Intermedia, I stopnia

Rok akademicki 2020/2021

Studia stacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ: Rzeźba i Intermedia

KIERUNEK: Intermedia

Zapisz się na studia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Intermedia obejmuje dwa etapy:

I etap

Wielozadaniowy egzamin praktyczny, mający charakter konkursowy i przeprowadzany z zastosowaniem systemu punktowego. Ocenie podlega każda część praktycznego egzaminu wstępnego. Nieprzystąpienie i nieuzyskanie punktów z którejkolwiek części wielozadaniowego egzaminu wyklucza kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Warunkiem przystąpienia do II etapu egzaminu konkursowego jest uzyskanie przez kandydata zdającego egzamin wstępny wymaganego na wybranym kierunku minimum punktowego dla I etapu.

  • egzamin z rysunku – 20 pkt.
  • egzamin specjalistyczny – 70 pkt.
  1. maksymalnie do uzyskania w I etapie – 90 pkt.
  2. wymagane minimum dopuszczające do II etapu – 60 pkt.

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna – analiza zrealizowanych przez kandydata w czasie konkursowego egzaminu praktycznego prac w kontekście problematyki wybranego kierunku oraz przegląd indywidualnie wykonanych prac wykazujących odpowiednie zdolności artystyczne.

Do zaliczenia II etapu i do ogólnej punktacji zdanego egzaminu wstępnego wymagane jest uzyskanie minimalnej ilości punktów dla tej części egzaminu na wybranym kierunku.

  1. maksymalnie do uzyskania w II etapie – 30 pkt.
  2. wymagane minimum do uzyskania w II etapie – 5 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego – 120 pkt.

O kierunku:

Atuty kierunku – dla kogo jest ten kierunek?

Studia na kierunku Intermedia skierowane są do osób zainteresowanych szerokim kontekstem sztuk wizualnych, w szczególności łączeniem mediów i nowymi sposobami narracji. Intermedia oferują wprowadzenie do aktywności DIY (Do It Yourself) oraz DIWO (Do It With Others), operowanie takimi mediami jak wideo, instalacja, performens ale również wstęp do interdyscyplinarnych działań łączących sztukę z nauką.

Perspektywy zatrudnienia

Kierunek Intermedia jest jednym z wiodących w kraju kierunków artystycznych, który oferuje nie tylko wysoki poziom edukacji artystycznej prowadzonej przez profesjonalistów i uznanych artystów, ale w ich osobach realizuje także zadania kształcenia następnej generacji artystów, innowatorów, menedżerów oraz po prostu wykształconych ludzi o otwartych na świat umysłach.