapu i do ogólnej punktacji zdanego egzaminu wstępnego wymagane jest uzyskanie minimalnej ilości punktów dla tej części egzaminu na wybranym kierunku.

a) maksymalnie do uzyskania w II etapie – 30 pkt.
b) wymagane minimum – 15 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego – 150 pkt.

Limit przyjęć

Limit przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 na podstawie Uchwały Senatu ASP w Gdańsku nr 18/2019 z dnia 29 maja 2019 r. wynosi 4 osoby.

Wyniki rekrutacji --->

Harmonogram

01.06.2019
sobota

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

23.06.2019
niedziela

Zakończenie Rejestracji w IRK

Godzina: 23:55

24.06.2019
poniedziałek

Ostateczny termin dokonania opłaty

Godzina: 23:55

/jeżeli dokonałeś przelewu w ostatnim dniu i opłata nie zostanie zaksięgowana na koncie uczelni, zostaniesz wpuszczony na egzamin po okazaniu dowodu dokonania przelewu w wersji papierowej/

25.06.2019
wtorek

I Etap – część I – Egzamin Praktyczny z malarstwa

Godziny: 9:00 – 13:00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk (wejście od ulicy Tkackiej).

Sala: Pracownie malarskie i rysunkowe na III piętrze. Lista kandydatów przypisanych do poszczególnych pracowni będzie wywieszona przed drzwiami do pracowni.

Na egzamin należy przynieść:

Zagruntowana tektura (lub gruby brystol) jako podobrazie malarskie format 100 x 70, minimum 2 szt., farby wodne: akryl lub tempera (UWAGA! zakaz używania farb olejnych), pojemnik na wodę, zestaw pędzli o różnej wielkości, paleta, szkicownik, szmatki lub ręczniki papierowe do wycierania pędzli, spinacze lub pinezki do przymocowania podobrazia do deski.

25.06.2019
wtorek

I Etap – część II – Egzamin Praktyczny z rysunku

Godziny: 15:00 – 19:00

Miejsce: Pracownie malarskie i rysunkowe na III piętrze. Lista kandydatów przypisanych do poszczególnych pracowni będzie wywieszona przed drzwiami do pracowni.

Sala: Pracownie malarskie i rysunkowe na III piętrze. Lista kandydatów przypisanych do poszczególnych pracowni będzie wywieszona przed drzwiami do pracowni.

Na egzamin należy przynieść:

papiery białe – brystol 100 x 70 cm – biały, minimum 2 szt., szkicownik, przybory do rysowania: zestaw ołówków o różnej twardości. (UWAGA! rysunek egzaminacyjny wykonujemy OŁÓWKIEM), gumka, długopis, spinacze lub pinezki do przymocowania kartki do deski.

 

UWAGA: Na każdy egzamin kandydat musi przynieść dowód osobisty, paszport lub Kartę pobytu

26.06.2019
środa

I Etap – część III – Egzamin Praktyczny – Zadanie Projektowe storyboard

Godziny: 9:00 – 13:00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk (wejście od ulicy Tkackiej).

UWAGA ZMIANA SALI

Sala: Pasaż Wielkiej Zbrojowni. Lista kandydatów będzie wywieszona przed drzwiami do Auli.

Na egzamin należy przynieść:

Papiery: brystol biały lub kolorowy format 100 x 70 cm (papiery kolorowe lub strony z kolorowych czasopism do wykorzystania w technice kolażu), przybory do rysowania: ołówki, pisaki, markery, stalówki, tusz kreślarski (może być w różnych kolorach), farby wodne: tempera lub akryl, zestaw pędzli o różnej wielkości, pojemniki na wodę, szmatki lub ręczniki papierowe do wycierania pędzli, taśma klejąca, klej biurowy, nożyczki, nóż z odłamywanymi ostrzami, gumka, długopis, cyrkiel, linijka, itp.

26.06.2019
środa

I Etap – część IV – Egzamin Praktyczny – Zadanie Projektowe animacja

Godziny: 15:00 – 19:00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk (wejście od ulicy Tkackiej).

Sala: Duża Aula na I piętrze. Lista kandydatów będzie wywieszona przed drzwiami do Auli.

Na egzamin należy przynieść:

Papiery: brystol biały lub kolorowy format 100 x 70 cm (papiery kolorowe lub strony z kolorowych czasopism do wykorzystania w technice kolażu), przybory do rysowania: ołówki, pisaki, markery, stalówki, tusz kreślarski (może być w różnych kolorach), farby wodne: tempera lub akryl, zestaw pędzli o różnej wielkości, pojemniki na wodę, szmatki lub ręczniki papierowe do wycierania pędzli, taśma klejąca, klej biurowy, nożyczki, nóż z odłamywanymi ostrzami, gumka, długopis, cyrkiel, linijka, itp.

 

UWAGA: Na każdy egzamin kandydat musi przynieść dowód osobisty, paszport lub Kartę pobytu

 Uwaga! Podczas trwania praktycznych egzaminów wstępnych (malarstwo, rysunek, zadanie projektowe, zadanie projektowe) obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń multimedialnych. w przypadku niezastosowania się do zarządzenia kandydat zostaje usunięty z egzaminu.

27.06.2019
czwartek

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU oraz listy osób dopuszczonych do II etapu.

Do godziny: 15:00

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia

Miejsce: tablica ogłoszeń przy Sekcji Organizacji Kształcenia Wydziału Grafiki: Dom Angielski, ul. Chlebnicka 13/16, strona internetowa www.asp.gda.pl )

28.06.2019
piątek

II Etap – Rozmowa kwalifikacyjna oraz przegląd i ocena prac plastycznych Kandydata (Teczka)

Rozmowa kwalifikacyjna wraz z przeglądem teczki – analiza zrealizowanych przez kandydata w czasie konkursowego egzaminu praktycznego oraz prac kandydata w ramach tzw. „teczki” w kontekście problematyki wybranego kierunku.

Godziny: 10:00 – 17:00* godzina zamknięcia postępowania może ulec wydłużeniu z uwagi na dużą liczbę kandydatów.

Miejsce: Wielka Zbrojownia, ul. Targ Węglowy 6 (wejście od ulicy Tkackiej),

Sala: Aula Wielkiej Zbrojowni, I piętro,

Na egzamin należy przynieść:

Teczka z pracami plastycznymi: 10 prac rysunkowych w dowolnej technice o formacie 100x70 cm, 5 prac malarskich w dowolnej technice
o formacie do 100x70 cm.
Oprócz wymaganych prac rysunkowych i malarskich kandydaci mogą również przynieść prace wykonane w innych technikach plastycznych.

28.06.2019
piątek

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU oraz listy kandydatów którzy zdali egzamin i zmieścili się w limicie przyjęć na I rok studiów.

Do godziny: 18:00

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia

Miejsce: tablica ogłoszeń przy Sekcji Organizacji Kształcenia Wydziału Grafiki: Dom Angielski, ul. Chlebnicka 13/16, strona internetowa www.asp.gda.pl )

05.07.2019
piątek

Ostateczny termin dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów

Do godziny: 15:00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk

Biuro Rekrutacji, pok. 101

Z uwagi na termin ogłoszenia tegorocznych wyników z matur przypadający na 4 lipca 2019 r., tegorocznych maturzystów obowiązuje termin złożenia kompletu dokumentów wraz z maturą w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2019 r.

O kierunku

Atuty kierunku – dla kogo jest ten kierunek?

Animacja, czyli ruchoma grafika, stała się współcześnie jednym z najważniejszych środków artystycznego i komercyjnego wyrazu: film, telewizja, internet, ruchome bilbordy, gry i aplikacje komputerowe oraz wizualizacje stały się nieodłącznym elementem naszej codzienności.

Międzywydziałowa Specjalność Animacja na Wydziale Grafiki umożliwi dogłębne poznanie podstawowych technik animacji manualnej i cyfrowej. Studia licencjackie w oparciu o sprawdzony tradycyjny warsztat grafiki artystycznej i projektowej przygotują do nowych zadań tych, którzy przy użyciu najnowszych cyfrowych narzędzi pragną tworzyć w oparciu o ruch, czas i rytm.

Zakres nauki obejmuje:

 • podstawy i zasady animacji filmowej doświadczane w praktyce,
 • zrozumienie i interpretacja ruchu i rytmu w formie filmowej,
 • przygotowanie scenograficzne (we współpracy z pracowniami graficznymi) oraz tworzenie projektów i modeli animacyjnych,
 • nauka warsztatu i podstawowych narzędzi animacyjnych (manualnie i cyfrowo),
 • poznanie zasad języka filmowego,
 • budowa opowieści i narracji filmowej,
 • komponowanie kadrów, ujęć i sekwencji filmowych.

Student realizuje blok przedmiotów dedykowanych Specjalności Animacja, a także realizuje obowiązkowy zakres przedmiotów przewidzianych dla studentów Grafiki I stopnia. Program studiów pozwala na zdobycie umiejętności z zakresu wiedzy podstawowej (podstawy projektowania graficznego, podstawy grafiki artystycznej, podstawy fotografii, podstawy technologii multimedialnych, rysunek i malarstwo, historia sztuki), aby podczas końcowych semestrów skupić się na wybranych zagadnieniach – student ma możliwość wyboru 3 pracownie grafiki artystycznej i projektowej, w których przygotowuje pracę dyplomową. W ten sposób umożliwiony jest realny wpływ na własny rozwój zgodnie z zainteresowaniami, temperamentem, artystycznymi preferencjami. Każda pracownia to inny wykładowca, odmienny zakres poruszanych problemów i zagadnień.

Perspektywy zatrudnienia:

Absolwenci specjalności będą mogli pracować przy produkcji filmów, reklam, programów telewizyjnych, gier komputerowych, wszelkich produkcjach multimedialnych.

Ponadto absolwenci będą przygotowani do pracy w branży poligraficznej, wydawniczej, fotograficznej; w biurach projektowych, agencjach reklamowych, biurach promocji, firmach konsultingowych; firmach odzieżowych; publicznych instytucjach kultury, wydziałach instytucji publicznych związanych z kulturą, promocją, komunikacją wizualną, w galeriach i muzeach. Wielu absolwentów decyduje się na niezależną działalność gospodarczą, świadcząc usługi doradcze i projektowe, a także tworząc i sprzedając własne prace artystyczne.